Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 19349
Notificació de l'acord sacionador del Consell de Direcció del Consell de Mallorca. Exp 2010/175

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  l’acord d’imposició de sanció del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord de 27 de setembre de  2013, que resulta del següent tenor literal (exp. 2010/175):

“1r.- Estimar l’al·legació presentada per la Sra. (dades personals ocultes), relativa a la preexistència de l’habitatge des de l’any 1983, segons l’informe jurídic de la instructora de l’expedient de data 24de juliol de 2013.

2n.- Imposar una sanció de 54.443,46 euros a la Sra. (dades personals ocultes), com a promotora i propietària del 50%; i imposar una sanció de 54.443,46 euros al Sr. (dades personals ocultes), en qualitat de promotor i propietari del 50%; ambdós com a responsables dels actes d’edificació i ús del sòl, sense llicència, consistents en reforma integral d’un habitatge de 152 m², que s’estima acabada en un 70%; una terrassa d’uns 35 m² elevada uns 2,50 m de mitja damunt del terreny natural, construïda entre els anys 2008 i 2010; i un mur de contenció d’aproximadament 15 m de longitud folrat de pedra; tot això, en sòl rústic protegit, concretament en Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), al polígon 2, parcel·la 773, dins el terme municipal de Puigpunyent. Actes que són constitutius d’una infracció de l’art. 27.1 b) de la LDU, tipificada com a greu pel seu art. 28.2. Obres valorades en 72.591,28 euros i castigables, d’acord amb el que recull l’article 47 de la LDU, amb multa del 100 al 200 % de seu valor, i com que no concorren circumstàncies agreujants ni atenuants i, segons un criteri de proporcionalitat, s’aplica el 150 % del valor de les obres, resultant la quantitat total de 108.886,92 €.”.

Tot això queda subjecte als termes de l’aprovació de l’acta.

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada pot fer-se mitjançant ingrés al compte corrent número 2100-0011-83-0201721522, obert a nom de  l‘Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca a l’entitat La Caixa.

 

Palma, 17 d’octubre de 2013

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma