Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 19348
Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció del Consell de Mallorca, de 27 de setembre de 2013. Exp 2010/175

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  l’acord de demolició del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord de 27 de setembre de  2013, que resulta del següent tenor literal (exp. 2010/175):

1r.- Estimar de conformitat amb l’informe jurídic de 24 de juliol de 2013, l’al·legació presentada per la Sra. (dades personals ocultes)pel que fa a preexistència de l’habitatge des de l’any 1983.

2n.- Ordenar a la (dades personals ocultes) en qualitat de propietaris del 50% cadascun de la propietat, la demolició de les obres a la parcel·la 773, del polígon 2 dins el terme municipal de Puigpunyent, realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en la reforma integral d’un habitatge de 152 m², que s’estima acabada en un 70%; una terrassa d’uns 28 m² annexa a l’edifici i construïda aparentment entre els anys 1998 i 2006; una altra terrassa d’uns 35 m² elevada uns 2,50 m de mitja damunt del terreny natural, construïda entre els anys 2008 i 2010; i un mur de contenció d’aproximadament 15 m de longitud folrat de pedra, així com la restitució dels terrenys al seu estat anterior, tot això a costa dels esmentats interessats, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

3r.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de data 11 d’abril de 2013, dins del termini de TRES MESOS des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció del present acord.

4t.- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, l’execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels interessats.

5è.- Donar trasllat del present acord als interessats i a l’Ajuntament de Puigpunyent.

Tot això queda subjecte als termes de l’aprovació de l’acta.

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 d’octubre de 2013

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma