Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 18522
Notificació de la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de caducitat i reinici de l’expedient 2009/115

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar a la persona interessada la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà,  es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat l’acord de caducitat i reinici de l’expedient, de 31 de juliol de 2013, que resulta del següent tenor literal:

 

Atesa les actes d’inspecció aixecades per part del Serveis Tècnics de L’Agència de Disciplina Urbanística de 14 de gener de 2010 i de 18 de maig de 2011, relativa a actes d'edificació i ús del sòl sense llicència, realitzats a la parcel·la 34, del polígon 5, del terme municipal de Ses Salines, així com també la resta de la documentació que obra a l'expedient i, especialment, atès els informes de l’arquitecta de l’Agència emesos en data 21 i 25 de juny de 2012, així com l’informe de la tècnica jurídica de l’Agència de 31 de juliol de 2013, en ús de les atribucions conferides per l’article 19.1.b) dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (BOIB núm. 160, de 13/11/2008, i modificació al BOIB núm. 51, de 07/04/2009), he dictat la següent:

RESOLUCIÓ

1r.- De conformitat amb l’informe de la tècnica jurídica de 31 de juliol de 2013, apreciar la caducitat dels procediments sancionador i d’infracció urbanística incoats contra el Sr. (dades personals ocultes), en qualitat de promotor, el Sr. (dades personals ocultes) en qualitat d’arquitecte, i l’empresa (dades personals ocultes) en qualitat de constructora amb motiu de la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 34 del polígon 5 del terme municipal de Ses Salinas, i, per tant, deixar sense efecte les actuacions desenvolupades.

 

2n.- A la vista, emperò, de que la infracció comesa no ha prescrit, iniciar de nou els procediments sancionador i d’infracció urbanística contra els responsables abans assenyalats, així com contra el Sr. (dades personals ocultes) en qualitat d’aparellador, per entendre que també incorre en responsabilitat,  i com a conseqüència:

A) Atès que la legalització de les obres va ser denegada per l’Ajuntament de Ses Salines per Decret de 10 d’agost de 2009, aquestes no estan subjectes al termini de dos mesos perquè es formuli sol·licitud de legalització. Per això, l’instructora formularà sense més tràmit proposta de demolició de les obres a càrrec del propietari Sr. Jorge Perelló Garí i proposarà allò que pertoqui per impedir definitivament els usos a que s’haguessin destinat.

B) Concedir, igualment, un termini de QUINZE (15) DIES perquè aquells que es considerin responsables segons l'article 30 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, evacuïn les al·legacions oportunes i proposin prova, conformement amb el que preveu l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del Procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora; i l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

C) -Iniciar al Sr. (dades personals ocultes), en qualitat de promotor, expedient sancionador per la realització dels actes d'edificació i ús del sòl sense llicència municipal, consistents en la construcció d’habitatge format en: planta baixa d’uns 96m², planta pis d'uns 49m² amb coberta de teules i porxo annex d'uns 48m² i planta soterrani d'uns 20m²; garatge en planta baixa d’uns 42 m2 amb solera de formigó d’uns 20 m2; piscina d’uns 37 m2 amb aljub annex d’uns 15 m2, terrassa al voltant d’uns 65 m2 i tancament metàl·lic d’uns 10 metres de longitud i 2 metres d’alçada; porxo d’estructura metàl·lica d’uns 25 m2 amb recinte tancat al costat d’uns 15 m2, format per estructura metàl·lica folrada amb teixit sintètic; pou de pedra; porxo d’estructura metàl·lica i uralita d’uns 10 m2 i porxo d’estructura metàl·lica i pilars de blocs de formigó d’uns 4 m2; biga mitjançant blocs de formigó d’uns 10 metres de longitud i 20 cm d’alçada, col·locada damunt un tancament de pedra, s’ha fet un pilar d’uns 2.00x0.40x0.40 aproximadament amb blocs de formigó i un altre d’uns 1.00x0.40x0.40 aproximadament al damunt del mur que sembla per construir un porxo; magatzem d’uns 45 m2mitjançant tancament de pedra i coberta de teules, s’ha canviat el sentit de l’aiguavés i s’ha ampliat l’alçada 2 metres aproximadament, valorats (segons valoració que s’adjunta) en 180.043,17 euros, constitutius d’una infracció de l'art. 27.1.b) de l'esmentada L.D.U., qualificada de greu segons l’article 28.1 de la mateixa Llei, sancionable d'acord amb allò que recull l’article 45 del mateix cos legal amb una multa d’entre el 50% i el 100% del valor de les obres, i en cas de no incórrer en cap circumstància atenuant ni agreujant, podria ser sancionat  amb una multa  corresponent al 75% de la valoració de les obres.

-Iniciar al Sr. (dades personals ocultes) en qualitat d’arquitecte, expedient sancionador per la realització dels actes d'edificació i ús del sòl sense llicència municipal, consistents en la construcció d’habitatge format en: planta baixa d’uns 96m², planta pis d'uns 49m² amb coberta de teules i porxo annex d'uns 48m² i planta soterrani d'uns 20m²; garatge en planta baixa d’uns 42 m2 amb solera de formigó d’uns 20 m2; piscina d’uns 37 m2 amb aljub annex d’uns 15 m2, valorats en 153.062,19 euros, constitutius d’una infracció de l'art. 27.1.b) de l'esmentada L.D.U., qualificada de greu segons l’article 28.1 de la mateixa Llei, sancionable d'acord amb allò que recull l’article 45 del mateix cos legal amb una multa d’entre el 50% i el 100% del valor de les obres, i en cas de no incórrer cap circumstància atenuant ni agreujant, podria ser sancionat  amb una multa  corresponent al 75% de la valoració de les obres.

 

-Iniciar al (dades personals ocultes)en qualitat d’aparellador, expedient sancionador per la realització dels actes d'edificació i ús del sòl sense llicència municipal, consistents en la construcció d’habitatge format en: planta baixa d’uns 96m², planta pis d'uns 49m² amb coberta de teules i porxo annex d'uns 48m² i planta soterrani d'uns 20m²; garatge en planta baixa d’uns 42 m2 amb solera de formigó d’uns 20 m2; piscina d’uns 37 m2 amb aljub annex d’uns 15 m2, valorats en 153.062,19 euros, constitutius d’una infracció de l'art. 27.1.b) de l'esmentada L.D.U., qualificada de greu segons l’article 28.1 de la mateixa Llei, sancionable d'acord amb allò que recull l’article 45 del mateix cos legal amb una multa d’entre el 50% i el 100% del valor de les obres, i en cas de no incórrer cap circumstància atenuant ni agreujant, podria ser sancionat  amb una multa  corresponent al 75% de la valoració de les obres.

 

-Iniciar a l’empresa (dades personals ocultes) en qualitat de constructora,  expedient sancionador per la realització dels actes d'edificació i ús del sòl sense llicència municipal, consistents en la construcció d’habitatge format en: planta baixa d’uns 96m², planta pis d'uns 49m² amb coberta de teules i porxo annex d'uns 48m² i planta soterrani d'uns 20m²; garatge en planta baixa d’uns 42 m2 amb solera de formigó d’uns 20 m2; piscina d’uns 37 m2 amb aljub annex d’uns 15 m2, terrassa al voltant d’uns 65 m2 i tancament metàl·lic d’uns 10 metres de longitud i 2 metres d’alçada; porxo d’estructura metàl·lica d’uns 25 m2 amb recinte tancat al costat d’uns 15 m2, format per estructura metàl·lica folrada amb teixit sintètic; pou de pedra; porxo d’estructura metàl·lica i uralita d’uns 10 m2 i porxo d’estructura metàl·lica i pilars de blocs de formigó d’uns 4 m2; biga mitjançant blocs de formigó d’uns 10 metres de longitud i 20 cm d’alçada, col·locada damunt un tancament de pedra, s’ha fet un pilar d’uns 2.00x0.40x0.40 aproximadament amb blocs de formigó i un altre d’uns 1.00x0.40x0.40 aproximadament al damunt del mur que sembla per construir un porxo; Magatzem d’uns 45 m2mitjançant tancament de pedra i coberta de teules, s’ha canviat el sentit de l’aiguavés i s’ha ampliat l’alçada 2 metres aproximadament, valorats (segons valoració que s’adjunta) en 180.043,17 euros, constitutius d’una infracció de l'art. 27.1.b) de l'esmentada L.D.U., qualificada de greu segons l’article 28.1 de la mateixa Llei, sancionable d'acord amb allò que recull l’article 45 del mateix cos legal amb una multa d’entre el 50% i el 100% del valor de les obres, i en cas de no incórrer cap circumstància atenuant ni agreujant, podria ser sancionat  amb una multa  corresponent al 75% de la valoració de les obres.

Tot això sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d'aquesta es poguessin posar de manifest. En cas de no efectuar-se al·legacions en el termini establert, aquesta iniciació podrà ser considerada proposta de resolució d’acord amb l’establert a l’article 8.4 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora.

D) Nomenar com a instructora de l'expedient la Sra. Isabel Thomás Lliteras i com a Secretària la Sra. Elisa León Marín, cadascuna de les quals pot ésser recusada si els afectats entenen que qualsevol d'elles incorren en alguna o algunes de les causes previstes a l'art. 29 de la reiterada Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquesta recusació s'haurà de plantejar per escrit i es podrà interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

E) D'acord amb l'art. 10.1 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

F) L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient sancionador serà el Consell de direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, quan la quantia de la sanció proposada superi els 60.000 euros, o bé el President de l’Agència, quan es tracti de decidir propostes de resolució d'inferior quantia o de declarar la caducitat del procediment o la prescripció de la infracció; tot això de conformitat amb el que disposen els Estatuts de l’Agència. Pel que fa a l'adopció de l'ordre de demolició, l'òrgan competent per dictar-la és el Consell de Direcció de l’Agència, en virtut de l'article 14.1.m dels Estatuts de l’Agència.

G) En compliment del que disposa l'article 50.3.a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, el termini màxim que té l’Agència per dictar i notificar la resolució expressa del procediment sancionador és d'un any, comptador des de la data de la present Resolució. L'incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les actuacions desenvolupades. L'assenyalament d'aquest termini s'entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als arts. 42.5 a) i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d'acordar l'ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’art. 42.6 de la mateixa norma.

 

3r.- Comunicar la present resolució als interessats i a l’Ajuntament de Ses Salines.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, 3 d’octubre de 2013

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma