Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 15124
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de juliol de 2013 per la qual s’aproven les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2013-2014 en la modalitat en alternança amb l’activitat en l’empresa, anomenada formació professional dual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, ordena un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació, que respongui amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les diverses modalitats formatives. Així, en l’article 9, determina la formació professional com un conjunt d’accions formatives que capaciten per a l’exercici de les diverses professions, que inclou els ensenyaments propis de la formació professional inicial, les accions d’inserció i reinserció laboral dels treballadors, així com les orientades a la formació contínua a les empreses, que permetin l’adquisició i l’actualització permanent de les competències professionals. Aquestes accions formatives de formació professional s’han d’inserir en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional que es crea d’acord amb la Llei orgànica 5/2002.

La formació professional, regulada en el capítol V del títol I de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, (LOE), té per finalitat preparar els alumnes per l’activitat en un camp professional i facilitar la seva adaptació a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida. D’aquesta manera, per tal de potenciar la formació professional i adoptar algunes mesures que pretenen millorar la seva ràpida adaptabilitat a les necessitats de les circumstàncies econòmiques actuals i facilitar l’adequació de l’oferta formativa a les demandes del sistema productiu, la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible i la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei d’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de les qualificacions i la formació professional, 2/2006, d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, han introduït canvis normatius importants.

Aquests canvis impliquen una nova regulació de la formació professional del sistema educatiu, que es reflecteix en el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu. Es concep la formació professional com el conjunt d’accions formatives que tenen per objecte la qualificació de les persones per a l’exercici de les diverses professions, per a la seva ocupabilitat i per a la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

En el capítol V de l’esmentada norma es regulen altres programes formatius per aquelles persones que varen abandonar prematurament el sistema educatiu sense cap qualificació professional, per facilitar-los un accés a una activitat professional concreta, adaptada a les necessitats del sector productiu i l’entorn, així com facilitar l’ocupabilitat i l’obtenció d’un títol de formació professional. L’article 31 regula els programes formatius en la modalitat d’alternança en col·laboració amb empreses.

Tot i que l’article 5 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu ajorna l’aplicació de les disposicions establertes en el Reial decret 1147/2011 per al curs escolar 2014-2015, també preveu que les administracions educatives puguin avançar la implantació de les mesures que estimin oportunes en els cursos anteriors. Així, aquesta Resolució recull determinades mesures del Reial decret esmentat i permet la seva aplicació avançada en el territori de les Illes Balears.

El Reial decret llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la protecció per desocupació, va configurar en la nostra legislació laboral un nou contracte per a la formació i l’aprenentatge, que modificava l’apartat 2 de l’article 11 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Aquesta modalitat contractual es va presentar com un instrument destinat a afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

El Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, va introduir modificacions al contracte per a la formació i l’aprenentatge, per tal de potenciar l’ocupació juvenil.

L’article 2 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, modifica l’apartat 2 de l’article 11 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, amb la finalitat de potenciar l’ocupació juvenil.

De conformitat amb el que es preveu a la disposició final cinquena de l’Estatut dels treballadors i la disposició final dinovena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, es dicta el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual amb l’objecte de regular determinats aspectes de la formació professional dual, que combina els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’empresa i al centre de formació. Aquest Reial decret pretén establir les bases per a la implantació progressiva de la formació professional dual a Espanya.

Dins l’àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, el Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears, preveu a l’article 21 mesures de flexibilització i d’innovació en l’oferta de cicles formatius, mitjançant programes formatius en alternança. A més, l’article 47 regula els programes formatius en alternança en col·laboració amb empreses, concretant determinats aspectes del procés d’ensenyament i aprenentatge a l’empresa i la formació que s’ha de desenvolupar en el centre educatiu.

Atesa la situació especialment negativa de les taxes d’ocupació i de l’atur, especialment entre els joves i, més concretament entre els que no tenen cap qualificació professional, aquesta modalitat de formació en alternança amb l’empresa pot implicar en el marc de la nostra Comunitat Autònoma l’increment del nivell de formació i qualificació, tant dels joves desocupats com de la població treballadora, que es derivi en uns beneficis per a les empreses que poden conduir cap a un creixement econòmic.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. Aprovar les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2013-2014, en la modalitat d’alternança amb l’activitat en l’empresa, anomenada formació professional dual.

2. Aquestes instruccions s’adjunten com a Annex 1 d’aquesta Resolució.

3. L’Annex 2 especifica l’oferta formativa de la formació professional dual que s’ha d’impartir amb caràcter experimental durant el curs escolar 2013-2014 en els centres educatius de les Illes Balears.

4. L’Annex 3 especifica el calendari del procés d’admissió i matrícula per al curs escolar 2013-2014.

Segon

Autoritzar la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional a adoptar els actes que siguin necessaris per al desplegament i per a la concreció d’aquesta norma.

Tercer

Ordenar que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Quart

Establir que aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació, Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de juliol de 2013

 La consellera d’Educació, Cultura i Universitats

 Joana Maria Camps Bosch

 

 

ANNEX 1

Instruccions

 

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquestes instruccions tenen per objecte la regulació de l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir, amb caràcter experimental durant el curs escolar 2013-2014, en la modalitat en alternança amb l’activitat en l’empresa, anomenada formació professional dual.

2. Aquestes instruccions s’han d’aplicar als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen els ensenyaments de formació professional, autoritzats per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional a impartir l’objecte d’aquesta Resolució i que figuren en l’Annex 2 d’aquestes instruccions.

Article 2

Finalitat

Els programes formatius de formació professional en la modalitat en alternança tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combini la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat laboral retribuïda i la formació en l’empresa, mitjançant la subscripció d’un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge. En la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta modalitat de formació professional s’anomena formació professional dual.

Article 3

Objectius

Els objectius de la modalitat de formació professional dual són:

 a) Establir entre els centres educatius que imparteixen formació professional i les empreses o entitats públiques o privades de l’àmbit de les Illes Balears un acord integrat i coordinat per simultaniejar els ensenyaments d’aquesta modalitat de formació professional i el treball mitjançant un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge dels alumnes dels cicles formatius de formació professional.

b) Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels alumnes que inicien la seva formació laboral en un determinat sector professional, alternant la formació en un cicle formatiu i el treball en una empresa o entitat pública o privada.

c) Establir una major vinculació i adequació entre la formació rebuda pels alumnes en el centre educatiu i la feina que s’ha de desenvolupar en les empreses d’acord amb la qualificació professional obtinguda, atesa la corresponsabilitat entre els centre educatius i les empreses en tot el procés formatiu dels joves treballadors.

d) Facilitar la incorporació dels joves amb una titulació d’un cicle formatiu de formació professional del sistema educatiu al mercat de treball, en condicions òptimes de resposta laboral i qualificada.

e) Incentivar la contractació laboral a les empreses o entitats públiques o privades de determinats sectors o activitats econòmiques amb necessitats de personal especialment qualificat.

f) Oferir estímuls i motivació als alumnes que finalitzen els ensenyaments de formació professional i tenen necessitats d’incorporar-se al mercat laboral amb la suficient i adequada competència i qualificació professional.

 

Article 4

Contingut de la formació professional dual

1. La formació professional dual consisteix en la impartició de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu simultàniament en el temps entre el centre educatiu i l’empresa o entitat pública o privada, mitjançant la subscripció d’un acord de col·laboració entre la direcció del centre educatiu i l’empresa interessada a qualificar els alumnes que cursen aquesta modalitat de formació.

2. Aquesta oferta formativa, la qual implica un procés conjunt i coordinat de formació i treball, s’ha d’estendre al llarg de la durada del cicle formatiu i s’ha de formalitzar mitjançant la subscripció d’un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, d’acord amb la legislació laboral vigent que sigui d’aplicació.

3. Amb la finalitat de facilitar l’alternança de la formació i l’aprenentatge amb l’activitat laboral en l’empresa, les activitats formatives derivades dels contractes per a la formació i l’aprenentatge objecte de regulació en aquestes Instruccions han de combinar els ensenyaments presencials i a distància.

 

 

 

Article 5

Entitat col·laboradora en la formació professional dual

1. Per facilitar el procés conjunt i coordinat de formació i treball es fa necessari comptar amb l’assessorament, la col·laboració i la gestió administrativa de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca. Es considera que la seva participació és un valor afegit al desenvolupament de la formació professional dual.

2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de signar un conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca perquè sigui aquesta l’entitat col·laboradora en els programes formatius de formació professional en la modalitat en alternança. La col·laboració es basa, en concret, en la recerca d’empreses participants en aquests programes formatius, amb compromís de compliment de col·laboració, així com també en la formalització i la subscripció dels acords de col·laboració entre els centres educatius i les empreses seleccionades i d’altres actuacions que es considerin necessaris per dur a terme la formació professional dual, que s’han de concretar en el Conveni de col·laboració.

Article 6

Requisits de les empreses o les entitats públiques o privades

1. Les empreses interessades a participar en el desenvolupament de la formació professional dual i que formalitzin els acords de col·laboració entre l’empresa i el centre educatiu, han de complir com a mínim els següents requisits:

a) Ser entitats de reconegut prestigi dins el seu àmbit professional.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

c) Manifestar la voluntat expressa de participar en la formació professional dual durant tot el temps previst en l’acord de col·laboració i, en tot cas, durant el període previst per cursar el cicle formatiu.

d) Comunicar la participació de l’empresa en la formació professional dual i informar-ne els representants legals dels treballadors en l’empresa que ha subscrit l’acord corresponent.

2. El conjunt d’empreses o entitats públiques o privades amb les quals s’estableixin acords de col·laboració han d’oferir un nombre suficient de llocs de treball per ocupar la totalitat del grup d’alumnes del cicle formatiu. Així mateix, ha de proporcionar a l’alumne treballador una feina efectiva relacionada amb l’activitat formativa que ha de dur a terme i facilitar l’assistència a les esmentades activitats formatives.

3. L’acord de col·laboració entre l’empresa i el centre educatiu ha de recollir, com a mínim, els aspectes següents:

a) Identificació de la persona que representa el centre educatiu com a responsable d’aquesta formació i la de la persona que representa l’empresa.

b) Identificació de les persones assignades o nomenades com a tutors de l’empresa i del centre educatiu, respectivament.

c) Expressió detallada del títol de formació professional objecte de l’acord de col·laboració.

d) Continguts dels programes de formació, les activitats genèriques que es desenvolupin i el sistema d’avaluació del progrés de l’alumne.

e) Compromís formatiu que correspongui a l’empresa, així com la flexibilitat en l’activitat en aquesta perquè els alumnes participants puguin cursar les activitats de formació que es realitzin al centre educatiu.

f) Durada del programa adaptada a les característiques pròpies de la formació professional dual. S’ha de garantir que la durada total del programa i l’activitat docent que correspongui als centres permeti a l’alumnat adquirir els resultats d’aprenentatge continguts en els diferents mòduls professionals.

g) Distribució del temps de formació i de treball al llarg de la duració del cicle formatiu i els mecanismes de coordinació de l’alternança i de seguiment de cada alumne, tant per part del tutor del centre educatiu com del tutor a l’empresa.

h) Criteris per a la conciliació dels períodes de descans o vacances a les quals té dret la persona treballadora en l’empresa i dels períodes no lectius en el centre educatiu.

4. L’acord de col·laboració entre l’empresa i el centre educatiu també pot establir compromisos que afavoreixin la inserció, la promoció laboral o l’autoocupació de les persones que realitzen la formació.

5. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca ha de vetllar perquè, una vegada seleccionades les empreses col·laboradores, aquestes compleixin els tràmits legals obligatoris per a la subscripció del contracte per a la formació i l’aprenentatge, així com la resta de la normativa vigent que sigui d’aplicació.

6. L’empresa ha d’assignar o nomenar una persona entre el seu personal com a responsable i encarregat de la supervisió de la formació i progrés de l’alumne, per realitzar les funcions de tutor a l’empresa. Aquesta persona designada com a tutor a l’empresa ha de tenir una qualificació o experiència professional adequada a l’activitat laboral i formativa que ha de desenvolupar l’alumne en l’empresa.

7. Les empreses o entitats públiques o privades col·laboradores han de disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc o llocs de treball que hagi de desenvolupar cada alumne treballador, d’acord amb la normativa vigent en matèria de prevencions de riscos laborals. En el cas que la persona contractada sigui menor d’edat, l’avaluació dels riscos ha de tenir en compte aquesta circumstància.

Article 7

Centres educatius

1. Aquesta modalitat de formació professional dual es pot impartir en el centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen els ensenyaments de formació professional autoritzats per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. Els centres autoritzats són els que figuren en l’Annex 2 d’aquesta Resolució.

2. La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional ha de comunicar al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) els centres autoritzats per desenvolupar les activitats formatives dels contractes per a la formació i l’aprenentatge.

Article 8

Destinataris de la formació professional dual

Amb caràcter preferent, i per tal que les empreses implicades en aquesta formació es puguin beneficiar d’una reducció de les quotes empresarials a la Seguretat Social amb la subscripció de contractes per a la formació i l’aprenentatge, aquesta modalitat de formació professional està adreçada a les persones que compleixen els següents requisits:

a) Persones més grans de setze anys i menors de vint-i-vuit anys. Aquest límit màxim d’edat no és aplicable quan es tracti de persones amb discapacitat.

b) No tenir una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de feina o ocupació objecte del contracte.

c) Treballadors desocupats inscrits com a demandants en l’oficina d’ocupació.

 

Article 9

Activitat formativa de la formació professional dual

1. L’activitat formativa que consisteix en compatibilitzar i alternar la formació entre el centre educatiu i l’empresa ha de ser la necessària per a l’obtenció d’un títol de formació professional de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu.

2. Aquesta modalitat de formació professional dual també pot estar configurada per a la impartició de mòduls professionals dels títols de formació professional associats a unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals.

3. Excepcionalment, poden incloure formació complementària no referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals per adaptar-se tant a les necessitats dels treballadors com a les de les empreses.

Article 10

Durada i estructura curricular

1. La formació professional dual s’ha d’estructurar en dos cursos acadèmics.

2. La distribució horària setmanal ha de ser de 15 hores setmanals al centre educatiu de forma presencial i completada amb continguts i activitats a distància, juntament amb 25 hores setmanals de formació-treball a l’empresa. Amb caràcter general no es poden superar en còmput setmanal les 40 hores entre formació i treball efectiu.

3. L’estructura curricular en els cicles formatius de grau mitjà de Cuina i gastronomia i de Serveis en restauració ve donada per la temporalització del sector productiu. En aquest cas, l’alumne ha de tenir una distribució horària setmanal de formació en el centre educatiu de 15 hores setmanals presencials més la formació a distància, durant els mesos d’octubre a abril, ambdós inclosos; i la distribució horària setmanal en l’empresa ha de ser de 40 hores setmanals, durant els mesos de maig a octubre, ambdós inclosos aproximadament, durant el primer curs acadèmic.

4. La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional pot autoritzar altres estructures i distribucions horàries amb la finalitat de flexibilitzar l’oferta d’aquests ensenyaments. Tot i així, el temps de treball efectiu, que ha de ser compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives en el centre educatiu, no pot ser superior al 75 % durant el primer any, o al 85 %, durant la resta d’anys, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu o, en el seu cas, a la jornada màxima legal, establert en la legislació laboral vigent.

5. La distribució anual, setmanal i diària del cicle formatiu en aquesta modalitat de formació ha de ser autoritzada per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional amb la finalitat d’optimitzar els recursos disponibles. També ha d’assignar a cada cicle formatiu autoritzat en la modalitat de formació professional dual la càrrega horària que s’ha de dur a terme en el centre educatiu. El centre educatiu és el responsable de la coordinació i la supervisió del desenvolupament dels continguts de cada mòdul que s’hagin d’impartir a l’empresa.

Article 11

Nombre d’alumnes per grup

1. El nombre d’alumnes per grup és, amb caràcter general, de 25 alumnes en els cicles formatius industrials i de 30 alumnes en la resta de cicles formatius.

2. El nombre mínim d’alumnes per grup perquè es pugui dur a terme la formació professional dual és de 15 alumnes. Excepcionalment, la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional pot autoritzar un nombre inferior d’alumnes.

3. El nombre d’alumnes per grup està subjecte al nombre de contractes que es puguin subscriure amb les empreses o entitats públiques o privades vinculades al projecte de formació professional dual.

4. Del nombre de places disponibles de cada un dels grups, s’ha d’establir una reserva del 5 % del nombre de places disponibles de cada grup per a persones amb discapacitat, d’acord amb el capítol III de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012, per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears.

Article 12

Accés a la modalitat de formació professional dual

1. Les persones interessades a cursar la modalitat de formació professional dual, a més de reunir els requisits establerts en l’article 8 d’aquestes Instruccions, es requereix complir amb les condicions d’accés següents:

a) Per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà, tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

b) Per a l’accés als cicles formatius de grau superior, tenir el títol de batxiller.

2. No poden accedir a aquesta modalitat de formació professional dual aquelles persones que ja hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà, un cicle formatiu de grau superior, un certificat de professionalitat, requerits per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de feina o ocupació objecte del contracte, o haver superat el primer curs d’un programa de qualificació professional inicial.

Article 13

Persones que poden demanar una plaça en els cicles formatius en la modalitat de formació professional dual

1. Per a l'admissió a un cicle formatiu de formació professional dual cal formalitzar-ne la sol·licitud corresponent, encara que la persona interessada estigui cursant altres ensenyaments al mateix centre.

2. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud d’admissió a la formació professional dual sempre que tenguin la nacionalitat espanyola, hagin obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o s’és titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d’acord amb el que es determina en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

3. Poden presentar la sol·licitud d'admissió a la formació professional dual totes les persones interessades a cursar aquesta modalitat d’ensenyament que, a més de l’establert en el punt anterior, tenguin fixat el domicili de residència a les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys i poden sol·licitar una plaça, perquè tenen les condicions acadèmiques establertes per accedir-hi.

Article 14

Admissió a la formació professional dual amb proposta d’empresa

1. Poden presentar la sol·licitud d’admissió per cursar cicles formatius de formació professional dual, amb caràcter preferent a la resta de sol·licitants per cursar aquesta formació, les persones que presenten una proposta d’empresa per realitzar la formació professional dual, que tengui el vistiplau de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca d’empresa idònia per a la realització de la formació professional dual, a més de reunir els requisits d’accés establerts en aquestes Instruccions.

2. En aquest cas, la persona interessada ha de sol·licitar la idoneïtat de l’esmentada empresa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, d’acord amb el model oficial de Proposta d’idoneïtat d’empresa que es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.

3. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca ha de valorar, d’acord amb la documentació presentada, que l’empresa proposada per participar en el desenvolupament de la formació professional dual, compleix els requisits establerts en l’article 6 d’aquestes Instruccions.

4. Les sol·licituds de Proposta d’idoneïtat d’empresa es poden presentar a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca fins al dia 6 de setembre de 2013.

Article 15

Actuacions prèvies al procés d’admissió

Abans de l’inici del procés d’admissió, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, com a entitat col·laboradora en la formació professional dual i, en concret, pel que fa a la recerca d’empreses participants en aquest programa formatiu, ha de comunicar a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional el nombre d’empreses vinculades al projecte de formació professional dual, amb la finalitat de determinar el nombre d’alumnes per grup.

Article 16

Sol·licitud d’admissió a la formació professional dual

1. Les persones que poden demanar una plaça en aquesta modalitat de formació professional han d'emplenar un únic model de sol·licitud d'admissió. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació pertinent que s’indica en l’article 18 d’aquestes Instruccions, d’acord amb la situació en què es trobi la persona interessada.

2. El model oficial de sol·licitud es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. També l’han de facilitar els centres educatius autoritzats a impartir la formació professional dual.

3. La persona interessada ha d’indicar a la sol·licitud d’admissió el cicle formatiu que vol cursar com a primera i única opció. Una vegada indicat el cicle formatiu, s’ha de seleccionar (marcar amb una X) si se sol·licita l’admissió amb proposta d’idoneïtat d’empresa o per l’accés general. A continuació, s’ha de marcar amb una X la documentació que s’adjunta a la sol·licitud, que acredita les condicions per sol·licitar una plaça per a la modalitat de formació professional dual. En cap cas, s’ha d’indicar a la sol·licitud d’admissió cap altra dada no sol·licitada. En les caselles de qualificació, no s’ha d’indicar la qualificació, sinó que s’ha d’aportar la documentació esmentada per a la baremació.

4. La persona interessada ha de facilitar dos números de telèfon als quals se la pugui localitzar durant tot el procés d’admissió. És responsabilitat de la persona interessada i/o dels seus pares o tutors, en el cas de sol·licitants menors d’edat, comunicar qualsevol canvi relacionat amb aquests dos números de telèfon.

Article 17

Presentació de sol·licituds d'admissió

1. Les sol·licituds d’admissió a la formació professional dual s’han de presentar del 6 al 13 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

2. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'admissió, juntament amb la documentació necessària, únicament en el centre educatiu en el qual volen cursar la formació professional dual. La sol·licitud s'ha de presentar en l’horari d'oficina de la secretaria del centre esmentat.

Article 18

Documentació que s’ha d’aportar per a l’admissió de la formació professional dual

1. A la sol·licitud d’admissió s’ha d’adjuntar original i còpia de la documentació que s’indica en els punts següents, segons la situació de la persona sol·licitant.

2. Si la persona interessada sol·licita l’admissió amb la proposta d’idoneïtat d’empresa, a més de la documentació general per accedir al cicle formatiu corresponent, d’acord amb el que es determina en el punts següents, ha de presentar el vistiplau o certificat d’idoneïtat d’empresa atorgat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, d’acord amb el que s’ha establert en l’article 14 d’aquestes Instruccions.

3. A la sol·licitud d’admissió general (sense proposta d’idoneïtat d’empresa) per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà, amb títol d’ESO, s’ha d’adjuntar original i còpia de la documentació següent:

a) Document oficial d'identificació de la persona que sol·licita la plaça, que acredita que reuneix el requisit d’edat per a l’accés a l’ensenyament sol·licitat. En el cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, s’ha d’acompanyar del document oficial d’identificació del pare, mare o tutor legal.

b) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, té les condicions acadèmiques que li permeten accedir al cicle per aquesta via d’accés. La documentació indicada ha d’incloure la nota mitjana que va obtenir en els estudis esmentats. Si no hi figura, el centre receptor n’ha de fer el càlcul.

c) Documentació que acredita que en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió la persona interessada té la nacionalitat espanyola, el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, d’acord amb el que es determina en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

d) Documentació que justifica l’empadronament en algun dels municipis de les Illes Balears, amb una antiguitat mínima de dos anys (certificat d’empadronament).

4. A la sol·licitud d’admissió general (sense proposta d’idoneïtat d’empresa) per a l’accés als cicles formatius de grau superior, amb títol de batxiller, s’ha d’adjuntar original i còpia de la documentació següent:

a) Document oficial d'identificació de la persona que sol·licita la plaça.

b) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol·licitud, es tenen els requisits acadèmics que permeten accedir al cicle formatiu. Aquesta documentació ha d’indicar la nota mitjana que va obtenir en els estudis esmentats. Si no hi figura, el centre receptor n’ha de fer el càlcul. A més, si s’ha cursat un batxillerat, hi ha de figurar la modalitat del batxillerat i les matèries que s’han cursat.

c) Documentació que acredita que en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió la persona interessada té la nacionalitat espanyola, el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, una autorització de residència o, de residència i treball en Espanya en vigor, d’acord amb el que es determina en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

d) Documentació que justifica l’empadronament en algun dels municipis de les Illes Balears, amb una antiguitat mínima de dos anys (certificat d’empadronament).

5. La formació permanent de la persona interessada, complementària de la titulació necessària per accedir a la formació professional dual, relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursar o relacionada amb el sector professional, és un criteri de baremació i puntuació a l’hora d’adjudicar les places vacants. Així, per poder ser valorat aquest criteri, s’ha d’adjuntar original i còpia de la documentació que acredita la realització de cursos de formació (degudament documentada amb la presentació del certificat o títol) directament relacionats amb el cicle formatiu o el sector productiu. En la documentació de formació que es presenti, hi ha de constar el nombre d’hores realitzades o cursades i la formació rebuda.

6. Atès que l'experiència laboral és un criteri de baremació i puntuació a l'hora d'adjudicar les places, si se’n té, s’han de presentar els documents (original i còpia) que s'indiquen als dos punts següents:

a) Certificat de l'empresa o les empreses on s’ha adquirit l'experiència laboral, en què s'especifiqui la durada del contracte o dels contractes, l'activitat laboral desenvolupada i el període i nombre total d'hores que s'ha dedicat a aquella activitat, i el grup de cotització i la categoria o les categories professionals que va tenir. En el cas de treballadors que fan feina per compte propi, certificat d'alta en el cens d'obligats tributaris i una declaració de l'interessat sobre l'activitat laboral que desenvolupa.

b) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual s’estigués afiliat, en què s'esmenti l'empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n'és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms (Informe de vida laboral).

7. El nivell de competències i coneixements de la llengua anglesa, justificat amb l’aportació de la documentació que acredita que posseeix l’habilitació lingüística corresponent al nivell d’anglès del Marc comú europeu de referència per a les llengües. S’ha d’adjuntar original i còpia dels certificats i títols següents:

a) Nivell A2:

 - Títol de nivell bàsic de l’EOI;

- KET (Key English Test) Cambrige University;

- ISE 0 (Integrated Skills in English) Trinity College London.

b) Nivell B1:

- Títol de nivell intermedi de l’EOI (Certificat de Nivell Elemental);

- PET (Preliminary English Test) Cambrige University;

- ISE I (Integrated Skills in English) Trinity College London.

c) Nivell B2:

- Títol de nivell avançat de l’EOI (Certificat de Nivell Superior; Certificat d’Aptitud).

- FCE (First Certificate in English)- Grade B, C; BEC Vantage-Grade B,C (Business English Certificate); BULATS B2 (Bussines Language Testing Service), IELTS B2 (International English Language Testing System), Cambrige University.

- ISE II (Integrated Skills in English) Trinity College London.

- ECCE (Examination for the Certificate of Competence in English) University of Michigan.

 

d) Nivell C1:

- Certificat de nivell C1 de l’EOI

- FCE-Grade A (First Certificate in English); CAE-Grade B, C (Certificate in Advanced English); BEC Vantage-Grade A, BEC Higher-Grade B, C (Business English Certificate); BULATS C1 (Bussines Language Testing Service); ICFE (International Certificate in Financial English); ILEC (International Legal English Certificate) IELTS C1 (International English Language Testing System) Cambridge University.

- ISE III (Integrated Skills in English) Trinity College London.

e) Nivell C2:

- Certificat de nivell C2 de l’EOI

- CAE-Grade A (Certificate in Advanced English); CPE-Grade A, B, C (Certificate of Proficiency in English); BEC Higher-grade A (Business English Certificate); BULATS C2 (Bussines Language Testing Service); IELTS C2 (International English Language Testing System) Cambridge University.

- ISE IV (Integrated Skills in English) Trinity College London.

- ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) University of Michigan.

- International ESOL Mastery, City&Guilds.

 

Article 19

Recepció de sol·licituds d’admissió i trasllat de dades a l’aplicació informàtica

1. El centre docent que rep la sol·licitud d'admissió ha de comprovar amb el sol·licitant que està ben emplenada i que hi adjunta tota la documentació que s’hi indica. Ha d’acarar les còpies de la documentació que presenta, s'ha de quedar l'exemplar de la sol·licitud per al centre i li ha de lliurar l’exemplar que indica que és l’exemplar per a la persona interessada, una vegada datat i segellat, perquè en pugui acreditar la petició.

2. També ha de comprovar que la persona interessada té l'edat requerida per iniciar els ensenyaments en què sol·licita la plaça.

3. No es pot percebre cap quantitat pel fet de presentar una sol·licitud d'admissió, d’acord amb la normativa vigent.

4. Les dades que figuren en les sol·licituds d'admissió presentades dins del termini corresponent, una vegada confrontades amb la documentació que s'hi adjunta, s'han de traslladar a l’aplicació informàtica per a la gestió educativa de les Illes Balears GESTIB, com a màxim, dia 18 de setembre.

Article 20

Procediment per determinar quines persones s'hi han d'admetre

1. Transcorregut el termini d'admissió de sol·licituds corresponent, si en el centre hi ha places suficients per atendre totes les sol·licituds de les persones amb les condicions d'accés per a la formació professional dual, s'entén que totes hi són admeses, i així han de figurar a les llistes provisionals i definitives de persones admeses.

2. Si el nombre de sol·licituds rebudes és major que el de places disponibles, una vegada acabat el termini d’admissió, l’aplicació informàtica per a l'admissió i la matrícula ordena totes les sol·licituds de conformitat amb els criteris que es determinen a continuació:

a) Primer criteri: Alumne que sol·licita l’admissió a la formació professional dual amb una proposta d’idoneïtat d’una empresa interessada a participar en el desenvolupament d’aquest programa. En aquest cas, previ al procés d’admissió, la persona interessada ha de sol·licitar a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, la idoneïtat de l’empresa, d’acord amb el que es determina en l’article 14 d’aquestes Instruccions.

b) Segon criteri: La qualificació mitjana de l’ensenyament, titulació o certificat que acredita que es tenen els requisits acadèmics que permeten accedir al cicle formatiu concret. En aquest cas, les places s’han d’ordenar per ordre de major a menor puntuació. Una vegada ordenades les sol·licituds d’acord amb aquest criteri, s’han de tenir en compte els criteris que figuren a continuació:

b1) Cursos de formació permanent de la persona interessada, relacionada directament amb el cicle formatiu que es vol cursar o relacionada amb el sector professional. En aquest cas s’han d’ordenar segons el nombre d’hores realitzades.

b2) L’experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu que es vol cursar, per ordre de major a menor antiguitat. L'antiguitat es compta pel nombre de dies en alta en la Seguretat Social, a jornada completa.

b3) Certificat de nivell de coneixements d’anglès reconeguts, ordenat de major a menor nivell presentat.

c) Criteri de desempat: la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional ha de fer un sorteig per determinar la combinació de lletres per les quals ha de començar el primer llinatge dels sol·licitants, abans de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses. S'han d'admetre les persones que tenguin les inicials del primer llinatge coincidents amb la combinació de lletres que ha resultat al sorteig. Si no hi ha cap llinatge dels sol·licitants que comenci per aquesta combinació, s'ha de fer servir la combinació de lletres que segueix segons l'ordre alfabètic.

 

Article 21

Sorteig per determinar les lletres del criteri per dirimir les situacions d’empat

1. La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional ha d’efectuar un sorteig públic, presidit per la directora general o persona en qui delegui, per determinar la combinació de dues lletres a partir de la qual s’ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d’empat en l’admissió a la formació professional dual. Aquest sorteig s’ha de fer el dia 16 de setembre de 2013.

2. El resultat del sorteig s’ha d’introduir en l’aplicació informàtica GESTIB perquè es pugui fer l’ordenació automàtica de les sol·licituds. També s’ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.

Article 22

Publicació de les llistes provisionals

1. El dia 19 de setembre de 2013 els centres educatius autoritzats han de publicar la llista provisional de persones admeses a la formació professional dual. En aquestes llistes hi ha de figurar la resta de persones que compleixen els requisits d'admissió, les quals han demanat plaça en aquesta modalitat de formació professional dual, però no figuren com a provisionalment admeses perquè no hi ha més places disponibles.

2. Els centres educatius també han de publicar, si escau, la llista de persones provisionalment excloses, amb menció explícita de la causa d’exclusió.

3. Totes les llistes que es publiquin han de portar el segell del centre i la signatura del director.

4. La publicació de les llistes de cada centre s'ha de fer en el tauler d'anuncis o bé s'ha de posar a l'abast de les persones interessades mitjançant la publicació a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació de les llistes a través d’aquests mitjans té els efectes de notificació a les persones interessades.

Article 23

Termini per presentar reclamacions i rectificacions

1. Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que figura en les llistes provisionals esmentades durant els dies 19, 20 i 23 de setembre de 2013. Aquestes reclamacions s'han d'adreçar a la direcció del centre en què es vol cursar el cicle formatiu.

2. Durant aquest termini, poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d'emissió, com a màxim, el darrer dia del termini d'admissió, és a dir, dia 13 de setembre de 2013.

Article 24

Resolució i publicació de les reclamacions i rectificacions

1. Les rectificacions i la resolució de les reclamacions s'han de fer públiques el dia 25 de setembre de 2013 en el tauler d'anuncis del centre que imparteix l’ensenyament corresponent, o s'han de posar a l'abast de les persones interessades mitjançant la publicació a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació en el tauler d'anuncis o mitjançant aquest altre sistema tindrà tots els efectes de notificació a les persones interessades.

2. El mateix dia 25 de setembre de 2012, els centres han de notificar a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, via Oficina d’Escolarització, còpia de les reclamacions presentades i les pertinents resolucions.

Article 25

Publicació de la llista definitiva de persones admeses

1. El dia 27 de setembre de 2013 s’ha de publicar la llista de persones admeses definitivament a la formació professional en la modalitat de formació professional dual. En aquestes llistes hi ha de figurar la resta de persones que han demanat plaça i que no han estat admeses, perquè no queden més places. Aquestes llistes d’espera definitives les facilita l’aplicació informàtica GESTIB.

2. Els centres educatius també han de publicar, si escau, la llista de persones definitivament excloses, amb menció explícita de la causa d’exclusió.

3. La publicació de les llistes dels centre s'ha de fer en el tauler d'anuncis o bé s'ha de posar a l'abast de les persones interessades mitjançant la publicació a la pàgina web de cada centre educatiu. Les llistes definitives que facilita l’aplicació informàtica per a la gestió educativa són les úniques vàlides per a aquest procés d’admissió. La publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades.

4. Totes aquestes llistes han de portar el segell del centre i la signatura del director.

5. A la llista definitiva de persones admeses, el centre educatiu ha d’indicar el dia i l’hora en què s’han de matricular les persones que hi figuren.

6. Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses es pot interposar recurs d'alçada davant la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, en el termini d'un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

Article 26

Matrícula de les persones admeses

1. Les persones que figuren en les llistes definitives de persones admeses a la formació professional dual han de formalitzar la matrícula els dies 27 i 30 de setembre de 2013. El centre educatiu ha d’emetre un resguard de matrícula que ha de lliurar a la persona que s’ha matriculat.

2. La documentació presentada en el moment de sol·licitar la plaça s'ha de fer servir en el procés de matriculació.

3. Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora d’aquest procés d’admissió.

4. Els centres han de traslladar les dades de matrícula a l’aplicació informàtica GESTIB.

Article 27

Procediment per a l'adjudicació de les places vacants després de la matrícula

1. A partir de dia 16 de setembre fins dia 1 d’octubre de 2013, aquelles persones interessades en cursar un cicle formatiu en la modalitat dual i que no hagin realitzat la sol·licitud d’admissió en el temps establert en aquesta Resolució, poden presentar en l’Oficina d’Escolarització de Palma la sol·licitud fora de termini. El model de sol·licitud fora de termini es pot trobar a l’Oficina d’Escolarització de Palma i a la pàgina http://formacioprofessional.caib.es.

2. Els centres que, una vegada acabat el termini de matrícula, tenguin places vacants perquè alguna de les persones admeses no s’ha matriculat i, a més, tenguin persones en la seva corresponent llista d'espera, les han d’adjudicar a les persones que hi figuren per rigorós ordre, fins que les places vacants s’hagin exhaurit. Aquest procediment s’ha de dur a terme a partir de dia 1 d’octubre fins dia 31 d’octubre de 2013.

3. Així mateix, si hi ha places derivades d’anul·lacions de matrícula, els centres educatius les han d’adjudicar a les persones que figuren en les respectives llistes d'espera definitives de cada centre, fins que totes les places es cobreixin.

4. Per fer això, el centre educatiu ha de comunicar personalment, telefònicament o mitjançant un missatge a la bústia dels telèfons facilitats a la sol·licitud, a la primera persona no admesa que figura en la llista d’espera. Les persones que accepten les places vacants han de formalitzar la matrícula en el termini de 24 hores a partir de l’endemà de la comunicació de la vacant en el cicle formatiu sol·licitat.

5. En el cas que el centre educatiu esgoti o no disposi de llista d’espera i encara li restin places vacants, l’Oficina d’Escolarització ha d’adjudicar aquestes vacants per ordre rigorós d’entrada de les sol·licituds fora de termini.

6. L’Oficina d’Escolarització de Palma pot gestionar l’adjudicació d’aquestes vacants, en el supòsit de no compliment d’aquest procediment per part dels centres.

7. El procediment d’adjudicació i de matrícula descrit en aquestes Instruccions ha d’haver finalitzat, com a màxim, el dia 31 d’octubre de 2013.

Article 28

Informació a les persones admeses a la formació professional dual i conformitat

1. Les persones admeses, amb anterioritat a l’inici de les activitats formatives de la formació dual, han de rebre informació relativa a les finalitats de la formació professional dual, la distribució horària setmanal de les activitats formatives, de la tipologia de les empreses o entitats públiques o privades on s’ha de dur a terme l’activitat laboral en alternança, el tipus de contracte, així com altres qüestions relacionades amb la formació professional dual.

 2. Una vegada rebuda aquesta informació, els alumnes admesos han de signar i entregar al tutor del centre educatiu un document justificatiu conforme als següents aspectes:

a) Declaració d’estar assabentat de les finalitats de la formació professional dual.

b) Acceptació del pla d’estudis d’aquesta modalitat de formació professional.

c) Acceptació del compromís de la seva incorporació a aquesta modalitat de formació professional dual.

d) Autorització per facilitar les seves dades personals imprescindibles per tal que l’empresa o empreses vinculades a la formació professional dual, puguin oferir-li participar en processos de selecció o contractació de personal.

e) Acceptació de les condicions establertes en la normativa laboral per a la subscripció del contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge.

3. En el cas que l’alumne sigui menor d’edat, aquest document de conformitat ha d’estar signat pel seu pare, mare o tutor legal.

Article 29

Assignació d’alumnes al lloc de treball

1. El departament de la família professional, juntament amb l’equip directiu i el professorat del mòdul Formació i orientació laboral han d’establir els criteris d’assignació dels alumnes a les empreses. L’adjudicació de l’alumne al lloc de treball ofert per les empreses amb les quals s’hagi signat l’acord de col·laboració, s’ha de realitzar mitjançant la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, una vegada aquesta hagi valorat els criteris d’assignació abans esmentats.

2. Per poder realitzar un procés de selecció de candidats, amb un major component formatiu, és necessari que l’alumnat realitzi determinats mòduls professionals en el centre, com a mínim, durant el primer quadrimestre d’inici del curs. Durant aquest període de temps, s’han de valorar les actituds i aptituds dels alumnes per poder dur a terme una correcta assignació dels alumnes a les empreses participants. El nombre màxim d’alumnes per centre de treball ve determinat per la normativa laboral reguladora de l’esmentat contracte.

3. Aquest procés de selecció no s’ha de dur a terme quan l’alumne hagi presentat l’admissió a la formació professional dual amb la Proposta d’idoneïtat d’empresa, amb la qual ha de formalitzar el contracte per la formació i l’aprenentatge. Aquesta empresa ha d’estar prèviament validada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, d’acord amb el que es determina en l’article 14 d’aquestes Instruccions.

4. En el cas d’alumnes, que per causes alienes a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, no puguin signar un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, s’ha de formalitzar la seva formació rebuda fins ara amb un certificat expedit pel centre educatiu en què constin els mòduls professionals superats i les corresponents unitats de competència per als efectes oportuns.

Article 30

Assistència obligatòria

1. L’alumne que cursi aquesta modalitat de formació professional dual ha d’assistir obligatòriament a les activitats formatives previstes per a cada un dels mòduls que cursi, així com a realitzar el treball efectiu en l’empresa i a rebre la formació que condueix a l’obtenció del títol del cicle formatiu en què s’ha matriculat.

2. L’assistència de l’alumnat és condició necessària que permet tant l’aplicació de l’avaluació contínua com la vigència de la matrícula en el cicle formatiu i l’extinció del contracte per a la formació i l’aprenentatge, subjecte a la normativa laboral vigent.

3. Les faltes de puntualitat o d’assistència a les activitats formatives han de ser considerades com a faltes al treball als efectes legals oportuns.

Article 31

Professorat

1. Tots els mòduls han de tenir assignat un professor responsable, encarregat de la programació, de la formació i del progrés dels alumnes, i també de la seva avaluació.

2. L’equip docent del grup ha d’estar format per tot el professorat que imparteix la docència en els mòduls que componen aquesta modalitat de formació.

3. El professor tutor del centre educatiu ha de ser la persona responsable de la coordinació entre l’equip docent i el tutor o tutors de l’empresa en relació amb la programació, el seguiment i l’avaluació de les activitats formatives dels diferents mòduls professionals. Per a la realització de les tasques de seguiment, coordinació i tutoria ha de disposar de sis hores lectives, com a mínim, les quals han d’estar agrupades en un o dos dies.

4. El tutor del centre educatiu ha de ser nomenat pel director entre el professorat de la família professional del cicle formatiu que imparteix classe directa amb el grup de la modalitat dual.

5. El tutor del centre educatiu ha de ser la persona interlocutora entre el centre docent i l’empresa amb referència al desenvolupament de l’activitat formativa i laboral, per la qual cosa, ha de presentar una programació consensuada amb el tutor de l’empresa sobre els continguts, preferentment procedimentals i actitudinals, que l’alumne ha de desenvolupar en cada un dels mòduls que ha de cursar. Aquesta programació ha d’estar elaborada conjuntament per tot el professorat del grup de formació professional dual.

6. El tutor del centre educatiu ha de tenir atribuïdes sis hores setmanals lectives durant tot el curs escolar, per dur a terme les tasques de coordinació i seguiment de l’activitat laboral de l’alumne a l’empresa.

7. La direcció del centre educatiu pot delegar en un dels caps d’estudis la coordinació i el seguiment de les tasques del tutor del centre educatiu i del professorat d’aquesta modalitat de formació, i també ha d’afavorir la coordinació entre els diferents tutors del centre educatiu, en el cas d’haver-n’hi més d’un.

8. La persona designada per l’empresa com a tutor ha de ser el responsable i l’encarregat de la supervisió de la formació i del progrés de l’alumne. El tutor de l’empresa no pot tenir assignats més de tres alumnes treballadors en aquesta modalitat de formació professional dual, amb l’excepció que es determini un nombre diferent en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació o quan les circumstàncies organitzatives i econòmiques de l’empresa no ho permetin.

9. El tutor de l’empresa és la persona responsable del seguiment de l’activitat laboral i formativa de l’alumne a l’empresa, i també de la coordinació i la comunicació amb el centre educatiu. També ha d’elaborar, una vegada finalitzat el curs acadèmic, un informe sobre l’evolució de l’alumne en el lloc de feina a fi que sigui tingut en compte en l’avaluació dels diferents mòduls professionals corresponents.

10. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de compensar el tutor del centre educatiu per les despeses econòmiques que s’originen com a conseqüència de la realització de les tasques de coordinació i seguiment de l’activitat laboral de l’alumne a l’empresa. El procediment per demanar la compensació econòmica és el mateix que per als professors del mòdul professional d’FCT.

Article 32

Programacions

1. El departament de la família professional ha d’elaborar les programacions de cada un dels mòduls del cicle formatiu. Cada professor que té assignada la docència de cada mòdul és el responsable de l’elaboració d’aquesta programació, sota la supervisió del cap de la família professional i del cap d’estudis.

2. Aquestes programacions han de contenir un annex amb els continguts procedimentals i actitudinals que han de desenvolupar els alumnes en el centre de treball. Aquest annex ha de ser consensuat entre el tutor de l’empresa i el tutor del centre educatiu. Les aportacions realitzades pel tutor de l’empresa s’han de traslladar a aquest annex i, posteriorment, ha de tenir el vistiplau d’ambdós tutors, que s’ha de reflectir amb les seves signatures.

3. La programació aprovada, juntament amb l’annex, han de ser els documents aplicables pel desenvolupament correcte d’aquesta modalitat de formació per part del professorat que imparteix cada un dels mòduls formatius del cicle corresponent.

4. Els criteris d’avaluació i els de qualificació han de estar determinats en l’esmentada programació.

Article 33

Avaluació

1. L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat que cursa la formació professional dual ha de ser contínua i formativa i s’ha de fer per mòduls professionals.

2. La superació del cicle formatiu requereix l’avaluació positiva en tots els mòduls professionals que el componen.

3. La qualificació dels mòduls professionals ha de ser numèrica, entre u i deu, sense decimals. Es consideren positives totes les puntuacions iguals o superiors a cinc. La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica de les qualificacions expressada amb dos decimals.

4. Per a la qualificació de cada un dels mòduls s’han de tenir en compte els informes emesos pel tutor de l’empresa, els quals han d’indicar una valoració de cada un dels alumnes en la formació-treball realitzada en l’empresa.

5. Cada un dels cursos ha de tenir tres períodes d’avaluació. La tercera sessió d’avaluació ha de ser la final del curs. Cada sessió d’avaluació ha d’estar conformada per tot l’equip docent i presidida pel tutor del centre educatiu, sota la supervisió d’un membre de l’equip directiu.

6. S’ha d’aixecar una acta de cada sessió d’avaluació amb les qualificacions dels alumnes i les observacions realitzades pels membres de l’equip docent i les del tutor de l’empresa, si escau.

7. A l’inici de la sessió d’avaluació es pot comptar amb la presència de l’alumne anomenat com a delegat del curs que pot indicar els aspectes més rellevants que han proposat els seus companys sobre els aspectes generals del curs.

8. Els primers dies del començament del curs cada un dels professors ha d’haver lliurat als alumnes els criteris de qualificació, així com dels continguts que conformen el mòdul formatiu. Així mateix, el tutor del centre educatiu ha de realitzar sessions d’informació i orientació als alumnes sobre el funcionament de la formació professional dual.

9. Els documents d’avaluació són els mateixos que els indicats a la normativa que regula l’organització i funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu en la modalitat d’ensenyament presencial.

Article 34

Promoció

1. Per poder cursar el segon curs, és necessari haver superat els mòduls professionals que comportin en el seu conjunt, almenys, el seixanta-set per cent de les hores del primer curs i, en qualsevol cas, s’han d’haver superat els mòduls professionals de suport inclosos, establerts en els desenvolupaments curriculars vigents.

2. La superació del cicle formatiu requereix l’avaluació positiva de tots els mòduls que el componen. En aquest cas, es disposa del termini màxim establert en la normativa laboral vigent que regula el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que determina una durada màxima de tres anys.

Article 35

Memòries i inserció laboral

1. Una vegada finalitzat el curs acadèmic, els membres de l’equip docent han d’elaborar la corresponent memòria de cada un dels mòduls que componen el curs.

2. El tutor del centre educatiu ha de realitzar una memòria general que ha de contenir els aspectes més rellevants que s’extreuen de les memòries de cada un dels mòduls formatius, i també dels aspectes més rellevants de l’informe que el tutor de l’empresa hagi fet sobre el desenvolupament de l’activitat formativa laboral de la formació professional dual. Aquesta memòria ha de portar la signatura de tots els membres de l’equip docent amb el vistiplau del director del centre educatiu.

3. La memòria general també ha d’incloure els següents aspectes:

a) Propostes de millora per a properes ofertes formatives de formació professional dual

b) Grau de satisfacció de l’alumnat i de les empreses

c) Organització de l’alternança entre la formació i el treball

d) Altres aspectes que es considerin importants

4. A la memòria general s’ha d’adjuntar un annex amb les dades d’inserció laboral dels alumnes treballadors. La memòria general, i la documentació adjunta, s’ha d’entregar a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional en el mes següent a la finalització del curs.

Article 36

Anul·lació de matrícula i/o de contracte laboral

1. Si una vegada iniciades les activitats formatives en el centre educatiu, s’observa que el rendiment formatiu d’un alumne o la seva actitud no són les adequades per a la superació dels diferents mòduls que componen el cicle formatiu o pel desenvolupament efectiu del treball, ni per a la subscripció del contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, la direcció del centre educatiu, a proposta del tutor del centre educatiu, ha d’emetre un informe en aquest sentit i pot donar de baixa l’alumne en aquesta modalitat formativa. La direcció del centre ha de comunicar a la persona interessada, per escrit i per un mitjà fefaent, l’anul·lació d’ofici de la matrícula en aquesta modalitat de formació professional dual. En l’expedient de l’alumne, s’ha de guardar còpia fefaent de l’anul·lació d’ofici de la matrícula de la persona interessada.

2. L’alumne pot demanar l’anul·lació voluntària de la matrícula en la modalitat de formació professional dual. La sol·licitud, degudament justificada, s’ha de fer per escrit i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu. L’alumne ha de comunicar aquesta anul·lació voluntària de la matrícula a l’empresa en la forma i temps que determini la normativa laboral vigent.

3. En el cas que el contracte per a la formació i l’aprenentatge finalitzi per qualsevol causa aliena a l’alumne, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, prèvia sol·licitud del centre educatiu, ha d’assignar una nova empresa a l’alumne per tal de possibilitar la continuïtat d’aquesta modalitat de formació. Si en aquest cas no es pot dur a terme la contractació per una altra empresa, l’alumne ha de rebre un certificat, expedit pel centre educatiu, dels mòduls professionals amb avaluació positiva.

 

 

Article 37

Exempció

L’alumne que participi en la modalitat de formació professional dual, amb l’avaluació positiva de tots el mòduls que conformen el cicle formatiu, està exempt de realitzar el mòdul Formació en centres de treball.

Article 38

Incompatibilitats

1. Durant el mateix curs acadèmic, l’alumne no pot estar matriculat en un cicle formatiu de formació professional en règim presencial o a distància i en la modalitat en alternança amb l’activitat en l’empresa, objecte de regulació en aquestes Instruccions.

2. És possible estar matriculat en altres ensenyaments de caràcter oficial sempre que la distribució horària d’ambdues modalitats de formació així ho permetin.

Article 39

Vacances escolars i laborals

1. El període de vacances escolars en les activitats formatives desenvolupades en el centre eductiu ve determinat en la normativa que estableix el calendari escolar anual per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El període de vacances laborals ve determinat en el contracte de treball signat, d’acord amb la normativa laboral vigent. Aquests dos terminis de descans o vacances no tenen necessàriament coincidència temporal.

Article 40

Autorització

La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, durant el curs 2013-2014, pot autoritzar altres cicles diferents als de l’Annex 2 d’aquesta Resolució, sempre que hi hagi demanda del sector empresarial i partida pressupostària.

 

 

 

 

ANNEX 2

Oferta formativa de formació professional dual per al curs 2013-2014

 

ILLA

LOCALITAT

CENTRE EDUCATIU

CODI

GRUPS

PLACES OFERIDES

CICLE FORMATIU

Mallorca

Calvià

IES Calvià

HOT21

2

40

Cuina i gastronomia

Mallorca

Calvià

IES Calvià

HOT22

1

15

Serveis en restauració

Mallorca

Manacor

IES Manacor

TMV21

1

15

Carrosseria

Mallorca

Palma

IES Ses Estacions

ADG32

1

20

Administració i finances

Mallorca

Palma

IES Politècnic

ELE21

1

13

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Mallorca

Palma

IES Francesc de Borja Moll

IFC33

1

10

Desenvolupament d’aplicacions web

 

 

 ANNEX 3

Calendari del procés d’admissió als cicles formatius de formació professional,

en la modalitat dual

Curs 2013–2014

 

Presentació de la sol·licitud d’admissió i de la documentació al centre educatiu

Del 6 al 13 de setembre

La DGOIFP realitza el sorteig de lletres per al desempat

16 de setembre

Publicació de la llista provisional de persones admeses

19 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de persones admeses

19, 20 i 23 de setembre

Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions

25 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones admeses

27 de setembre

MATRÍCULA AL CENTRE EDUCATIU

27 i 30 de setembre

Presentació de sol·licituds fora de termini

Del 16 de setembre a l’1 d’octubre

Inici de les classes

1 d’octubre

Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants

Fins dia 31 d’octubre

 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma