Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 14619
Notificació de la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 5 de juliol de 2013. Exp 2012/234

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 5 de juliol de 2013, d’ampliació de termini,  es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada resolució, que resulta del següent tenor literal:

Atès que per Resolució del Director Gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 21 de maig de 2013 es va incoar expedient sancionador i d’infracció urbanística contra la Sra. Alba María Marí Mateu, com a promotora- propietària, amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 85 del polígon 3 del terme municipal de Marratxí.

Atès que en data 3 de juliol d’enguany va tenir entrada en el Registre de l’Agència un escrit de la Sra. (dades personals ocultes)mitjançant el qual, un cop assabentada de la incoació dels expedients, sol·licita una ampliació del termini de quinze dies concedit per formular al·legacions (que conclou el 8 de juliol) per un període de set dies.

A la vista del que disposa l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en exercici de les competències atribuïdes al Director gerent per l’article 19.1.b) dels Estatuts de l’Agència (publicats al BOIB núm. 160, de 13/11/2008 i BOIB núm. 51, de 7/04/2009), he pres la següent

RESOLUCIÓ

1r.- Concedir una ampliació de set dies del termini per efectuar al·legacions atorgat en la Resolució de 21 de maig de 2013, que s’afegirà a l’anterior de quinze dies, comptador des de la data de la notificació en mà a la interessada, es a dir el 20 de juny de 2013. En conseqüència, el període per formular al·legacions conclourà el 16 de juliol de 2013.

2n.- Comunicar a la interessada la present Resolució, que, d’acord amb l’article 49.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no és susceptible de recurs.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, 23 de juliol de 2013

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma