Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 14141
Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de 29 de maig de 2013, relatiu a l'expedient 2007/182

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Notificació de l’acord del Consell Exectiu del Consell de Mallorca, de 29 de maig de 2013, relatiu a la resolució del recurs d’alçada, a Construcciones Cofesa. Exp 2007/182.

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar el decret de resolució del recurs d’alçada a Construcciones Cofesa, de 29 de maig de 2013, d’imposició de sanció ,  es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord, que resulta del següent tenor literal:

Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 9 de juny de 2009, l’expedient sancionador incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl a la parcel·la 2 del polígon 2 de Sencelles, constitutius d’infracció urbanística, i havent-se interposat contra dits acord recurs d’alçada per part del Sr. Ruiz, atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 6 de maig de 2013, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent

ACORD

Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 6 de maig de 2013, el recurs d’alçada interposat pel Sr. Francisco Ruiz Biedma contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de 9 de juny de 2009, d’imposició de sanció als responsables de l’execució d’obres de canvi d’ús de magatzem agrícola a habitatge a la parcel·la 2 del polígon 2 del terme municipal de Sencelles.

 

Palma, 18 de juliol de 2013

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre

 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma