Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 13519
Notificació del decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de 21 de maig de 2013, de desestimació del recurs d'alçada, relatiu a l'expedient 2004/075

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  el Decret de la Presidenta del Consell de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes) es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Decret de 21 de maig de  2013, que resulta del següent tenor literal:

“A la vista del recurs d’alçada deduït per la Sra. (dades personals ocultes), contra el Decret de la Presidència de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 3 de juliol de 2009, que resolgué l’expedient sancionador incoat per la infracció urbanística comesa a la parcel·la 243 del polígon 4 de Costitx, i que imposà una sanció de 1.184,61 euros per hom, i atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 14 de maig de 2013, on es proposa la desestimació del recurs, en ús de les atribucions conferides a l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars (BOIB núm. 134, de 2-XI-2000) i al punt 2 de la disposició transitòria segona dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (BOIB núm. 160, de 13-XI-2008), aquesta Presidència resol:

Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 14 de maig de 2013, el recurs d’alçada interposat per les Sres. (dades personals ocultes)contra el Decret de la Presidenta de l’Agència de data 3 de juliol de 2009, d’imposició de sanció per la infracció urbanística comesa a la parcel·la 243 del polígon 4 del terme municipal de Costitx.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest decret.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, 11 de juliol de 2013

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma