Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 11406
Absències per malatia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En data 3 de juny de 2013 el Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca ha adoptat la següent resolució.

“La disposició addicional trentena vuitena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013, disposa que l’absència al treball per causa de malaltia o accident que no doni lloc a una situació d’incapacitat temporal, per part del personal al qual es refereix l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, comportarà l’aplicació del mateix descompte en nòmina previst per a la situació d’incapacitat temporal en els termes i condicions que estableixin respecte al seu personal cada una de les Administracions públiques. D’acord amb la previsió continguda al punt sis de l’esmentada disposició, aquest apartat té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del previst als articles 149.1.13, 149.1.18 i 156 de la Constitució. 

A l’esmentada disposició addicional, s’hi afegeix que en el cas de l’Administració de l’Estat, organismes i entitats de dret públic dependents de la mateixa i òrgans constitucionals, el descompte al que es refereix l’apartat anterior no s’aplicarà quan el nombre de dies d’absència per malaltia o accident en l’any natural no superi la xifra que s’estableixi per ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i amb els requisits i condicions determinats a la mateixa.

La regulació a la qual es fa referència a l’apartat anterior s’ha dut a terme mitjançant l’Ordre HAP/2802/2012, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29 de desembre de 2012), que, entre altres coses, ha fixat en quatre els dies d’absència a l’any sense deducció de retribucions, de les quals només tres podran tenir lloc en dies consecutius.

Conforme preveu l’esmentada disposició addicional, cal regular a l’àmbit de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, com a organisme autònom del Consell de Mallorca les absències per malaltia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal.

La proposta de resolució sobre les absències per malaltia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal ha estat sotmesa al procés de negociació a l’àmbit de la Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca, en les reunions mantingudes els dies 9 i 21 de maig de 2013.

Atès que, d’acord amb l’article 19.1.d) dels Estatuts de l’Agència, correspon al Director gerent la direcció directa sobre el personal de l’Agència, en ús de les atribucions conferides, dict la següent

 

Resolució

 

Primer.- L’absència al treball per causa de malaltia o accident que no doni lloc a una situació d’incapacitat temporal, per part del personal al servei de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca com a organisme autònom del Consell de Mallorca, amb independència de la seva vinculació i del règim de Seguretat Social al qual es trobi acollit, comportarà l’aplicació del mateix descompte en nòmina que el previst per a la situació d’incapacitat temporal.

 

Segon.- El descompte en nòmina, al qual s’ha fet referència a l’apartat anterior, no serà d’aplicació a quatre dies d’absències durant l’any natural, de les quals només tres podran tenir lloc en dies consecutius, sempre que estiguin motivades per malaltia o accident i no donin lloc a incapacitat temporal. Aquestes absències s’han de justificar adequadament, sense perjudici d’avisar, de forma immediata al responsable del servei.

 

Tercer.- Els dies d’absència al treball, que superin el límit assenyalat a l’apartat anterior, motivades per malaltia o accident i que no donin lloc a una situació d’incapacitat temporal, comportaran la mateixa deducció de retribucions del 50% prevista per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal a la Resolució del Director gerent de l’Agència de data 2 de novembre de 2012, mitjançant la qual es regula la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, com a conseqüència del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

 

Quart.- La present resolució produirà efectes a partir del dia següent a la seva publicació al BOIB.”    

 

Palma, 12 de juny de 2013

 

El Secretari de l’Agència

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma