Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 8883
Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora dels horaris d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Una vegada aprovada inicialment la modificació de l’art. 2 de l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives  i transcorregut el termini d’exposició al públic de l’esmentada Ordenança sense que se n’hagi presentat cap reclamació, es dóna per definitivament aprovada en compliment d’allò disposat a l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i l’art. 102.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i es publica íntegrament de conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 70.2 de l’esmentada Llei i l’art. 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre.

ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D’ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

La regulació dels horaris dels establiments i espectacles públics i de les activitats recreatives obeeix a la necessitat d’unir de forma raonable i conforme a la legislació vigent el dret a l’activitat empresarial d’hostaleria, el dret dels ciutadans a gaudir de l’oci i dels locals d’esbarjo, juntament amb el descans i evitació de molèsties a veïns i visitants.

L’article 19 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, estableix que l’horari general dels espectacles i de les activitats recreatives serà determinat reglamentàriament pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Això no obstant, mentre la CAIB no reguli aquest tema correspondrà als plens dels ajuntaments aprovar mitjançant un reglament ampliacions o reduccions dels horaris en matèria d’espectacles públics i d’activitats recreatives. Fent ús d’aquesta facultat prevista en el paràgraf anterior, amb aquesta Ordenança es fixen els horaris d’obertura i tancament dels establiments i espectacles públics i de les activitats recreatives al municipi de Capdepera.

Article 1. Horari d’obertura i tancament

1.1 Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideren els següents grups de locals o activitats:

I: Restaurants, bars, cafès, cafeteries i anàlegs.

II: Bars musicals (bar amb llicència de música) i anàlegs.

III: Bingos, cinemes, teatres, cafès-teatre i anàlegs.

IV: Discoteques, sales de festa i de ball, cafès concert i anàlegs.

1.2 L’horari d’obertura i tancament dels establiments públics i activitats recreatives serà el que s'assenyala a continuació durant tot l’any:

- Grup I: restaurants, bars, cafès, cafeteries i anàlegs. Obertura: 08:00h Tancament: 04:00h

- Grup II: bars musicals (bar amb llicència de música) i similars. Obertura: 12:00h Tancament: 04:00h

- Grup III: bingos, cinemes, teatres, cafè-teatre i anàlegs. Obertura: 12:00h Tancament: 04:00h

- Grup IV: discoteques, sales de festa, cafès concert i anàlegs. Obertura: 12:00h Tancament: 06:00h

1.3 L’obertura es refereix a l’horari a partir del qual està permès obrir i iniciar l’activitat. El tancament es refereix a l’horari a partir del qual l’activitat de l’establiment ha d’haver cessat completament. A partir de l’hora de tancament establerta cessarà tota ambientació musical, joc o actuació al local i no se serviran més consumicions. Tampoc no es permetrà que hi entrin més persones i s'hauran d’encendre tots els llums del local per facilitar-ne el desallotjament. A la llicència municipal d’obertura haurà de constar l’horari d’obertura i tancament i la capacitat màxima autoritzada per a l’establiment.

 

Article 2. Excepcions

2.1 Aquells establiments en els quals concorrin diverses i distintes llicències d’activitat, sempre que les esmentades activitats no puguin ser separades físicament unes d’altres, per tant, objecte d’obertura i tancament de forma individualitzada en funció de l’activitat, adoptaran com a horari d’obertura el més restrictiu dels establerts per a les diferents activitats i com a horari de tancament, el més restrictiu dels establerts per a les distintes activitats.

2.2 En els locals del Grup IV, en el cas d’organitzar gales juvenils se'ls permetrà realitzar dita activitat fins a les 24:00 hores en festius i vigília de festius, amb les limitacions d’admissió, consum i servei de begudes establertes per a menors. En aquests casos haurà de transcórrer almenys 1 hora des de la conclusió de la gala juvenil fins a l’inici normal de l’activitat, dins l’horari permès.

2.3 Així mateix, un cop feta la petició prèvia dels interessats, es podran autoritzar horaris especials que suposin una ampliació del que disposa l’art. 1 de la present Ordenança, en els supòsits següents:

2.4 Aquells establiments que, emparats per les corresponents llicències d’activitat, tradicionalment serveixen esmorzars a primera hora del matí podran comunicar a l’administració l’avançament de dues hores en el seu horari d’obertura. Aleshores, aquesta passaria a ser a les 6:00 del matí, sempre que es compleixin les següents condicions:

- En establiments que, en el desenvolupament habitual de la seva activitat, ofereixin esmorzars a primera hora del matí no es podrà exercir ni activitat ni ambientació musical.

- S’estableix com a horari màxim de tancament les 02:00h de la matinada.

- Aquells establiments que disposin de terrassa pública o privada no en podran fer ús fins a les 08:00 hores.

Un cop que l'interessat hagi comunicat a quin horari s’acollirà l’establiment i una vegada emesos els informes corresponents, aquesta comunicació tendrà una vigència il·limitada. En cas que l’interessat vulgui canviar l’horari del seu local ho haurà de comunicar amb almenys un mes d’antelació abans de la data d’inici del nou horari.

En aquells supòsits en què un establiment incompleixi de forma reiterada les condicions de l’autorització s’aplicarà el règim de sancions establert en aquesta ordenança.

Article 3. Terrasses

Els locals que comptin amb una terrassa pública o privada (sigui quin sigui el grup de local o activitat) es regiran per l’horari de l’establiment del qual depenguin, però l’hora límit de tancament de l’activitat a l’esmentada terrassa serà a les 04.00 hores, en compliment del que disposa l’article 2.1 de la present Ordenança.

Article 4. Execució del tancament

L’establiment haurà de quedar totalment buit de públic com a màxim mitja hora després de l’horari de tancament autoritzat.

Article 5. Altres horaris

Requerirà una autorització expressa i específica l’horari d’obertura i tancament o final de la resta d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives que, segons la normativa vigent, requereixin autorització administrativa, i això no estigui previst a la present Ordenança.

Article 6. Restriccions

L’Ajuntament podrà avançar l’horari de tancament o retardar l’horari d’obertura d’aquells locals als quals, per infringir la normativa d’activitats classificades, se’ls hagi assenyalat l’obligació d’haver d'adoptar mesures correctores. L’esmentada restricció d’horaris de funcionament es prolongarà fins que s’hagin adaptat les esmentades mesures i s'hagi obtingut un informe favorable de l’òrgan competent.

Article 7. Festes populars

Sense perjudici del que disposa l’article 1, batlia podrà autoritzar horaris especials durant la celebració de festes populars i per Nadal i Setmana Santa, amb les limitacions que estableixin la resolució administrativa corresponent.

Article 8. Responsabilitat

Seran responsables solidàriament de les infraccions de la present Ordenança els titulars de les llicències d’activitat dels locals, els organitzadors o promotors d’espectacles o actuacions que s'hi realitzin, o els qui es beneficiïn directament o indirectament de la realització d'aquestes actuacions.

Article 9. Infraccions

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que contravinguin les disposicions de la present ordenança, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’altre ordre que se'n poguessin derivar.

En els procediments aplicadors de sancions que s’instrueixin en aplicació de la present Ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord amb la normativa aplicable a aquest efecte, sense perjudici d’altres proves que les persones interessades puguin aportar. Als expedients aplicadors de sancions que s’instrueixin, i amb els requisits establerts per la legislació vigent, en la denúncia formulada es podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui a través de fotografia, filmació digital o altres mitjans. En tot cas, la utilització de vídeo-càmeres requerirà, si és procedent, les autoritzacions previstes a la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el principi de proporcionalitat.

Les infraccions administratives es classifiquen en:

- Lleus

Quan es retardi l'inici dels espectacles o aquests acabin 30 minuts més tard i fins a un màxim d'una hora.

Quan s'avanci l’obertura o es retardi el tancament dels establiments públics, en un màxim de 30 minuts.

Quan es produeixi qualsevol infracció a les normes de la present Ordenança no qualificada com a falta greu o molt greu.

- Greus

Quan es retardi l'inici dels espectacles o aquests acabin 30 minuts més tard i fins a un màxim d'una hora.

Quan s’avanci l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en més de 30 minuts i fins a una hora.

Esdevindran greus les infraccions lleus quan el responsable d'haver-les comès dotze mesos abans hagi estat objecte d'una sanció, mitjançant una resolució definitiva.

- Molt greus

Quan es retardi l'inici o acabament dels espectacles, en més d’una hora.

Quan s'avanci l’obertura o es retardi el tancament dels establiments públics, en més d’una hora.

Esdevindran molt greus les infraccions greus quan el responsable d'haver-les comès dotze mesos abans hagi estat objecte d'una sanció, mitjançant una resolució definitiva.

Les infraccions tipificades com a lleus per la present Ordenança prescriuran en el termini de 6 mesos; les tipificades com a greus, en 2 anys; i les tipificades com a molt greus, en 3 anys.

La prescripció serà interrompuda, amb el coneixement de l’interessat, amb la iniciació del procediment aplicador de sancions; i es reprendrà si l’expedient aplicador de sancions estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

El procediment aplicador de sancions ordinari haurà de ser resolt i la resolució que sigui procedent s'haurà de notificar a l’interessat en el termini màxim d’un any, des de la seva iniciació; la seva caducitat es produirà en la forma i manera previstes per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No obstant l’anterior, l’instructor de l’expedient podrà acordar suspendre el termini màxim per resoldre quan concorri alguna de les circumstàncies previstes i exigides per l’article 42.5 de l’esmentada Llei, d’acord amb la redacció establerta per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 10. Tipus de sancions

Les sancions per infracció a la següent Ordenança es podran aplicar de forma independent o conjunta i ser de tipus:

- Econòmic: multa

- Qualitatiu: tancament, suspensió o retirada de llicència, etc.

Article 11. Graduació de les sancions

A l’empara del que disposen l’art. 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus i se sancionaran amb les següents quanties:

- Infraccions lleus, amb una multa de 60€ a 750€.

- Infraccions greus, amb una multa de 750,01€ a 1.500€, i es pot imposar la sanció de suspensió de les activitats o de l’exercici de la professió, per un període màxim de 6 mesos.

- Infraccions molt greus, amb una multa de 1.500,01€ a 6.000€ i es pot imposar la sanció de suspensió de les activitats o de l’exercici de la professió, per un període màxim de 3 anys.

Per a la imposició de sancions previstes en la present Ordenança es tendran en compte, en tot cas, els criteris de graduació següents:

- La gravetat de la infracció.

- L’existència d’intencionalitat.

- La naturalesa dels perjudicis causats.

- La reiteració. S’entén que hi ha reiteració quan, en el moment de la comissió dels fets tipificats com a infracció en la present Ordenança, el presumpte responsable estigui imputat en la instrucció d’almenys dos procediments aplicadors de sancions més per infraccions a la present Ordenança al llarg dels 12 mesos anteriors.

En la fixació de les sancions de multa es tendrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

La desobediència o la resistència a l’autoritat en els termes dels articles 556 i 634 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal comportarà que l’òrgan actuant passi el tant de culpa al Jutjat d’instrucció per a que pugui determinar les responsabilitats penals en les quals hagués pogut incórrer. Prescriuran als sis mesos les sancions imposades per infraccions lleus en la present Ordenança; als dos anys les imposades per infraccions greus; i als tres anys les imposades per infraccions molt greus.

El termini de prescripció de les sancions es començarà a comptar a partir de l'endemà  d'haver-se exhaurit la via administrativa de la resolució per la qual s’imposa la sanció.

Interromprà la prescripció la iniciació, amb el coneixement de la persona interessada, del procediment d’execució.

Capdepera, 24 d’abril de 2013

El Batle

Rafel Fernández Mallol

 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma