Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 7122
Contracte serveis bar i neteja camp esports

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Aprovat per Decret de Batlia de data 16-04-2013, el Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte de serveis de la prestació dels serveis de bar i neteja de les instal.lacions del camp d’esports “Antoni Gelabert” mijançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el previst a l’art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’exposa al públic durant el termini de deu dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOIB, perquè puguin presentar-s’hi reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia la licitació, si bé aquesta s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l’esmentat plec de clàusules.

1.-Entitat Adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Santa Maria del Camí.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

2.-Objecte del Contracte. 

a) Descripció de l'objecte: contractació promoguda per aquest Ajuntament consistent en la prestació dels serveis de bar ubicat a l’interior del recinte del cmp de futbol i el bar del recinte de la piscina municipal i la neteja de les instal.lacions del camp d’esports “Antoni Gelabert”.

3.-Tramitació, Procediment i Forma d'Adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.

4.-Pressupost base de licitació.

Import: vendrà donat pels ingressos que s’obtenguin dels serveis dels bars. S’estableix un tope màxim que s’adjunta com a annex 1 sobre el preu dels productes a subministrar.

5.-Garanties.

a) Provisional: ---------------.

b) Definitiva:  3.511 €.

6.-Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Santa Maria del Camí.

b) Domicili: Plaça de la Vila nº 1.

c) Localitat i Codi Postal: Santa Maria del Camí, 07320.

d) Telèfon: 971620131.

e) Fax: 971140337.

f) Data límit d’obtenció de documents i informació: la mateixa que per a la presentació d’ofertes.

    7.-Requisits Específics del Contractista.

a) Justificació de la solvència econòmica i financera per algun dels mitjans establerts a l’art. 75 del TRLCSP 3/2011.

b) Justificació de la solvència tècnica per algun dels mitjans establerts a l’art. 78 del TRLCSP 3/2011.

8.-Presentació de les ofertes.

a) Termini de presentació: Les proposicions dels interessats en la licitació es podran presentar a l'Ajuntament, en hores d'oficina, dins el termini dels quinze dies naturals següents a la publicació de l'anunci de licitació sobre el BOIB. Si el darrer dia d'aquest termini fós dissabte o festiu, es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La ressenyada a la clàusula vuitena del plec de clàusules regulador.

c) Lloc de Presentació:

-Entitat: Ajuntament de Santa Maria del Camí.

-Domicili: Plaça de la Vila nº 1.

-Localitat i Codi Postal: Santa Maria del Camí, 07320.

9.-Obertura de les Ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Santa Maria del Camí.

b) Domicili: Plaça de la Vila nº 1.

c) Localitat: Santa Maria del Camí.

d) Data: Tercer dia hàbil següent a aquell en què acabi el termini de presentació d'ofertes.

 10.-Despeses dels anuncis.

Seran a compte de l’adjudicatari.

Santa Maria del Camí, 16-04-2013

 LA BATLESSA-PRESIDENTA

Mª Rosa M. Vich.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma