Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 7352
Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 30 de març de 2012. Exp 2010/288

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  l’acord de demolició del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. JUAN VICTOR MORALES SOLA, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord de 30 de març de  2012, que resulta del següent tenor literal:

áá 1r.- Ordenar al Sr. Juan Víctor Morales Sola, en qualitat de propietari, la demolició de les obres realitzades sense llicència i no legalitzables a les parcel·les 255, 276 del polígon 28, del terme municipal d’Algaida, consistents en una construcció d’ús indeterminat d’uns 12 m2 mitjançant blocs de formigó i coberta amb teules d’un aiguavés; una instal·lació d’una caseta de fusta d’uns 6 m2 al damunt d’una solera de formigó; una construcció prefabricada amb tipologia d’habitatge d’uns 40 m2, executat un 80% del total, i una construcció d’uns 15 m2 aprox., que no s’ha pogut verificar si es tracta d’un aljub o bé d’una solera de formigó d’una futura edificació; així com la restitució dels terrenys al seu estat anterior, tot això a costa de l’esmentat interessat, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de data 11 de gener de 2012, dins del termini de TRES MESOS, des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció del present acord.

3r.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres il·legals i de restitució dels terrenys al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, l’execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec de l’interessat.

4t.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a l’Ajuntament d’Algaida.ññ

Tot això queda subjecte als termes de l’aprovació de l’acta.

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Palma, 18 d’abril de 2013

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre

on


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma