Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 6879
Acord d’aprovació definitiva del Pressupost General del Consell de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, les bases d’execució i plantilles respectives per a l’any 2013.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2013, ha adoptat el següent acord:

“Atesa l’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2013.

Atesa la publicació de l’esmentada aprovació en el BOIB núm. 29, de dia 28 de febrer i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 19 de març de 2013.

Atès que dins el període d’exposició al públic s’han presentat les al·legacions que se relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit, pel secretari general del Consell de Mallorca, amb data 20 de març de 2013: 

- CCOO, serveis a la ciutadania Illes Balears, Secció sindical del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 7.222, de 18 de març de 2013.

- Grup Socialista al Consell de Mallorca (PSOE), registre general d’entrada núm. 7.353, de 19 de març de 2013.

Atesos els informes emesos, en data 20 de març de 2013, pel cap del Servei d’Administració Econòmica d’Hisenda i Funció Pública, el gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i el tresorer de la corporació i, en data 26 de març de 2013, pel cap del Servei de Recursos Humans, els quals formen part d’aquest acord.

Atès l’informe del secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, i d’Hisenda i Funció Pública, de data 26 de març de 2013, de consideracions en relació amb les reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases d’execució del pressupost i plantilla del Consell de Mallorca, integrat pel pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”.

Vist, d’altra banda, l’informe emès per la interventora general d’aquest Consell Insular de 20 de març de 2013, aquesta Presidència eleva al Ple de la Corporació la següent:

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 25 de febrer de 2013, d’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2013:

- CCOO, serveis a la ciutadania Illes Balears, Secció sindical del Consell de Mallorca, registre general d’entrada núm. 7.222, de 18 de març de 2013.

- Grup Socialista al Consell de Mallorca (PSOE), registre general d’entrada núm. 7.353, de 19 de març de 2013.

en base als informes emesos, en data 20 de març de 2013, pel cap del Servei d’Administració Econòmica d’Hisenda i Funció Pública, el gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i el tresorer de la corporació i, en data 26 de març de 2013, pel cap del Servei de Recursos Humans, així com per la interventora general del Consell de Mallorca en relació a les esmentades al·legacions, els quals  formen part d’aquest acord.

SEGON.- Resoltes així les al·legacions formulades s’acorda aprovar definitivament el Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms  , "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca" i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” per a l'exercici de 2013.

El resum per capítols del pressupost de cada institució és el que se detalla a continuació:

PRESSUPOST CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ESTAT DE DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1  DESPESES DE PERSONAL

50.794.724,58

2  DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

32.443.655,01

3  DESPESES FINANCERES

6.166.278,76

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS

127.799.467,47

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

5  FONS DE CONTINGÈNCIA

893.161,97

6  INVERSIONS REALS

54.940.588,40

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

4.541.143,16

8  ACTIUS FINANCERS

90.000,00

9  PASSIUS FINANCERS

28.833.711,66

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

306.502.731,01

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1  IMPOSTS DIRECTES

11.891.887,64

2  IMPOSTS INDIRECTES

11.538.955,14

3  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.585.719,30

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS

218.583.840,36

5  INGRESSOS PATRIMONIALS

3.674.319,20

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

58.138.009,37

8  ACTIUS FINANCERS

90.000,00

9  PASSIUS FINANCERS

 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

306.502.731,01

 

PRESSUPOST INSTITUT D’AFERS SOCIALS

ESTAT DE DESPESES

 

 

 

A)

 OPERACIONS CORRENTS

 

1

 DESPESES DE PERSONAL

47.438.945,66

2

 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

63.843.216,50

3

 DESPESES FINANCERES

2.500,00

4

 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

18.318.759,25

B)

 OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

 INVERSIONS REALS

 

7

 TRANFERÈNCIES DE CAPITAL

1.147.433,61

8

 ACTIUS FINANCERS

60.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

130.810.855,02

 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

 

A)

 OPERACIONES CORRIENTES

 

3

 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

6.113.478,56

4

 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

123.444.892,76

5

 INGRESSOS PATRIMONIALS

45.050,09

B)

 OPERACIONES DECAPITAL

 

7

 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.147.433,61

8

 ACTIUS FINANCERS

60.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

130.810.855,02

 

PRESSUPOST INSTITUT ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 

 

 

ESTAT DE DESPESES

 

 

 

A)

 OPERACIONS CORRENTS

 

1

 DESPESES DE PERSONAL

912.989,62

2

 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.910.259,57

B)

 OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

 INVERSIONS REALS

95.000,00

8

 ACTIUS FINANCERS

10.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

2.928.249,19

 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

 

A)

 OPERACIONES CORRIENTES

 

3

 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

361.500,00

4

 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.036.000,00

5

 INGRESSOS PATRIMONIALS

557.000,00

B)

 OPERACIONES DECAPITAL

 

8

 ACTIUS FINANCERS

10.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

2.964.500,00

 

PRESSUPOST AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA
     

ESTAT DE DESPESES

 

 

 

A)

 OPERACIONS CORRENTS

 

1

 DESPESES DE PERSONAL

900.397,59

2

 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

249.602,41

B)

 OPERACIONS DE CAPITAL

 

8

 ACTIUS FINANCERS

6.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

1.156.000,00

 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

 

A)

 OPERACIONES CORRIENTES

 

3

 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

550.000,00

4

 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

600.000,00

B)

 OPERACIONES DECAPITAL

 

8

 ACTIUS FINANCERS

6.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

1.156.000,00

 

TERCER.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2013 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca”  i  “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca”, a nivell de capítols, és el següent:

ESTAT DE CONSOLIDADIÓ PER A L’EXERCICI 2013 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

 

 

    INGRESSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIM

IMAS

IEHM

ADU

TOTAL SENSE CONSOLIDAR

TRANSF. INTERNES

TOTAL CONSOLIDAT

A)

OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

1

IMPOSTS DIRECTES

11.891.887,64

 

 

 

11.891.887,64

 

11.891.887,64

2

IMPOSTS INDIRECTES

11.538.955,14

 

 

 

11.538.955,14

 

11.538.955,14

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.585.719,30

6.113.478,56

361.500,00

550.000,00

9.610.697,86

 

9.610.697,86

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

218.583.840,36

123.444.892,76

2.036.000,00

600.000,00

344.664.733,12

114.856.398,80

229.808.334,32

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

3.674.319,20

45.050,09

557.000,00

 

4.276.369,29

 

4.276.369,29

 

Suma Operación Corrents

248.274.721,64

129.603.421,41

2.954.500,00

1.150.000,00

381.982.643,05

114.856.398,80

267.126.244,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)

OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

58.138.009,37

1.147.433,61

 

 

59.285.442,98

1.147.433,61

58.138.009,37

8

ACTIUS FINANCERS

90.000,00

60.000,00

10.000,00

6.000,00

166.000,00

 

166.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma Operación de Capital

58.228.009,37

1.207.433,61

10.000,00

6.000,00

59.451.442,98

1.147.433,61

58.304.009,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

306.502.731,01

130.810.855,02

2.964.500,00

1.156.000,00

441.434.086,03

116.003.832,41

325.430.253,62

 

 

DESPESES

 

 

CIM

IMAS

IEHM

ADU

 

TOTAL SENSE CONSOLIDAR

 

TRANSF. INTERNES

 

TOTAL CONSOLIDAT

A)

OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

1

DESPESES DE PERSONAL

50.794.724,58

47.438.945,66

912.989,62

900.397,59

100.047.057,45

 

100.047.057,45

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

32.443.655,01

63.843.216,50

1.910.259,57

249.602,41

98.446.733,49

 

98.446.733,49

3

DESPESES FINANCERES

6.166.278,76

2.500,00

 

 

6.168.778,76

 

6.168.778,76

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

127.799.467,47

18.318.759,25

 

 

146.118.226,72

114.856.398,80

31.261.827,92

 

Suma Operación Corrents

217.204.125,82

129.603.421,41

2.823.249,19

1.150.000,00

350.780.796,42

114.856.398,80

235.924.397,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)

OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

893.161,97

 

 

 

893.161,97

 

893.161,97

6

INVERSIONS REALS

54.940.588,40

 

95.000,00

 

55.035.588,40

 

55.035.588,40

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

4.541.143,16

1.147.433,61

 

 

5.688.576,77

1.147.433,61

4.541.143,16

8

ACTIUS FINANCERS

90.000,00

60.000,00

10.000,00

6.000,00

166.000,00

 

166.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

28.833.711,66

 

 

 

28.833.711,66

 

28.833.711,66

 

Suma Operación de Capital

89.298.605,19

1.207.433,61

105.000,00

6.000,00

90.617.038,80

1.147.433,61

89.469.605,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DESPESA

306.502.731,01

130.810.855,02

2.928.249,19

1.156.000,00

441.397.835,22

116.003.832,41

325.394.002,81

QUART.- Aquest acord definitiu d’aprovació del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” les bases d'execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2013, entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’art. 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març.

CINQUÈ.- Contra aquest acord d’aprovació definitiva els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i en els terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent

 

ANNEX

Les plantilles de la Corporació i les dels organismes autònoms, Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic, Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca per a l’exercici 2013 són les següents:

                                

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2013

 

 

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

 

ESCALA: HABILITACIÓ ESTATAL

 

 

Subescala: Secretaria

 

 

Classe: Primera

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Secretari -ària superior

A1

2

Subescala: Secretaria

 

 

Classe: Segona

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Secretari  -ària d´ entrada

A1

1

Subescala: Intervenció-Tresoreria

 

 

Classe: Primera

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Intervenció - Tresoreria superior

A1

4

Subescala: Intervenció-Tresoreria

 

 

Classe: Segona

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Intervenció - Tresoreria entrada

A1

1

Subescala: Secretaria-Intervenció

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Secretari -ària interventor -a

A1

1

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    TAG

A1

60

Subescala: Administrativa

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Administratiu -iva  administració general

C1

37

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Auxiliar administració General

C2

164

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnica Superior

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Arquitecte -a superior

A1

20

    Biòleg -òloga

A1

3

    Enginyer -a

A1

1

    Enginyer -a industrial

A1

7

    Enginyer -a superior agrònom -a

A1

1

    Enginyer-a de camins canals i ports

A1

13

    Lletrat -ada

A1

3

    Metge especialista medicina d´ educació física i esport

A1

3

    Tècnic -a superior

A1

35

    Tècnic -a superior arqueòleg -òloga

A1

3

    Tècnic -a superior arxiu biblioteca

A1

2

    Tècnic -a superior assessor-a lingüístic -a

A1

1

    Tècnic- a superior bibliotecari -ària

A1

1

    Tècnic -a superior cartògraf -a

A1

2

    Tècnic -a superior d´organització i mètodes

A1

1

    Tècnic -a superior de formació

A1

1

    Tècnic -a superior de medi natural

A1

1

    Tècnic -a superior economista

A1

7

    Tècnic -a superior geografia

A1

1

    Tècnic -a superior gestió RRHH

A1

2

    Tècnic -a superior historiador -a

A1

1

    Tècnic -a superior informàtica

A1

2

    Tècnic -a superior patrimoni artístic

A1

1

    Tècnic -a superior patrimoni etnològic

A1

1

    Tècnic -a superior patrimoni marítim

A1

1

    Tècnic -a superior pedagogia

A1

3

    Tècnic -a superior protecció medi ambient

A1

1

    Tècnic -a superior selecció

A1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnica Mitja

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Arquitecte -a tècnic -a

A2

10

    ATS / DUI

A2

1

    Enginyer -a tècnic -a

A2

5

    Enginyer -a tècnic -a  industrial

A2

2

    Enginyer -a tècnica obres públiques

A2

9

    Graduat -ada social

A2

4

    Professor -a EGB

A2

3

    Tècnic  -a GM especialista higiene industrial

A2

1

    Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

A2

18

    Tècnic -a ajudant -a documentalista

A2

1

    Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

6

    Tècnic -a de GM documentalista

A2

1

    Tècnic -a de grau mitjà

A2

25

    Tècnic -a de grau mitjà de museus

A2

1

    Tècnic -a de grau mitjà d'emergències

A2

1

    Tècnic -a de sistemes d´informació territorial

A2

2

    Tècnic -a GM de medi ambient

A2

9

    Tècnic -a GM especialista seguretat treball

A2

2

    Tècnic -a GM joventut

A2

2

    Tècnic -a GM laboratori carreteres

A2

1

    Tècnic -a GM selecció

A2

1

    Tècnic -a mitjà informàtica

A2

10

    Tècnic-a de GM patrimoni històric

A2

2

    Tècnic-a grau mitjà comptabilitat

A2

1

    Tècnic -a superior en interpretació de llengua de signes (B)

B

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnica Auxiliar

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Agent de medi ambient

C1

4

    Ajudant -a facultatiu - iva

C1

15

    Delineant

C1

7

    Mecànic -a supervisor -a

C1

2

    Operador -a de sistemes d' informació territorial

C1

1

    Pràctic -a topògrafic -a

C1

1

    Tècnic -a ajudant educador -a ambiental

C1

1

    Tècnic -a auxiliar arts plàstiques i disseny

C1

1

    Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

C1

5

    Tècnic -a auxiliar de promoció, cultura i oci

C1

1

    Tècnic -a auxiliar d'obres públiques

C1

1

    Tècnic -a auxiliar extensió cultural

C1

1

    Tècnic -a auxiliar gestió econòmica

C1

11

    Tècnic -a auxiliar gestió personal

C1

2

    Tècnic -a auxiliar informació turística

C1

4

    Tècnic -a auxiliar informàtica

C1

9

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Comeses Especials

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Auxiliar animació sociocultural

C2

1

    Auxiliar arxiu biblioteca

C2

6

    Auxiliar de gestió

C2

1

    Auxiliar de gestió econòmica

C2

4

    Auxiliar de tresoreria

C2

2

    Auxiliar facultatiu -iva

C2

3

    Auxiliar geriàtric -a

C2

2

    Auxiliar informació turística

C2

5

    Coordinador -a  de serveis

C2

2

    Guarda  vigilant de sa Dragonera

C2

2

    Majordom -a

C2

1

    Mecànic-a inspector -a

C2

5

    Operador -a de comunicacions

C2

9

    Vigilant-Informador -a

C2

3

    Ordenança

E

1

    Ordenança - Porter -a

E

14

    Recepcionista - Telefonista

E

4

    Telefonista

E

1

    Vigilant porter -a

E

2

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Extinció d'Incendis

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Sergent -a

C1

8

    Suboficial -a

C1

2

    Bomber -a

C2

1

    Bomber -a conductor -a

C2

175

    Caporal  -a

C2

34

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Oficis

 

 

CATEGORIES

C2

6

    Electricista

2

1

    Encarregat -ada de magatzem

C2

2

    Maquinista

C2

1

    Oficial

C2

1

    Oficial -a d`oficis

C2

5

    Oficial -a de carreteres

C2

6

    Oficial -a de manteniment

C2

4

    Utiller -a

C2

1

    Xofer -a

C2

10

    Acomodador -a/netejador -a

E

1

    Mosso -a d´oficis

E

13

    Personal de neteja

E

2

    Porter -a d´escenari

E

1

PERSONAL LABORAL

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Ajudant -a tècnic-a

C1

1

    Ajundat -a d´assaigs materials

C1

1

    Capatàs -assa d'obres L

C1

4

    Encarregat -ada d'equip taller mecànic

C1

1

    Operador -a de màquines pesades

C1

5

    Pràctic -a topogràfic -a L

C1

3

    Tècnic -a auxiliar d'obres públiques L

C1

1

    Tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial L

C1

1

    Zelador -a d'explotació L

C1

2

    Auxiliar facultatiu -iva L

C2

7

    Conductor -a  L

C2

7

    Encarregat -ada de picapedrers -res

C2

1

    Encarregat -ada forestal L

C2

1

    Encarregat -ada taller patrimoni industrial

C2

1

    Guarda de camp

C2

3

    Guarda refugi

C2

14

    Mariner -a

C2

2

    Mestre -a d´oficis jardineria

C2

1

    Mestre -a d´oficis marger -a

C2

7

    Mestre -a d´oficis picapedrer -a restaurador -a

C2

1

    Mestre -a d´oficis-Mestre -a d´aixa

C2

1

    Mestre -a d'oficis picapedrer -a

C2

3

    Mestre -a oficis fusteria

C2

1

    Mestre -a oficis treballador -a forestal

C2

5

    Oficial -a 1a forestal

C2

1

    Oficial -a 1a marger

C2

1

    Oficial -a 1a mestre -a d´aixa

C2

1

    Oficial -a 1a moliner -a

C2

3

    Oficial -a 1a picapedrer -a

C2

2

    Oficial -a 1a picapedrer- a restaurador -a

C2

2

    Oficial -a 2a cuiner -a

C2

4

    Oficial -a 2a forestal

C2

2

    Oficial -a 2a manteniment

C2

1

    Oficial -a 2a marger

C2

7

    Oficial -a 2a mestre -a d´aixa

C2

2

    Oficial -a 2a moliner -a

C2

2

    Oficial -a 2a picapedrer -a

C2

16

    Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a

C2

2

    Oficial -a d´electricitat

C2

1

    Oficial -a de carreteres L

C2

12

    Oficial -a de fusteria

C2

1

    Oficial -a de jardineria

C2

4

    Oficial -a de mecànica

C2

2

    Oficial -a de picapedrer -a

C2

2

    Oficial -a de reprografia L

C2

1

    Patró -na de cabotatge

C2

1

    Vigilant d'explotació L

C2

1

    Mosso -a d´oficis L

E

3

    Peó especialista ferrer

E

1

    Peó especialista forestal

E

2

    Peó especialista fuster

E

2

    Peó especialista marger

E

1

    Peó especialista mestre d´aixa

E

1

    Peó especialista picapedrer -a

E

3

    Peó especialista picapedrer -a restaurador -a

E

1

    Peó especialitzat -ada L

E

6

    Personal de neteja L

E

7

PERSONAL EVENTUAL

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

    Assessor -a de Presidència

2

 

     Cap de comunicació

1

 

    Cap de programes

3

 

    Responsable d´àrees de comunicació

4

 

    Secretari -ària 2n Partits Polítics

12

 

    Secretari -ària Partits Polítics

7

 

 

 

 

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 2013

 

 

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnic-a superior

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

6

Subescala: Gestió

 

 

Classe: Tècnic-a de Grau mitjà

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ

A2

2

Subescala: Administrativa

 

 

Classe: Administratiu-iva

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

ADMINISTRATIU-VA

C1

9

Subescala: Auxiliar

 

 

Classe: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

AUXILIAR

C2

52

Subescala: Subaltern-a

 

 

Classe: Subaltern-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

SUBALTERN-A

AP

1

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnic-a superior

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

SENSE ESPECIALITAT

A1

60

PSICOLOGIA

A1

13

MEDICINA

A1

6

DRET

A1

2

MEDICINA PEDIÀTRICA

A1

1

PEDAGOGIA

A1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnic-a  mitjà

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

SENSE ESPECIALITAT

A2

71

TREBALL SOCIAL

A2

17

AJUDANT TÈCNIC SANITARI / DUI

A2

14

EDUCACIÓ SOCIAL

A2

14

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL

A2

1

FISIOTERÀPIA

A2

2

TERÀPIA OCUPACIONAL

A2

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Comeses Especials / Mestre-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

COORDINADOR-A DE SERVEIS

C1

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Personal d’Oficis / Mestre-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

OFICIAL

C1

3

OFICIAL DE MANTENIMENT / OFICIAL OFICIS

C1

2

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnic-a Auxiliar

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A AUXILIAR D'INFERMERIA

C1

17

SENSE ESPECIALITAT

C1

12

GESTIÓ ECONÒMICA

C1

6

GESTIÓ DE PERSONAL

C1

2

INFORMÀTICA

C1

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Comeses Especials / Ajudant-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

AUXILIAR DE SERVEIS

C2

10

AUXILIAR DE GESTIO ECONOMICA

C2

1

AUXILIAR DE RECEPCIO I REGISTRE

C2

1

AUXILIAR EDUCATIU / EDUCATIVA

C2

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Comeses Especials / Oficial-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

COORDINADOR-A DE SERVEIS / GOVERNANTA

C2

3

COORDINADOR-A DE SERVEIS

C2

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Personal d’Oficis / Ajudant-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

AUXILIAR EDUCATIU

C2

9

AUXILIAR DE SERVEIS

C2

5

CONDUCTOR-A

C2

1

MODIST-A

C2

1

XOFER / CONDUCTOR-A

C2

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Personal d’Oficis / Oficial-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

CUINER-A DE PRIMERA

C2

8

OFICIAL DE MANTENIMENT / OFICIAL OFICIS

C2

7

SENSE ESPECIALITAT

C2

2

OFICIAL DE MAGATZEM / OFICIAL OFICIS

C2

2

CAP D'OBRES I MANTENIMENT

C2

1

COORDINADOR-A DE SERVEIS / GOVERNANTA

C2

1

ENCARREGAT  / ENCARREGADA DE INSTAL·LACIONS

C2

1

OFICIAL

C2

1

XOFER / CONDUCTOR-A

C2

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnic-a Auxiliar

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

SENSE ESPECIALITAT

C2

99

TÈCNIC-A AUXILIAR D'INFERMERIA

C2

65

AUXILIAR DE GERIATRIA

C2

3

AUXILIAR GESTIÓ ECONÒMICA

C2

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Comeses Especials / Operari-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

ORDENANÇA

AP

8

ORDENANÇA / AUXILIAR RECEPCIÓ ADMISSIÓ

AP

5

PORTER-A / CONSERGE / ORDENANÇA / ORDENANÇA - PORTER-A / VIGILANT-A - PORTER-A

AP

3

ORDENANÇA / PORTER

AP

2

ZELADOR-A

AP

1

Subescala: Serveis Especials

 

 

Classe: Personal d’Oficis / Operari-a

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

PERSONAL DE NETEJA

AP

25

PERSONAL DE SERVEIS

AP

20

EMPLEAT-DA DE SERVEIS

AP

14

CAMBRER-A MENJADOR

AP

10

CAMBRER-A  NETEJADOR-A

AP

9

PERSONAL DE BUGADERIA

AP

9

AJUDANT-A DE CUINA

AP

7

ZELADOR-A

AP

5

MARMITO / MARMITONA

AP

2

PEO MAGATZEM

AP

2

COSTURER-A

AP

1

PERSONAL DE MANTENIMENT

AP

1

PRÀCTIC-A MANTENIMENT

AP

1

TRANSFERITS CAIB

 

 

Cos: COS FACULTATIU SUPERIOR DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

PSICOLOGIA

A1

2

Cos: COS SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

3

Cos: ESCALA SANITÀRIA DEL COS FACULTATIU SUPERIOR DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

METGE GERIATRA

A1

2

Cos: TOTS ELS COSSOS I/O ESCALES DELS GRUPS ALS QUALS ESTA ADSCRIT

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

1

Cos: COS DE GESTIÓ DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A MITJA

A2

1

Cos: COS FACULTATIU TÈCNIC DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL

A2

6

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA

A2

1

DIPLOMATURA EN FISIOTERÀPIA

A2

1

DIPLOMATURA EN TERÀPIA (TERAPEUTA)

A2

1

Cos: E.A.T.S. DE AISNA, A EXTINGUIR

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A MITJA

A2

1

Cos: ESCALA SANITÀRIA DEL COS FACULTATIU TÈCNIC DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

AJUDANT TÈCNIC SANITARI  /  D.U.I.

A2

9

TÈCNIC-A MITJA

A2

3

PRACTICANT TITULAR

A2

1

Cos: C.GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A AUXILIAR

C1

1

Cos: COS ADMINISTRATIU DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A AUXILIAR

C1

6

Cos: COS AUXILIAR DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

AUXILIAR

C2

3

Cos: COS D’AUXILIARS FACULTATIUS  DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

AUXILIAR

C2

2

Cos: ESCALA SANITÀRIA DEL COS D'AUXILIARS FACULTATIUS DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

AUXILIAR

C2

38

AUXILIAR DE CLÍNICA

C2

32

Cos: COS SUBALTERN DE LA CAIB

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

SUBALTERN-A

AP

14

PERSONAL LABORAL

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

TÈCNIC-A SUPERIOR PSICOLOGIA

A1

16

TÈCNIC-A SUPERIOR

A1

11

TÈCNIC-A SUPERIOR PEDAGOGIA

A1

1

TÈCNIC-A SUPERIOR PEDAGOGIA

1

1

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ

A2

31

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ TREBALL SOCIAL

A2

5

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ EDUCACIÓ SOCIAL

A2

1

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ

2

11

ATS

2

2

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ FISIOTERÀPIA

2

1

TÈCNIC-A DE GRAU MITJÀ ARQUITECTURA TÈCNICA

2

1

TÈCNIC-A AUXILIAR

C1

17

PERSONAL D'OFICIS /  MESTRE/MESTRA DE TALLER

C1

3

ADMINISTRATIU-VA ADM. GENERAL

C1

2

TÈCNIC-A AUXILIAR INFORMÀTICA

C1

2

AUXILIAR EDUCATIU-EDUCATIVA / AUXILIAR DE SERVEIS

C1

1

TÈCNIC-A ESPECIALISTA PERSONAL MANTENIMENT

4

6

AUXILIAR TÈCNIC-A D'INFERMERIA

C2

62

AUXILIAR EDUCATIU-EDUCATIVA / AUXILIAR DE SERVEIS

C2

26

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL

C2

18

CUINER-A DE PRIMERA

C2

4

AUXILIAR TÈCNIC-A

C2

3

OFICIAL DE MANTENIMENT / OFICIAL OFICIS

C2

3

AUXILIAR EDUCATIU / EDUCATIVA

C2

2

AUXILIAR DE SERVEIS

C2

2

COORDINADOR-A DE SERVEIS / GOVERNANTA

C2

1

PERSONAL D’OFICIS / AJUDANT-A

C2

1

OFICIAL OFICIS

C2

1

OFICIAL 1ª MANTENIMENT

C2

1

AUXILIAR TÈCNIC-A D'INFERMERIA

6

17

AJUDANT-A DE CUINA

6

3

OFICIAL-A DE SEGONA PERSONAL MANTENIMENT

6

1

PERSONAL DE NETEJA

AP

23

EMPLEAT-DA DE SERVEIS

AP

12

CAMBRER-A MENJADOR

AP

7

ORDENANÇA  - AUXILIAR RECEPCIÓ ADMISSIÓ

AP

6

PERSONAL DE SERVEIS

AP

5

PERSONAL DE BUGADERIA

AP

4

AJUDANT-A DE CUINA

AP

3

CAMBRER-A NETEJADOR-A / EMPLEAT - EMPLEADA DE SERVEIS

AP

3

PERSONAL D'OFICIS  / OPERARI-A CAMBRER-A NETEJADOR-A

AP

2

MARMITÓ -MARMITONA

AP

2

PERSONAL D'OFICIS / OPERARI-A

AP

1

COSTURER/A

AP

1

PEÓ ESPECIALITZAT

AP

1

PERSONAL DE MANTENIMENT

AP

1

ZELADOR

AP

1

EMPLEAT-ADA DE SERVEIS

7

84

PERSONAL EVENTUAL

 

 

CATEGORIES

Total

 

COORDINADOR-A GENERAL

3

 

ASSESOR-A

2

 

 

 

 

PLANTILLA DE “L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA” EXERCICI 2013.

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

 

 

Subescala: Administrativa

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Tècnic/a auxiliar

C1

2

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

 

 

Auxiliar administratiu/a escala

C2

2

ESCALA ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnica Auxiliar

 

 

Tècnic/a Auxiliar Informàtica

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Auxiliar

 

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Oficial/a serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: Comeses especials

 

 

Encarregat/a de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

3

Oficial/a de jardineria 1ª

C2

1

Oficial/a de jardineria 2ª

E

1

Auxiliar de neteja

E

2

Auxiliar-los de manteniment

E

2

Conserge/conductor-a

E

1

Ajudant-a pistes

E

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe Comesos especials

 

 

A temps parcial

 

 

Ajudant cap d'apostes

 

2

Terminalitas

 

9

Xofer

 

2

Auxiliar Programador/a carreres

 

1

Locutor-a

 

1

Auxiliar programació esportiva

 

1

Porter-a

 

1

Taquillers-ras

 

6

Auxiliars porters-ras

 

2

Conductor-a

 

2

Locutor-a 2ª

 

1

Caixer d'apostes

 

1

Auxiliar nombres

 

1

Auxiliar pistes

 

1

 

PLANTILLA DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA EXERCICI 2013

 

 

 

 

 

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

T.A.G.

A1

9

Subescala: Administrativa

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Administratiu -iva  Adm. gral.

C1

2

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Auxiliar A.G

C2

3

ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Clase: Tècnica Superior

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Arquitecte -a superior

A1

2

Subescala: Tècnica

 

 

Clase: Tècnica Mitja

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Arquitecte -a tècnic -a

A2

2

Subescala: Tècnica

 

 

Clase: Tècnica Auxiliar

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Delineant

C1

5

Subescala: Serveis Especials

 

 

Clase: Comeses Especials

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

Vigilant inspector

C2

2

 

 

 

 

Palma,  11 d’abril de 2013

Per delegació de la presidenta,

el secretari general

Jeroni M. Mas Rigo

(Decret de dia 4 de setembre de 2012, BOIB núm. 147, de 9 d’octubre)

 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma