Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 5370
Notificació de la proposta de demolició de 19/02/2013, dictada per la Instructora de l'expedient núm. 2009/053 de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de demolició que es dirà a a l’entitat HORTUS, SA,  relativa a l’exp. 2009/053, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la proposta de demolició formulada per la Instructora de l’expedient en data 19 de febrer  de  2013, que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art. 66.3 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, disposa d’un termini de DEU DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

I) Per decret de la Presidència de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 8 d’abril de 2010 es va disposar la incoació d’expedient d’infracció urbanística contra el Sr. Sebastián Nicolau Gamundí i Hortus, SA, en qualitat de propietaris i promotors, amb motiu de la realització d’actes d’edificació sense llicència a les parcel·les 266 i 453 del polígon 3, dins el terme municipal de Mancor de la Vall, tot concedint un termini de quinze dies per efectuar al·legacions.

II) De l’acta d’inspecció aixecada i de tota la documentació que obra dins l’expedient es dedueix que les actuacions realitzades sense llicència municipal consistiren en la construcció d’un habitatge de 100 m2, amb terrassa annexa de 50 m2; una edificació de 6 m2, i un camí de 150 m de longitud i 4 m d’ample (600 m2), pavimentat amb formigó. Les obres estan situades a les parcel·les 266 i 453 del polígon 3 de Mancor de la Vall, dins zona ARIP i ARIP boscós.

III) Consta dins l’expedient que el 2 d’agost de 2010 el Sr. Nicolau formulà davant l’ajuntament sol·licitud de llicència de demolició de les obres. El 20 de juny de 2011 dit promotor i propietari manifestà que la llicència de demolició s’estava tramitant i que a la vegada estaven fent gestions per legalitzar l’edificació. Des de dita data no hem tengut coneixement formalment de cap tràmit més en relació als expedients de sol·licitud de llicència, ni per part del Sr. Nicolau ni per part de l’administració municipal, i això a pesar dels nostres requeriments de dates de 4 de maig i 27 de setembre de 2012; per la qual cosa, així com indicàrem al nostre darrer requeriment d’informació, cal considerar que finalment les obres no han estat legalitzades ni demolides, i procedeix, per tant, reemprendre la tramitació dels expedients de disciplina urbanística.

Atès tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 66.2 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (LDU), la instructora que subscriu formula  la següent

PROPOSTA DE DEMOLICIÓ

1r.- Ordenar al Sr. Sebastián Nicolau Gamundí (pel que fa a l’habitatge, la terrassa annexa i el camí) i a l’entitat Hortus, SA (pel que fa a l’edificació de 6 m2 i al camí), en qualitat de promotors i propietaris, la demolició de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades a les parcel·les 266 i 453 del polígon 3 de Mancor de la Vall, consistents en la construcció d’un habitatge de 100 m2, amb terrassa annexa de 50 m2; una edificació de 6 m2, i un camí de 150 m de longitud i 4 m d’ample (600 m2), pavimentat amb formigó; així com la restitució dels terrenys al seu estat anterior, tot això a costa dels esmentats interessats, i impedir definitivament els usos a què donassin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de 24 de gener de 2013, còpia del qual s’adjunta, dins del TERMINI DE TRES MESOS, des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció de l’acord definitiu de l’ordre de demolició.

3r.- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució del terrenys al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, la seva execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels interessats.

La present Proposta de Demolició es notificarà als interessats i a l’Ajuntament de Mancor de la Vall, tot concedint-los un termini de 10 dies perquè puguin formular totes les al·legacions que estimin convenients.

Palma, 19 de febrer de 2013

La instructora de l’expedient

Alicia M. Pérez Noguera”                                            

Palma, 19 de març de 2013

La secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma