Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 5367
Notificació de la proposta de resolució de 20/02/2013 formulada per la instructora de l'expedient 2009/053

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de resolució que es dirà a l’entitat HORTUS, SA, relativa a l’exp. 2009/053,es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la proposta de resolució formulada per la Instructora de l’expedient en data 20 de febrer de 2013, que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art.14 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, del Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici  de la potestat sancionadora, disposa d’un termini de QUINZE DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

I) “Fets

A) Per decret de la Presidència de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 8 d’abril de 2010, es va disposar la incoació d'expedient sancionador al Sr. Sebastián Nicolau Gamundí i a Hortus, SA, com a promotors i propietaris, per determinar la responsabilitat administrativa en que haguessin pogut incórrer per infracció urbanística, en relació a unes obres verificades a les parcel·les 266 i 453 del polígon 3 de Mancor de la Vall.

B) Efectuats reglamentàriament els nomenaments d'instructora i secretària, es donà trasllat de l'esmentat Decret als interessats i a l’Ajuntament de Mancor de la Vall, tot concedint-los un termini de 15 dies per formular al·legacions i proposar prova.

C) De l’acta d’inspecció aixecada i de tota la documentació que obra dins l’expedient es dedueix que les actuacions realitzades sense llicència municipal consistiren en la construcció d’un habitatge de 100 m2, amb terrassa annexa de 50 m2; una edificació de 6 m2, i un camí de 150 m de longitud i 4 m d’ample (600 m2), pavimentat amb formigó. Les obres estan situades a les parcel·les 266 i 453 del polígon 3 de Mancor de la Vall, dins zona ARIP i ARIP boscós, es realitzaren sense llicència municipal i no han estat legalitzades; ascendint la seva valoració, segons informe emès pels Serveis Tècnics de l’ADU el 7 de maig de 2009, a 68.346,83 €, dels quals 64.462,12 euros corresponen a la vivenda i terrassa; 1.955,11 euros corresponen a l’edificació de 6 m2 i 1.929,60 euros equivalen al camí.

D) Consta dins l’expedient que el 2 d’agost de 2010 el Sr. Nicolau formulà davant l’ajuntament sol·licitud de llicència de demolició de les obres. El 20 de juny de 2011 dit promotor i propietari manifestà que la llicència de demolició s’estava tramitant i que a la vegada estaven fent gestions per legalitzar l’edificació. Des de dita data no hem tengut coneixement formalment de cap tràmit més en relació als expedients de sol·licitud de llicència, ni per part del Sr. Nicolau ni per part de l’administració municipal, i això a pesar dels nostres requeriments de dates de 4 de maig i 27 de setembre de 2012; per la qual cosa, així com indicàrem al nostre darrer requeriment d’informació, cal considerar que finalment les obres no han estat legalitzades ni demolides, i procedeix, per tant, reemprendre la tramitació dels expedients de disciplina urbanística.

II) Qualificació jurídica i tipificació

A) Les esmentades actuacions són constitutives d'infraccions urbanístiques de l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística (LDU), que, d'acord amb el que recull l'article 28.2 del mateix text legal, tenen la qualificació de greu.

B) No s'aprecia la concurrència de cap circumstància modificativa de la responsabilitat contreta pels esmentats fets.

III) Sanció de les infraccions

D’acord amb allò que recull l’article 47 de la LDU, els fets són sancionables amb una multa del 100 al 200 % del seu valor, i, en el present cas, donat que no concorre cap circumstància modificativa de la responsabilitat contreta, procediria la imposició d’una sanció del 150% del valor de les obres.

IV) Autoritat competent per a resoldre el procediment

La resolució d’aquest expedient sancionador l’ha d’adoptar el Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca quan la quantia definitiva de la sanció superi 60.000 euros, o bé el President de l’Agència quan es tracti d’una sanció d’inferior quantia.

Per tot l’exposat, amb la facultat que el Decret 14/1994, de 10 de febrer, concedeix a l’òrgan instructor, aquest formula la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1r.- Imposar una sanció de 98.140,38 euros, equivalent al 150 % del valor de les obres, al Sr. Sebastián Nicolau Gamundí, en qualitat de promotor i propietari, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en la construcció sense llicència municipal i no legalitzades d’un habitatge de 100 m2, amb terrassa annexa de 50 m2, i un camí de 150 m de longitud total i 4 m d’ample (600 m2), pavimentat amb formigó; a la parcel·la 266 del polígon 3 de Mancor de la Vall; obres valorades en 65.426,92 euros i castigables,  d’acord amb el que recull l’article 47 de l’esmentada Llei 10/1990, amb multa del 100 al 200 % del seu valor, sense que hi concorri cap circumstància atenuant ni agreujant.

2n.- Imposar una sanció de 4.379,87 euros, equivalent al 150 % del valor de les obres, a l’entitat Hortus, SA, en qualitat de promotora i propietària, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en la construcció sense llicència municipal i no legalitzades d’una una edificació de 6 m2 i un camí de 150 m de longitud total i 4 m d’ample (600 m2), pavimentat amb formigó; a la parcel·la 453 del polígon 3 de Mancor de la Vall; obres valorades en 2.919,91 euros i castigables,  d’acord amb el que recull l’article 47 de l’esmentada Llei 10/1990, amb multa del 100 al 200 % del seu valor, sense que hi concorri cap circumstància atenuant ni agreujant.

La present Proposta de Resolució es notificarà als interessats, tot concedint un termini de quinze dies per consultar l'expedient, formular al·legacions i presentar els documents o altres elements de judici que considerin pertinents.

Formulades les al·legacions a la Proposta de Resolució o exhaurit el termini per fer-ho, es declararà conclosa la fase instructora i no s’admetran ni es tendran en compte les al·legacions que formulin els interessats amb posterioritat.

De conformitat amb l'article 10.1 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

Igualment, i per aplicació del vigent article 46.1 LDU, cal indicar que en cas de legalització de les obres o de procedir a la seva demolició i a la restitució de la realitat física alterada al seu estat anterior, abans de la imposició de la sanció, aquesta serà del 5 al 10 % del valor de l’obra executada.

Palma, 20 de febrer de 2013

La Instructora de l’expedient

Alicia M. Pérez Noguera”

 

Palma, 19 de març de 2013

La secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma