Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 4605
Aprovació inicial modificació Ordenança sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l’Ajuntament en ple, a la seva sessió ordinària de dia 22 de febrer de 2013, es va adoptar el següent acord:

“1. APROVAR inicialment la modificació l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics, amb la següent redacció:

Article 28

Condicions d’instal·lació

1. No s’autoritzaran quioscs a voravies de menys de 2 metres d’amplària ni a carrers per a vianants.

2. Serà condició indispensable que la distància entre 2 quioscs dels cecs sigui com a mínim de 300 metres.

No obstant això, a l’àmbit de la zona de vianants del centre de la ciutat que es delimita amb plànol adjunt, es permetrà la instal·lació d’un total de 8 quioscs amb una distància mínima de 75 m lineals entre 2 quioscs.

3. El quiosc s’instal·larà sense fonamentacions fixes i de tal manera que sigui fàcilment desmuntable, a 0,70 metres de la vorada de l’andana, i  la seva dimensió menor serà perpendicular a la vorada.

4. En cap cas haurà de restar visibilitat als vehicles ni ocasionar molèsties als vianants.

5. L’ONCE assumirà qualsevol perjudici que ocasioni a tercers, o les responsabilitats que es puguin derivar de l’ocupació de via pública; a tal efecte contractarà una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per una quantitat suficient.

En tot cas, l’Ajuntament podrà denegar la instal·lació d’un quiosc quan consideri que l’emplaçament o àmbit on es pretén instal·lar pot implicar una contradicció respecte a la normativa urbanística municipal i, en especial, les ordenances de protecció dels edificis catalogats.

Article 41 bis

1. De forma excepcional, i en el cas que bars, cafeteries i/o restaurants no tinguin la possibilitat de la instal·lació de cadires i taules a la zones de vianants o places, es podrà autoritzar l’ocupació parcial de la calçada en els carrers que disposin de places d’aparcaments perimetral. En el cas que no existeixi espai per a aparcaments de vehicles, no es podrà autoritzar cap ocupació de via pública.

2. Es podrà ocupar un espai màxim de 2 aparcaments, amb una superfície màxima de 9 m x 2,2 m.

3. La superfície ocupada s’haurà de recréixer amb un paviment flotant de fusta (material IPE) que estarà anivellat amb el nivell de la voravia, amb una barana o altres elements decoratius (pasteres de plantes i/o flors d’acer inoxidable, corda marinera subjectada amb pilons de ferro inoxidable) perimetrals que impedeixi accedir directament a la calçada.

4. En cap cas la superfície ocupada impedirà la correcta circulació dels vehicles de la calçada.

5. La persona promotora de l’activitat haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud d’autorització, assegurança de responsabilitat civil per cobrir els possibles danys i perjudicis que la instal·lació pogués causar a tercers. En tot cas, aquesta assegurança podrà ésser la mateixa, si així queda contemplat a la pòlissa, que la presentada per a l’inici de l’activitat.

6. En el cas de tancament de l’activitat, la tarima haurà d’ésser retirada de forma immediata per la persona promotora i de forma subsidiària per la persona propietària del local.

Article 57 bis

Ocupació de via pública amb estufes i calefactors exteriors

Són aquells elements de climatització de l’exterior, elèctrics o de gas butà o propà.

1. No es permetrà la instal·lació d’estufes de gas que tinguin els cremadors i la zona de foc sense la deguda protecció. Sols es permetrà la utilització de dispositius que mantinguin la flama dins vidre o element similar i tinguin protecció per evitar les cremades.

2. No es permetrà la instal·lació d’estufes elèctriques separades de la façana.

3. Per obtenir llicència o l’ampliació de l’autorització existent per a qualsevol tipus de dispositiu, serà necessari presentar la següent documentació:

A) Informe signat per enginyer industrial, enginyer tècnic industrial o qualsevol altre tècnic competent que certifiqui el següent:

  1. Que les estufes i calefactors exteriors disposen del distintiu CE i que compleixen amb la normativa aplicable.
  2. Nombre i tipus d’elements contra incendis a instal·lar, si és el cas, i distància mínima de seguretat de qualsevol para-sol o tendal, o altres elements com poden ser línia de façana, arbres o fanals, així com qualsevol altre fet que pugui ser destacable i afecti a la seguretat.
  3. Que per a l’emmagatzemament de botelles de gas, si és el cas, el local compleix amb les condicions de ventilació adequada de l’article 7 de la ITC-MIE-APQ-5, les disposicions de la ITC-ICG-06 i que la càrrega de foc resultant compleix amb els requisits del Codi tècnic de l’edificació.

B) Declaració responsable de la persona titular de l’explotació a la qual, per utilitzar estufes i calefactors exteriors, afirma el següent:

  1. Que compleix amb les condicions establertes a l’informe del punt 1) anterior i la resta de normativa aplicable.
  2. Que compleix amb les condicions d’utilització del fabricant de les estufes.
  3. Que compleix amb les condicions indicades a l’article 7 de la ITC-MIE-APQ-5 i les disposicions de la ITC-ICG-06, en cas d’estufes de gas.
  4. Que ha obtingut i manté en vigor una assegurança de responsabilitat civil que cobreix la totalitat dels elements de l’ocupació de la via pública o, si és el cas, de la zona privada d’ús públic (segons la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears).
  5. Que les retira de la via pública en tancar l’establiment.
  6. Que, en cas de no complir amb el punt 1 c), al local no s’emmagatzemen més de 2 botelles de gas de menys de 15 kg i que no està a soterrani ni comunica amb ell, i que disposa d’una ventilació permanent de 70 cm2 amb una obertura a la part inferior a menys de 15 cm del terra del local; o bé que les botelles s’emmagatzemaran dintre d’un armari destinat exclusivament a les botelles amb una ventilació permanent amb l’exterior amb una superfície de ventilació superior a 1/100 de la superfície de la paret o fons de l’armari d’acord amb el punt 2 de la ITC-ICG-06.

Article 57

1. Només es permetrà la instal·lació de castells inflables i altres elements recreatius a les places de la ciutat d’Inca amb una mida màxima de 16 m2 i amb l’autorització municipal prèvia. Només s’autoritzarà un castell i/o element recreatiu a cada plaça pública un dia per setmana. Si hi ha més d’una sol·licitud, s’autoritzarà de manera rotativa. L’horari d’instal·lació màxim serà de 10.00 a 22.00 h, i el castell se situarà davant l’establiment sol·licitant o a un altre lloc que s’autoritzi per part dels serveis tècnics municipals. En tot cas s’haurà de garantir el pas dels vehicles d’emergència o autoritzats. La persona titular haurà de disposar d’una còpia del projecte tipus de l’activitat i la pòlissa de responsabilitat civil en vigor en cas d’inspecció per part d’un agent de l’autoritat.

2. En relació amb la zona de pòrtics i d’acord amb l’article 138.3 b) del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca, són d’ÚS PÚBLIC i, per tant, s’hi ha de garantir el lliure pas dels vianants almenys en una amplària d’1,80 m i, a més, s’haurà de deixar lliure l’accés a l’entrada dels edificis i locals comercials.

3. En cas d’instal·lar pantalles de televisió o pantalles amb projectors audiovisuals a la via pública amb motiu de la celebració d’espectacles esportius, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització a l’Ajuntament, la qual s’atendrà al que disposi l’Ordenança municipal de protecció contra renous i vibracions, i es determinarà un horari màxim de la instal·lació.

Article 62

La instal·lació i l’ocupació temporal de la via pública per atraccions de fira o oci requereixen de la corresponent llicència municipal, la qual es tramitarà d’acord amb el que preveu la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears.

 

Article 73 bis

Revocació de les autoritzacions i no-atorgament de noves autoritzacions

Es procedirà a la revocació de tota autorització i/o llicència d’utilització de l’espai públic, ja sigui privativa o especial, quan la persona titular sigui objecte, per segona vegada, de sanció ferma per infracció greu. La resolució revocatòria determinarà, en el cas que així s’estimi convenient, el període de temps durant el qual no s’atorgaran noves autoritzacions per a la utilització de l’espai públic a la mateixa persona.

Així mateix, i en el cas de la comissió d’infraccions greus per part de persones que manquin de la preceptiva autorització, la resolució sancionadora determinarà el període durant el qual no s’atorgaran autoritzacions per a la utilització de l’espai públic a aquesta persona, que en cap cas podrà ésser inferior a un any i superior a quatre anys.

En tot cas, aquelles persones que, a l’empara de la seva autorització realitzin activitats susceptibles de causar riscs, desordres, alteracions de la convivència o siguin contràries a l’interès general (per exemple, utilització de cartells, fotografies o símbols que atemptin contra la dignitat de les persones), veuran revocada la seva autorització i/o llicència, i seran inhabilitades per obtenir noves autoritzacions pel temps que es determini per l’autoritat competent, que en cap cas serà inferior a un any, amb independència del procediment sancionador que es pugui seguir al respecte.

Finalment, en el cas d’impagament de la taxa o preu públic que s’hagi establert per a la utilització de l’espai públic, l’autoritat competent podrà procedir a la revocació de l’autorització i/o llicència, sense perjudici de poder suspendre la revocació en el cas que el pagament es dugui a terme abans de la notificació de la corresponent resolució.

2. SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies la proposta de modificació de l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics mitjançant anunci que es publicarà en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) d'aquest Ajuntament i formular-hi al·legacions. En el cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament la proposta de modificació de l’Ordenança municipal.

3. SOL·LICITAR informe a l’Institut de la Dona, d’acord amb el que preveu l’article 7 g de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.”

La qual cosa es fa pública, perquè en el termini de 30 dies les persones interessades puguin examinar l’expedient a la Secretaria General (Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient) d’aquest Ajuntament i formular les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes.

 

Inca, 7 de març de 2013

El batle president
Rafel Torres Gómez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma