Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 4422
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, determina, en l’article 4, que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. Així mateix, tothom té el dret de conèixer-la i d’usar-la i ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma. Finalment, s’hi afegeix que les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 35 del mateix text, la normalització de la llengua catalana és un objectiu dels poders públics de les Illes Balears i la Comunitat Autònoma té la competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició literària autòctona.

L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2011 determinava els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de l’antiga Direcció General de Política Lingüística. Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la redacció del Decret 23/2011, de 5 d’agost, la Direcció General de Cultura i Joventut va assumir les competències de l’antiga Direcció General de Política Lingüística.

D’altra banda, l’Ordre de 30 de març, en la disposició transitòria segona, establia un període d’un any, comptador a partir de l’endemà de publicar-se, per sol·licitar a la Direcció General de Política Lingüística equivalències no previstes en els annexos de l’Ordre. Els principis d’eficàcia i eficiència que han de regir el servei al ciutadà recomanen no establir cap termini perquè els ciutadans puguin sol·licitar equivalències de titulacions que no figuren en els annexos de l’Ordre.

Mitjançant el Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, es varen derogar expressament totes les disposicions normatives vigents fins aleshores en matèria d’avaluació i certificació de coneixements de català. En la disposició addicional tercera ja es va establir que els títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents als que regula aquest Decret s’han de determinar mitjançant una ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats.

Posteriorment, es va aprovar el Decret 87/2012, de 16 de novembre (BOIB núm. 170, de 17 de novembre, així com l’acord del Consell de Govern de ratificació dels annexos al BOIB núm. 175 de 24 de novembre), el qual manté en la disposició addicional segona que els títols, diplomes i certificats que, d’acord amb l’article 13.2, siguin considerats equivalents als certificats que regula aquest Decret a proposta de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català, s’han d’establir mitjançant una ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats.

D’altra banda, la complexitat que comporta la coexistència de múltiples institucions i organismes que expedeixen certificats de català —no tan sols en els altres territoris de parla catalana, sinó en el mateix àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears— fa convenient simplificar la burocràcia administrativa que representa, tant per als ciutadans com per a l’Administració mateixa, tramitar-ne l’homologació o l’equivalència, contravenint en certa manera els principis generals d’eficàcia i servei als ciutadans que han de regir l’actuació de les administracions públiques, i de col·laboració i cooperació entre aquestes, consagrats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, resulta necessari dictar una nova disposició que reculli els títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, i que derogui la normativa d’equivalències vigent fins a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Segons l’article 35 de la Llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la institució consultiva a què ha de recórrer la Direcció General de Cultura i Joventut quan necessiti assessorament en l’aplicació d’aquesta Ordre és la Universitat de les Illes Balears. .

Per tot això, a proposta de la directora general de Cultura i Joventut, i en l’exercici de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d’acord amb el Consell Consultiu, dict la següent

ORDRE

Article 1

S’aproven les equivalències dels títols, diplomes i certificats relatius als coneixements de la llengua catalana d’acord amb el contingut dels annexos.

Article 2

Les sol·licituds d’equivalència de coneixements de català que no figuren en aquesta Ordre les ha de resoldre la directora general de Cultura i Joventut amb l’informe previ de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català —o un altre òrgan competent en la matèria—, tal com preveu la disposició addicional tercera del Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.

Disposició transitòria única

Totes les equivalències que s’han concedit mitjançant una ordre del conseller d’Educació i Cultura o mitjançant una resolució del director general de Política Lingüística fins a la data de la publicació d’aquesta Ordre tenen validesa i es corresponen amb les equivalències que estableix aquesta Ordre.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Ordre o la contradiguin, i expressament l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2011 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

Disposició final única

Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de febrer de 2013

 

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats

Rafael Àngel Bosch i Sans

 

ANNEX 1

Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell A2 de la Direcció General de Cultura i Joventut

a) Títols, diplomes i certificats emesos a les Illes Balears

- Universitat de les Illes Balears:

- Certificat de llengua catalana del nivell A2, expedit pel Servei Lingüístic.

b) Títols, diplomes i certificats emesos a Catalunya

- Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya):

- Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)

- Certificat internacional de català de nivell bàsic

- Escola d’Administració Pública de Catalunya:

- Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)

- Consorci per a la Normalització Lingüística:

- Certificat de nivell bàsic de català

- Universitat Abat Oliba

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat Autònoma de Barcelona:

  - Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat de Barcelona:

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat de Girona:

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat Internacional de Catalunya:

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat de Lleida:

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat Oberta de Catalunya:

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat Politècnica de Catalunya:

  - Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat Pompeu Fabra:

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat Ramon Llull

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat Rovira i Virgili:

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

- Universitat de Vic

- Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

c) Títols, diplomes i certificats emesos al País Valencià

- Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

  - Certificat que acrediti haver superat la prova corresponent al Certificat de coneixements orals de valencià

- Universitat d’Alacant:

- Certificat de nivell A2 (bàsic)

- Universitat Jaume I:

- Certificat de nivell A2 (bàsic)

- Universitat Miguel Hernández:

- Certificat de nivell A2 (bàsic)

- Universitat Politècnica de València:

- Certificat de nivell A2 (bàsic)

- Universitat de València-Estudi General:

- Certificat de nivell A2 (bàsic)

d) Títols, diplomes i certificats emesos per l’Institut Ramon Llull

- Certificat de nivell bàsic de català

e) Títols, diplomes i certificats emesos per les escoles oficials d’idiomes

- Certificat de nivell bàsic (A2)

- Certificat que acrediti haver superat el 1r curs del nivell intermedi (a partir de 2012 inclòs)

 

 

ANNEX 2

Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell B1 de la Direcció General de Cultura i Joventut

a) Títols, diplomes i certificats emesos a les Illes Balears

- Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística:

- Certificat de coneixements orals de català (certificat A)

- Institut/Escola Balear d’Administració Pública:

 - Certificat de coneixements orals de llengua catalana (A) (fins al 2012 inclòs)

- Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

 - Certificat de coneixements orals de català (fins al 1991 inclòs)

- Obra Cultural Balear:

 - Acreditació d’haver superat el curs de coneixements orals de llengua catalana (A2) (fins al 1991 inclòs)

- Universitat de les Illes Balears:

- Certificat de llengua catalana del nivell B1, expedit pel Servei Lingüístic.

- Certificat de coneixements orals de llengua catalana expedit pel rectorat (fins al 1991 inclòs)

- Universitat de les Illes Balears/Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:

- Certificat d’haver superat els coneixements bàsics de llengua del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural.

 - Certificat d’haver superat els coneixements bàsics de llengua, Mòdul 4, del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural.

b) Títols, diplomes i certificats emesos a Catalunya

- Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya):

- Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana (certificat A)

- Certificat de nivell elemental de català (A elemental)

- Certificat internacional de català de nivell llindar

- Escola d’Administració Pública de Catalunya:

- Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell A

- Certificat de nivell elemental de català (A elemental)

- Consorci per a la Normalització Lingüística:

- Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana (a partir de gener de 1999)

- Certificat de nivell elemental de català

- Universitat Abat Oliba

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat Autònoma de Barcelona:

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat de Barcelona:

- Certificat de coneixements orals bàsics de llengua catalana

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat de Girona:

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat Internacional de Catalunya:

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat de Lleida:

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat Oberta de Catalunya:

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat Politècnica de Catalunya:

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat Pompeu Fabra:

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat Ramon Llull

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat Rovira i Virgili:

- Certificat de coneixements orals i escrits bàsics de llengua catalana

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

- Universitat de Vic

- Certificat de nivell elemental de llengua catalana

c) Títols, diplomes i certificats emesos al País Valencià

- Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

- Certificat que acrediti haver superat la prova corresponent al Certificat de grau elemental de coneixements de valencià

- Universitat d’Alacant:

- Certificat de coneixements orals de valencià fins al 2009

- Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir de 2010

  - Certificat de nivell B1 (elemental)

- Universitat Jaume I:

- Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir de 2010

- Certificat de nivell B1 (elemental)

- Universitat Miguel Hernández:

- Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir de 2010

- Certificat de nivell B1 (elemental)

- Universitat Politècnica de València:

- Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir de 2010

- Certificat de nivell B1 (elemental)

- Universitat de València-Estudi General:

- Certificat de coneixements orals de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit a partir de 2010

- Certificat de nivell B1 (elemental)

d) Títols, diplomes i certificats emesos per l’Institut Ramon Llull

- Certificat de nivell elemental de català

e) Títols, diplomes i certificats emesos per les escoles oficials d’idiomes

- Certificat que acrediti haver superat el 2n curs de català/valencià (Reial decret 967/1988)

- Certificat que acrediti haver superat el 1r curs de nivell intermedi 1 (B1) (fins al 2011 inclòs)

- Certificat del nivell intermedi (B1) (a partir de 2012 inclòs)

- Certificat que acrediti haver superat el 1r curs del nivell avançat (a partir de 2012 inclòs)

 

 

ANNEX 3

Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell B2 de la Direcció General de Cultura i Joventut

a) Títols, diplomes i certificats emesos a les Illes Balears

- Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística:

- Certificat de coneixements elementals de català, orals i escrits, (certificat B)

- Institut/Escola Balear d’Administració Pública:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (B) (fins al 2012 inclòs)

- Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

- Certificat de coneixements elementals de català (fins al 1991 inclòs)

- Obra Cultural Balear:

- Acreditació d’haver superat el curs de grau elemental de llengua catalana (fins al 1991 inclòs)

- Universitat de les Illes Balears:

- Certificat de coneixements elementals de català expedit pel rectorat (fins al 1991 inclòs)

- Certificat de llengua catalana del nivell B2, expedit pel Servei Lingüístic.

- Certificat d’haver aprovat la prova de llengua catalana de les proves d’accés a la Universitat (PAAU/selectivitat) (des del curs 1988-1989 fins al curs 2010-2011, ambdós inclosos)

- Universitat de les Illes Balears/Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:

- Certificat d’haver superat llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural.

b) Títols, diplomes i certificats emesos a Catalunya

- Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya):

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (orals i escrits) (certificat B)

- Certificat de nivell intermedi de català (B)

- Certificat internacional de català de nivell avançat

- Escola d’Administració Pública de Catalunya:

- Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell B

- Certificat de nivell intermedi de català (B)

- Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell elemental per a catalanoparlants

- Consorci per a la Normalització Lingüística:

- Certificat de coneixements elementals, orals i escrits, de llengua catalana (a partir del mes de gener de 1999)

- Certificat de nivell intermedi de català

- Universitat Abat Oliba

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat Autònoma de Barcelona:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat de Barcelona:

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

  - Certificat d’haver superat el curs C dels cursos de llengua catalana del rectorat (fins a 1988 inclòs)

- Certificat d’haver superat el curs C dels cursos de llengua catalana del Servei de Llengua Catalana (des de 1988 inclòs)

- Universitat de Girona:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat Internacional de Catalunya:

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat de Lleida:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat Oberta de Catalunya:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat Politècnica de Catalunya:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat Pompeu Fabra:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat Ramon Llull

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat Rovira i Virgili:

- Certificat de coneixements elementals de llengua catalana (des de 1993)

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

- Universitat de Vic

- Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

c) Títols, diplomes i certificats emesos al País Valencià

- Universitat d’Alacant:

- Certificat de grau elemental de valencià fins al 2009

- Certificat de nivell B2 (intermedi)

- Universitat Jaume I:

- Certificat de grau elemental de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de nivell B2 (intermedi)

- Universitat Miguel Hernández:

- Certificat de grau elemental de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de nivell B2 (intermedi)

- Universitat Politècnica de València:

- Certificat de grau elemental de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de nivell B2 (intermedi)

-Universitat de València-Estudi General:

- Certificat de grau elemental de valencià expedit fins al 2009

- Certificat de nivell B2 (intermedi)

d) Títols, diplomes i certificats emesos per l’Institut Ramon Llull

- Certificat de nivell intermedi de català

e) Títols, diplomes i certificats emesos per les escoles oficials d’idiomes

- Cicle elemental de català/valencià (Reial decret 967/1988)

- Certificat del nivell intermedi (B1) (fins al 2011 inclòs)

- Certificat que acrediti haver superat el 1r curs de nivell avançat (B2) (fins al 2011 inclòs)

- Certificat de nivell avançat (B2) (a partir de 2012 inclòs)

 

 

ANNEX 4

Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell C1 de la Direcció General de Cultura i Joventut

a) Títols, diplomes i certificats emesos a les Illes Balears

- Junta Avaluadora de Català/Direcció General de Política Lingüística:

- Certificat de coneixements mitjans de català, orals i escrits, (certificat C)

- Conselleria d’Educació i Cultura:

- Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària

- Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària

- Institut/Escola Balear d’Administració Pública:

- Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (C) (fins al 2012 inclòs)

- Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

- Certificat de coneixements mitjans de català (fins al 1991 inclòs)

- Obra Cultural Balear:

- Acreditació d’haver superat el curs de grau mitjà de llengua catalana (fins al 1991 inclòs)

- Universitat de les Illes Balears:

- Certificat de llengua catalana del nivell C1, expedit pel Servei Lingüístic.

- Certificat de coneixements mitjans de català expedit pel rectorat (fins al 1991 inclòs)

- Diplomatura de professorat d’EGB en ciències, ciències socials i preescolar (pla d’estudis de 1990 i pla d’estudis de 1984 adaptat al del 1990)

- Graduat en educació infantil (pla de 2009)

- Graduat en educació primària (pla de 2009)

- Títol de mestre de les especialitats d’educació infantil, primària, educació física, educació musical i llengua estrangera (pla de 1993)

- Universitat de les Illes Balears/Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:

- Certificat d’haver superat Llengua II del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural.

b) Títols, diplomes i certificats emesos a Catalunya

- Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya):

- Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (orals i escrits) (certificat C)

- Certificat de nivell de suficiència de català (C)

- Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya):

- Acreditació d’haver aprovat el primer cicle dels cursos de reciclatge de català dels instituts de ciències de l’educació

- Acreditació del professorat de secundària d’haver superat Llengua II del primer cicle de reciclatge de català

- Certificat de capacitació en llengua catalana (mòdul II), tant el d’ensenyament primari com el d’ensenyament secundari, expedit pels instituts de ciències de l’educació i per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

- Escola d’Administració Pública de Catalunya:

- Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell C

- Certificat de nivell de suficiència de català (C)

- Consorci per a la Normalització Lingüística:

- Certificat de coneixements avançats orals i escrits de llengua catalana (a partir del mes de gener de 1999)

- Certificat de nivell de suficiència de català

- Universitat Abat Oliba

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis (PDI i PAS)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Universitat Autònoma de Barcelona:

- Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat de Barcelona:

- Diploma de suficiència en llengua catalana (nivell D) del rectorat (de 1978 a 1988)

- Diploma de suficiència en llengua catalana (nivell D) del Servei de Llengua Catalana (a partir de 1988)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat de Girona:

- Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat Internacional de Catalunya:

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat de Lleida:

- Certificat de suficiència de llengua catalana (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat Oberta de Catalunya:

- Certificat de suficiència de llengua catalana (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat Politècnica de Catalunya:

- Certificat de suficiència de llengua catalana (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI)

- Universitat Pompeu Fabra:

- Certificat de suficiència de llengua catalana (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat Ramon Llull

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat Rovira i Virgili:

- Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

- Universitat de Vic

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

- Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis (PDI i PAS)

c) Títols, diplomes i certificats emesos al País Valencià

- Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

- Certificat que acrediti haver superat la prova corresponent al Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

- Conselleria d’Educació (Generalitat Valenciana):

- Diploma de mestre de valencià

- Universitat d’Alacant:

- Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C1 (suficiència)

- Universitat Jaume I:

- Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C1 (suficiència)

- Universitat Miguel Hernández:

- Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C1 (suficiència)

- Universitat Politècnica de València:

- Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C1 (suficiència)

- Universitat de València-Estudi General:

- Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C1 (suficiència)

d) Títols, diplomes i certificats emesos a Catalunya del Nord

- Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà:

- Diploma d’estudis universitaris generals (DEUG) de català

e) Títols, diplomes i certificats emesos per l’Institut Ramon Llull

- Certificat de nivell de suficiència de català

f) Títols, diplomes i certificats emesos per les escoles oficials d’idiomes

- Certificat que acrediti haver superat el 4t curs de català/valencià (Reial decret 967/1988)

- Certificat del nivell avançat (B2) (fins al 2011 inclòs)

- Certificat del nivell C1

 

 

ANNEX  5

Títols, diplomes i certificats equivalents al certificat de nivell C2 de la Direcció General de Cultura i Joventut

a) Títols, diplomes i certificats emesos a les Illes Balears

- Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Política Lingüística:

- Certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits, (certificat D)

- Institut/Escola Balear d’Administració Pública:

- Certificat de coneixements superiors de llengua catalana (D) (fins al 2012 inclòs)

- Conselleria d’Educació i Cultura:

- Títol de professor de llengua catalana

- Escola Municipal de Mallorquí de Manacor:

- Certificat de coneixements superiors de català (fins al 1991 inclòs)

- Obra Cultural Balear:

- Acreditació d’haver superat el curs de grau superior de llengua catalana (fins al 1991 inclòs)

- Universitat de les Illes Balears:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Llengua i Literatura Catalanes

- Certificat de coneixements superiors de català expedit pel rectorat (fins al 1991 inclòs)

- Certificat de llengua catalana del nivell C2, expedit pel Servei Lingüístic

- Universitat de les Illes Balears/Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:

- Certificat d’haver superat Llengua III del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural

b) Títols, diplomes i certificats emesos a Catalunya

- Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya):

- Certificat de coneixements superiors de català (orals i escrits) (certificat D)

- Certificat de nivell superior de català  (D)

- Escola d’Administració Pública de Catalunya:

- Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell D

- Consorci per a la Normalització Lingüística:

- Certificat de nivell superior de català (a partir de juny de 2001)

- Universitat Abat Oliba

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat Autònoma de Barcelona:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Llengua i Literatura Catalanes

 - Llicenciatura de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

  - Grau de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior)

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat de Barcelona:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Filologia Catalana

- Diploma de bon coneixement de la llengua catalana (nivell D-2) dels cursos de llengua catalana del rectorat (de 1978 a 1988)

- Diploma de proficiència en llengua catalana (nivell D-2) dels cursos de llengua catalana del Servei de Llengua Catalana (a partir de 1988)

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat de Girona:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Llengua i Literatura Catalanes

- Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior)

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat Internacional de Catalunya:

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat de Lleida:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau d’Estudis Catalans i Occitans

- Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior)

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat Oberta de Catalunya:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Llengua i Literatura Catalanes

- Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior)

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat Politècnica de Catalunya:

- Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior)

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat Pompeu Fabra:

- Llicenciatura de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Grau en Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Certificat de proficiència en llengua catalana (grau superior)

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat Ramon Llull:

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat Rovira i Virgili:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Llengua i Literatura Catalanes

- Certificat de coneixements superiors de llengua catalana

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

- Universitat de Vic:

- Certificat de nivell superior de llengua catalana

   - Llicenciatura de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Grau en Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

c) Títols, diplomes i certificats emesos al País Valencià

- Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

- Certificat que acrediti que s’ha superat la prova corresponent al Certificat de grau superior de coneixements de valencià

- Universitat d’Alacant:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Filologia Catalana

  - Llicenciatura de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

  - Grau en Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Certificat de grau superior de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C2 (superior)

- Universitat Jaume I:

 - Llicenciatura de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Grau en Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Certificat de grau superior de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C2 (superior)

- Universitat Miguel Hernández:

- Certificat de grau superior de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C2 (superior)

- Universitat Politècnica de València:

- Certificat de grau superior de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C2 (superior)

- Universitat de València-Estudi General:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

- Grau de Filologia Catalana

  - Llicenciatura de Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Grau en Traducció i Interpretació (amb certificació que la llengua A és el català o que l’itinerari de traducció és al català)

- Certificat de grau superior de coneixements de valencià

- Certificat de nivell C2 (superior)

d) Títols, diplomes i certificats emesos a Catalunya del Nord

- Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà:

- Diploma de llicenciatura de català, llengua viva estrangera

e) Títols, diplomes i certificats emesos per l’Estat d’Andorra

- Universitat d’Andorra:

- Llicenciatura de Filologia Catalana

f) Títols, diplomes i certificats emesos per l’Institut Ramon Llull

- Certificat de nivell superior de català

g) Títols, diplomes i certificats emesos per les escoles oficials d’idiomes

- Certificat d’aptitud (cicle superior) (Reial decret 967/1988)

- Certificat del nivell C1 (fins al 2011 inclòs)

- Certificat del nivell C2

 

 

ANNEX 6

Certificats equivalents al Certificat de Llenguatge Administratiu (LA)de la Direcció General de Cultura i Joventut

a) Certificats emesos a les Illes Balears

- Institut/Escola Balear d’Administració Pública:

    - Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (E)

b) Certificats emesos a Catalunya

- Junta Permanent de Català / Secretaria de Política Lingüística / Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya):

- Certificat de coneixements suficients de llenguatge administratiu (certificat G) (fins al 2001 inclòs)

- Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (fins al 2005 inclòs)

c) Certificats emesos al País Valencià

- Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana):

   - Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma