Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 4192
Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de dia 26 de febrer de 2013 per la qual s’aproven les ràtios corresponents als nivells educatius de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i ensenyaments de règim especial per al curs escolar 2013-2014

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fonaments de dret

La disposició addicional primera del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que quan en una zona escolar no hi hagi suficients vacants per atendre les sol·licituds d’admissió d’alumnat en etapes o nivells educatius obligatoris, i s’acrediti que en tots els centres docents del nivell corresponent s’han esgotat les places escolars ofertes, la Direcció General de Planificació i Centres pot incrementar el nombre d’unitats o les ràtios als centres de la zona, sempre que l’augment de ràtios no excedeixi l’establert legalment, mitjançant resolució motivada.

L’article 2 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, estableix que les Administracions educatives podran ampliar fins a un 20% el número màxim d’alumnes establert a l’article 157.1 a) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, per a l’educació primària i secundària obligatòria. Aquest percentatge d’ampliació resultarà així mateix aplicable als límits màxims del número d’alumnes fixats per a la resta dels ensenyaments regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

L’article 16 del Reial decret 2377/1985, 18 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de normes bàsiques de concerts educatius estableix que el titular d’un centre privat pel concert educatiu s’obliga a tenir una relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar no inferior a la que l’Administració determini tenint en compte l’existent per als centres públics del municipi o si n’és el cas del districte on estigui ubicat el centre.

Les ràtios màximes alumne/aula aprovades a l’annex d’aquesta Resolució han de respectar l’establert en el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària en relació a les instal·lacions i condicions materials de cadascun dels centres que imparteixen aquests ensenyaments.

L’article 2 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013, relatiu a l’oferta de places escolars estableix que  de les unitats o dels grups resultaran les places escolars assignades, en funció de la proporció alumnes/unitat que estableix la normativa vigent en matèria d’establiment de requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general i que aquesta oferta podrà ser modificada per atendre necessitats extraordinàries d’escolarització.

El Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres d’educació infantil estableix el nombre màxim d’alumnes per unitat escolar d’acord amb els diferents trams d’edat dels alumnes.

El Reial Decret 1913/1997 regula els ensenyaments esportius LOGSE (atletisme, bàsquet, handbol, muntanya i futbol).

L’Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.

El Reial Decret 1363/2007 regula els ensenyaments esportius LOE (busseig, esgrima, espeleologia, hípica, vela, judo, salvament i socorrisme).

El Decret 23/2011, d’1 d’abril estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig ,d’educació.

El Decret 24/2011, d’1 d’abril estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

El Decret 53/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de música.

El Decret 54/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de dansa.

El Reial Decret 303, de 15 de març estableix els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 86, de 09.04.2010, Capítol III, Article 13).

La Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de juny de 2012, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs escolar 2012-2013.

Consideracions

Al llarg del procés d’escolarització corresponent al curs 2012-2013, es va posar de manifest precisament la mancança de places suficients per atendre les sol·licituds d’admissió als diferents nivells educatius als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics ubicats als municipis de les Illes Balears.

Tot i que els nivells educatius de primer i segon cicle d’educació infantil no corresponen a etapes educatives obligatòries, les ràtios dels quals es pretenen incrementar, és un deure de les administracions educatives atendre les demandes de les famílies i garantir, en aquest sentit, una oferta suficient de places escolars. A l’empara de l’article 15.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i de l’article 2 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril es considera adient articular aquest increment seguint el procediment previst a l’esmentada disposició addicional primera i a l’article 7.3 del Decret 37/2008, de 4 d’abril, atès que té en comú la mateixa situació d’urgència o necessitat en atendre les demandes de places escolars.

Mitjançant aquesta resolució s’estableixen també les ràtios dels ensenyaments de règim especial, amb la finalitat de poder donar resposta i atendre la demanda de places per cursar estudis que hi estan inclosos.

Per tot l’exposat, en els casos en què fos necessari augmentar el nombre d’alumnes per aula als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics ubicats als municipis de les Illes Balears, i d’acord amb l’establert a l’annex d’aquesta Resolució, serà d’aplicació el que regula el Reial Decret 14/2012 de 20 d’abril (BOE número 96 de 21 d’abril de 2012), que a l’article 2 del Títol I, permet a les Administracions públiques ampliar fins a un 20 per cent el nombre màxim d’alumnes establert a l’article 157.1.a) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar les ràtios de base de nombre d’alumnes per unitat escolar dels ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres docents sostinguts amb fons públics  per al curs 2013-2014 relacionats a l’annex d’aquesta Resolució.

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació,Cultura i Universitats en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació, segons els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Palma, 26 de febrer de 2013

 

El director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives

Guillem Estarellas Valls

 

Annex 1

Ensenyaments de règim general

 

Ràtios del nombre d’alumnes per unitat escolar per al curs 2013-2014 dels ensenyaments següents:

 

 

1.Primer cicle d’educació infantil

 RÀTIO

Unitat 0-1 any

 7

Unitat 1-2 anys

 12

Unitat 2-3 anys

 18

 

2.Segon cicle d’educació infantil

 RÀTIO

3-6 ANYS

25

 

3.Educació primària

 RÀTIO

De 1r a 6è d’EP

 25

 

4.Educació secundària obligatòria

  RÀTIO

1r ESO

 30

2n ESO

 30

3r ESO

30

4t ESO

30

 

5.Batxillerat

  RÀTIO

1r Batxillerat

 35

2n Batxillerat

35


 

Annex 2

Ensenyaments de règim especial

 

Ràtios del nombre d’alumnes per unitat escolar per al curs 2013-2014 dels ensenyaments següents:

 

   

1.Ensenyaments esportius

RÀTIO

Atletisme, bàsquet, handbol, muntanya i futbol

35

Busseig, esgrima, espeleologia, hípica, vela, judo,

30

Salvament i sororrisme

 30

 

 

2.Ensenyaments de música i dansa

 

2.a) Ensenyaments elementals

 RÀTIO

Música

 

Instrument

 1

Llenguatge musical

 15

Cor

30

Dansa

 

Dansa clàssica, dansa espanyola, música

 20

 

 

2.b) Ensenyaments professionals

  RÀTIO

Música

 

Instrument

1

Harmonia

10

Llenguatge musical

 15

Cor

30

Hª de la música

 15

Música de cambra

Segons repertori

Orquestra, banda i conjunt

 Segons repertori

Idiomes aplicats al cant

 10

Piano complementari

 1

Anàlisi

10

Repertori

1

Fonaments de composició

 6

Dansa

 

Totes les assignatures

 15

 

3. Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 RÀTIO

Classes teòriques i teòrico-pràctiques

 30

Classes pràctiques i tallers

15

 

4. Ensenyaments d’idiomes

 RÀTIO

Nivell bàsic

30

Nivell intermedi

 30

Nivell avançat

25

Nivells C1 i C2

 25

 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma