Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 970
Aprovació definitiva del Reglament de reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 13 de desembre de 2012, va acordar el següent:

1. Resoldre les al·legacions al Reglament de reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques, aprovat inicialment pel Consell de Mallorca, el dia 4 de novembre de 2010, presentades pel grup de consellers del Partit Popular i les observacions de l’informe de la Junta Interinsular de Museus  en el sentit següent:

- Acceptar l’al·legació del Partit Popular als articles 11 i 20 en el sentit d’explicitar en la redacció la notificació als interessats i a l’ajuntament on està ubicat el museu.

- Acceptar l’al·legació del Partit Popular quant a l’òrgan competent, conseller/a competent en matèria de cultura, en lloc de la consellera executiva/el conseller executiu del Departament de Cultura i Patrimoni. Aquesta modificació es fa extensiva quan es parla del Departament i es modifica en tots els articles que parlen de: competent en matèria de Cultura i Patrimoni que es canvien per competent en matèria de cultura.

- Acceptar la consideració de la Conselleria d’Educació i Cultura en el sentit d’eliminar els punts suspensius a l’article 5.3.

- Acceptar la consideració de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre l’article 16: d’eliminar el número 1 de l’apartat i d’incorporar les dades següents:

g) director i/o responsable

h) horaris i règim d’accés

- Incorporar a l’article 21. 2 a) de la memòria el pla anual.

2. Desestimar-ne la resta.

3. Aprovar definitivament, d’acord amb el Consell Consultiu, el Reglament de reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques de Mallorca.

4. Comunicar-ho al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern de l’Estat.

5. Publicar-lo íntegrament en el BOIB.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

Palma, 17 de gener de 2013

  Secretari general per delegació

Jeroni M. Mas Rigo

(Decret de dia 4 de setembre de 2012, BOIB núm. 147, de 9 d’octubre)

 

 

Annex

Reglament 5/2012,

REGLAMENT DE RECONEIXEMENT I REGISTRE DE MUSEUS I DE  COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES DE MALLORCA

La finalitat d’aquest Reglament és la de dotar el Consell de Mallorca de la norma jurídica que desplegui les competències que se li assignen en l’article 46 de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, sobre reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques de Mallorca.

El reconeixement dels museus i les col·leccions museogràfiques de Mallorca i la incorporació en el Registre insular és el primer i imprescindible esglaó per gestionar aquests equipaments culturals. Els procediments de reconeixement, registre i revocació són eines que permeten regular el panorama museístic insular i treballar per la qualitat en la conservació, la investigació i la difusió del patrimoni moble insular.  

 

TÍTOL I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament  és el desplegament  parcial de la  Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, en matèria de reconeixement i registre de museus i de col·leccions museogràfiques de Mallorca.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Les disposicions d’aquest Reglament són aplicables a tots els museus i les col·leccions museogràfiques de Mallorca, reconeguts  o que es pretenguin reconèixer, sobre els quals tengui competència el Consell de Mallorca.

 

TÍTOL II. Reconeixement  de museus i col·leccions museogràfiques

Capítol I. Disposicions generals

Article 3. Òrgan competent

1.  El conseller o la consellera competent en matèria de cultura és l’òrgan competent per reconèixer els museus i les col·leccions museogràfiques a Mallorca.

2.  El reconeixement dels museus i de les col·leccions museogràfiques de titularitat estatal situats a Mallorca, que gestionen administracions públiques de les Illes Balears, és automàtic.

 

Article 4. Departament que el tramita

El procediment per reconèixer els museus i les col·leccions museogràfiques el tramita el departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca.

 

Capítol II. Iniciació i tramitació

Article 5. Iniciació

1. La consellera o el conseller competent en matèria de cultura, d’ofici o a instància de part interessada, n’inicia el procediment per reconèixer el museu o la col·lecció museogràfica.

2. Per a iniciar del procediment a instància de part interessada, les persones o entitats, públiques o privades, interessades en el reconeixement d’un museu o d’una col·lecció museogràfica, sol·liciten al departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca el reconeixement.

3. La sol·licitud, dirigida  al departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca, es presenta a qualsevol de les terminals del Registre General d’entrada del Consell de Mallorca, o a les adreces electròniques de la institució, sens perjudici del que es disposa en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. L’escrit que serveix de base per a la iniciació ha d’anar acompanyat de la documentació acreditativa dels extrems següents:

4.1.Titularitat dels béns o objectes dipositats

4.2. Acompliment dels requisits següents, establerts en l’article 5.2. i 5.3. de la Llei de museus:

- Per als museus:

a)      Disposar d’un pla director del centre museístic

b)      Béns mobles i/o col·leccions suficients i adequats a l’àmbit territorial i temàtic i als objectius del museu i al seu projecte museogràfic

c)      Immoble adequat destinat a seu del museu amb caràcter permanent. Ha de disposar d’espais suficients: d’àrea pública sense col·leccions, amb zona d’acollida i serveis, i d’àrea pública amb col·leccions. Ha de disposar de sales de reserva suficients i adequades per a la conservació dels fons del museu.  

d)      Pressupost i personal suficient que en garanteixi el funcionament.

e)      Direcció, conservació i manteniment a càrrec de personal qualificat, la formació i coneixements del qual s’ajustin als continguts del museu.

f)        Inventari dels fons. S’ha d’explicitar el sistema de documentació emprat.

g)      Exposició ordenada de les col·leccions. A partir del pla director s’ha d’exposar el missatge que es vol transmetre, la temàtica i la cronologia que abasta. S’han d’especificar les principals peces que formaran l’exposició i els sistemes de conservació que s’hi aplicaran.  

h)      Fons accessibles per a la investigació, la consulta, l’ensenyament, la divulgació i el gaudi públic. El museu ha de disposar d’espai suficient per a la consulta i la investigació de les col·leccions i de la documentació.

i)        Horari de visita pública.

j)        Mesures de seguretat adequades i suficients per als seus fons. Ha de disposar dels estudis sobre l’anàlisi de riscs i dels mitjans necessaris per a la detecció i protecció de robatoris, detecció i extinció d’incendis i protecció per inundacions. S’han d’indicar el sistemes de control de la humitat i de la temperatura.

k)      Organització d’activitats per a la difusió i el coneixement dels seus fons.

l)        Estatuts o normes d’organització i govern.

m)    Disposar d’un pla anual d’activitats.

- Per a les col·leccions museogràfiques:

a)      Exposició permanent, coherent i ordenada de béns i/o col·leccions. S’ha d’exposar el missatge que es vol transmetre, la temàtica i la cronologia que abraça. S’han d’indicar les principals peces que formen l’exposició i els sistemes de conservació que s’hi aplicaran.

b)      Inventari dels fons. S’ha d’explicitar el sistema de documentació emprat.

c)      Obertura al públic amb caràcter fix, continuat o periòdic.

d)      Mesures de seguretat adequades i suficients per als seus fons. Ha de disposar dels estudis sobre l’anàlisi de riscs i dels mitjans necessaris per a la detecció i protecció de robatoris, detecció i extinció d’incendis i protecció per inundacions. S’han d’indicar el sistemes de control de la humitat i de la temperatura.

e)      Mesures d’accessibilitat per facilitar la investigació i la consulta dels seus fons.

 

Article 6. Pla director del museu

1. Tot museu del qual es promogui el reconeixement s’ha de definir en un pla director, que reculli les propostes teòriques i els objectius.

2. S’entén per pla director aquell document que, d’una forma detallada, estableix les línies mestres del futur del museu respecte de les seves necessitats.

3. El pla director ha de tenir la vigència màxima de deu anys.

4. El pla director es configura en les fases següents:

Fase A. Definició de la institució:

1.      Plantejament conceptual. Es tracta d’establir els principis bàsics que hauran de definir:

. el marc temàtic, cronològic i geogràfic de les col·leccions

. el missatge que s’ha transmetre

. una explicació raonada sobre la responsabilitat del museu respecte de les seves col·leccions i al seu entorn social i cultural

. el tipus de públic al qual va destinat el museu

 . l’anàlisi de la comunicació i la difusió del museu 

2.      Anàlisi i avaluació. En aquest àmbit es planteja la diagnosi exhaustiva de les funcions, els recursos i els serveis per tal d’establir deficiències i prioritats. S’hi han de tractar els aspectes següents:

a.       Història i caràcter de la institució. Breu història de l’entitat, sistema de gestió i normes per les quals es regeix.  

b.      Col·leccions: origen i història de les col·leccions, titularitat, nombre de peces que les integren i ubicació. Sistema de documentació. Estat de la investigació. Criteris generals de conservació.

c.       Arquitectura: ubicació i història de l’edifici, estat de conservació, règim de protecció, anàlisi dels espais, exposició dels accessos i les circulacions, anàlisi de les instal·lacions. 

d.      Exposició. Plantejar el discurs expositiu, els materials que formen l’exposició permanent, sistemes emprats per la transmissió de la informació i les característiques del muntatge expositiu.

e.       Difusió i comunicació: definició de públic, gestió de les visites, estadístiques, serveis, programació d’activitats

f.        Seguretat: pla de seguretat, protecció contra incendis i emergències

g.       Recursos humans: estructura orgànica del centre

h.       Recursos econòmics: formes de finançament, ingressos i despeses

i.         Avaluació final

 

Fase B. Programes: En aquesta segona fase s’han d’establir les actuacions que cal dur a terme per assolir els objectius establerts a la fase anterior. Els programes que s’han de desenvolupar són:

a. Programa institucional: propostes per a la millora de la gestió.

b. Programa de col·leccions: programa d’increment de col·leccions, programa de documentació, programa d’investigació, programa de conservació.

c. Programa arquitectònic: relació dels espais amb establiment dels usos i les funcions, relació dels accessos i circulacions, definició de les instal·lacions i els equipaments necessaris per a cada espai, establir els sistemes de comunicació entre els espais i la circulació.

d. Programa d’exposició: establir el disseny general de l’exposició permanent i els recursos de comunicació.

e. Programa de difusió i comunicació: tipus de públic al qual s’orienten els serveis, establir les pautes generals de difusió externa.

f. Programa de seguretat: anàlisi de riscs a partir dels mitjans que disposa el museu

g. Programa de recursos humans: places necessàries, qualificació del personal i funcions.

h. Programa econòmic: anàlisi dels recursos econòmics per gestionar el centre i la proposta de captació d’aquests recursos.

Fase C. Projectes. Cada un dels programes s’executa a través dels projectes, els processos dels quals es desglossen en els estudis previs, la redacció i l’execució.

 

Article 7. Pla anual d’activitats del museu

S’entén per pla anual d’activitats del centre museístic el document que, de manera ordenada i raonada, planifica i preveu totes les activitats d’investigació, conservació, adquisició, divulgació i administració que el museu ha de desenvolupar al llarg d’un any. En aquest pla s’han d’especificar els objectius aconseguits i els no aconseguits d’un any per l’altre, i analitzar-ne les causes.

 

Article 8. Projecte de les col·leccions museogràfiques

En el cas de les col·leccions museogràfiques, el projecte ha de concretar els aspectes següents:

a)      Persona responsable de la gestió i el funcionament de la col·lecció

b)      Estructura orgànica que sustenta el projecte i sistema d’organització

c)      Calendari i fases del projecte

d)      Àmbit cultural i temàtica

e)      Descripció de l’immoble, on s’ha de fer constar la propietat, les característiques tipològiques, les obres per a l’adaptació per ubicar la col·lecció i la planimetria 

f)        Inventari dels béns, on s’ha de fer constar l’origen dels fons, la propietat i la procedència, a més de les previsions de creixement de la col·lecció

g)      Previsions i horari de visita

 

Article 9. Tramitació

1. Iniciat el procediment, el departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca comprova la concurrència de tots els requisits exigibles, així com dels documents preceptius.

2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legalment exigibles, o no n’hi inclou els documents acreditatius, es requereix  la persona interessada i se li concedeix el termini de deu dies per esmenar les deficiències o per aportar documents, amb la indicació que, si no ho fa, s’entén que desisteix de la petició, prèvia la resolució corresponent. Aquest termini es pot ampliar fins a cinc dies, a petició de la part interessada o a iniciativa de l’òrgan, si les circumstàncies ho aconsellen i amb l’ampliació no es perjudiquen drets de terceres persones, en els termes que s’estableixen en l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.  Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada n’hagi esmenat les deficiències o presentat la documentació preceptiva i dictada la resolució, s’arxiva la sol·licitud sense més tràmit.

4.  En el cas de museus o col·leccions museogràfiques que no siguin de titularitat municipal, el departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca sol·licita un informe a l’ajuntament on ha d’ubicar-se.

5. Dins el termini de dos mesos des de la recepció de la documentació completa, la Comissió Tècnica Insular de Museus i els serveis tècnics de museus del Consell de Mallorca informen tècnicament sobre el projecte presentat. A les sessions de la Comissió Tècnica hi poden assistir, amb veu i sense vot, les persones interessades o, si escau, les persones representants d’aquestes, i l’ajuntament on ha d’estar el museu o la col·lecció museogràfica.

6. Instruït el procediment o just abans de redactar-se la proposta de resolució, es posa de manifest l’expedient a les persones interessades i a l’ajuntament on ha d’estar el museu o la col·lecció museogràfica i se’ls atorga el termini de quinze dies per presentar-hi al·legacions. Examinades, en el seu cas, les al·legacions presentades, la Comissió Tècnica Insular de Museus eleva, en el termini de dos mesos,  proposta de resolució a la consellera o al conseller competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca.

 

Article 10. Inspeccions tècniques

El departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca pot fer inspeccions tècniques per al seguiment del projecte presentat, tant en la fase d’execució com una vegada que estigui acabat.

 

Capítol III. Reconeixement i inscripció en el Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca

Article 11. Resolució de reconeixement i d’inscripció

1. La resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca reconeix o no el museu o la col·lecció museogràfica i n’ordena, en el cas de reconèixer-lo, la inscripció en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca.

2. En la resolució s’estableix un camp temàtic i, si escau, el marc geogràfic en funció dels fons, dels objectius, de la programació i de l’àmbit d’actuació del museu o de la col·lecció museogràfica i s’hi inclou la denominació pública que s’autoritza.

3. La resolució de reconeixement i d’inscripció del museu o de la col·lecció museogràfica s’ha de notificar oficialment a la persona interessada i a l’ajuntament on s’ubica el museu i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.  Transcorreguts sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, si el procediment s’ha iniciat a sol·licitud de la persona interessada, o des de la data de l’acord d’iniciació si el procediment ha estat iniciat d’ofici, sense que se n’hagi notificat resolució expressa, la persona interessada pot considerar desestimada la sol·licitud, conformement l’article 8.5. de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, d’acord amb el que es preveu en l’article  43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Article 12. Utilització del nom de museu o col·lecció museogràfica

Els centres que no obtenguin el reconeixement, no poden utilitzar el nom de museu o de col·lecció museogràfica. 

 

TÍTOL III El Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca

Capítol I. La inscripció en el Registre

Article 13. Inscripció

1. La inscripció en el Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques es practica en virtut de la resolució del conseller o de la consellera competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca, per la qual es reconeix el museu o col·lecció i n’ordena la inscripció.

2. L’ordre d’inscripció no és necessària en el cas dels museus i les col·leccions museogràfiques integrades en la Xarxa de Museus de Mallorca, en què la inscripció és automàtica.

 

Article 14. Acreditació de la inscripció

L’acreditació de la inscripció es lliura als museus i les col·leccions inscrits. 

 

Article 15. Requisit per percebre ajudes i subvencions

La inscripció en el Registre de Museus i Col·leccions Museogràfiques es considera requisit indispensable per percebre ajudes i subvencions del Consell de Mallorca.

 

Article16. Dades del Registre

En el Registre es fan constar les dades següents:

a) Titularitat del museu o col·lecció

b) Règim jurídic

c) Denominació i domicili del museu o col·lecció museogràfica

d) Àmbit d’actuació i normes d’organització

e) Descripció dels béns mobles i immobles

f) Tipologia i àmbits temàtics

g) El director o la directora responsable

h) Horaris i règim d’accés

 

Article 17. Modificacions de les dades

Les persones titulars dels museus han de comunicar al departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca qualsevol modificació de les dades que consten en el Registre.

 

 

Article18. Publicitat del Registre

La informació general del Registre és pública, sense perjudici del que es preveu en la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

Capítol II. Revocació del reconeixement i cancel·lació de la inscripció en el Registre

Article 19. Causes de revocació 

La falta de compliment i/o manteniment dels requisits que varen donar lloc al reconeixement i a la inscripció poden suposar la revocació del reconeixement dels museus i de les col·leccions museogràfiques.

 

Article 20. Procediment de revocació

1. La revocació prevista en l’article anterior, s’inicia d’ofici o a instància de part.

2. La revocació s’ha de tramitar d’acord amb el procediment establert en l’article 9 anterior i són preceptius els informes de la Comissió Tècnica Insular de Museus i del personal tècnic de museus del departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca. Prèviament a la proposta de resolució que acordi la revocació, s’ha de donar audiència a la persona titular del museu  o la col·lecció museogràfica.

3. La resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca revoca o no el reconeixement del museu o de la col·lecció museogràfica, i n’ordena, en el cas de revocar-lo, la cancel·lació de la inscripció en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell de Mallorca o, en el cas de revocació temporal,  l’anotació preventiva de cancel·lació.

4. La resolució de revocació i cancel·lació de la inscripció del museu o de la col·lecció museogràfica s’ha de notificar oficialment a la persona interessada i a l’ajuntament on s’ubica el museu, i publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Capítol III. Obligació d’informació periòdica

Article 21. Remissió d’informació

Els museus i les col·leccions museogràfiques inscrits en el Registre han de remetre al departament competent en matèria de cultura del Consell de Mallorca la informació següent, en els terminis fixats a continuació:

1.      En el mes de desembre de cada any: còpia de les fitxes d’inventari de les peces ingressades, estiguin o no exposades.

2.      En el primer trimestre de cada any:

a)      Memòria del pla anual d’activitats de l’any anterior, comprensiva dels diferents serveis del museu i de la dotació de personal, així com del nombre de persones visitants anuals, d’acord amb l’exposat en l’art. 6 de la llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears.

b)      Memòria econòmica

 

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor als vint dies d’haver-se publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma