Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 24080
Notificació de la resolució d’inici d’expedient del Director gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística de 19 d’octubre de 2012 (Exp 2012/178)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar la resolució del Director gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística que es dirà a PISCINES AIGUA DOLÇA, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la resolució d’inici d’expedient de 19 d’octubre de 2012, que resulta del següent tenor literal:

L’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca té competència en matèria de disciplina urbanística en virtut del que disposa l’article 3.2 dels seus Estatuts, aprovats pel Ple del CIM de 10 de novembre de 2008 (BOIB núm. 160 de 13 de novembre de 2008) i modificats per acord del Ple de 5 de febrer de 2009 (BOIB núm. 51 de 7 d’abril de 2009).

En data de 23 de setembre de 2009 va entrar en vigor el conveni de delegació de competències municipals de Valldemossa, en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic municipal (BOIB núm. 139, de 22 de setembre de 2009), que seran exercides mitjançant l’Agència de protecció  de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en virtut del que disposen els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i el capítol II dels Estatuts de l’Agència abans esmentats.

Atès l’exposat i vista l’acta d'inspecció aixecada en data 17 d’agost de 2012 pels Serveis Tècnics, relativa als actes d'edificació i ús del sòl realitzats sense llicència al polígon 3, parcel·la 211 (ARIP), del terme municipal de Valldemossa, l’informe emès pel tècnic de disciplina urbanística de data 19 d’octubre de 2012, així com també la resta de la documentació que obra dins l'expedient i, en ús de les atribucions conferides per la disposició transitòria primera, punt segon, dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca,  he dictat la següent

RESOLUCIÓ

1r. D'acord amb allò que disposa l’estipulació primera 1, del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Valldemossa, l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca exercirà la competència per a la tramitació de l’expedient d’infracció urbanística que cal incoar contra:

a) El Sr. Yuri Burka, com a propietari, per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència consistents en la construcció d’una piscina de 31,50 m2 amb terrassa perimetral de 18 m2 i barana metàl·lica, una caseta de fusta prefabricada de 5 m2 i un porxo de 25 m2 i

b) Piscines Aigua Dolça, com a constructora, per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència consistents en la construcció d’una piscina de 31,50 m2 amb terrassa perimetral de 18 m2 i barana metàl·lica.

L’execució de les obres esmentades tingué lloc a la parcel·la 211, del polígon 3 (ARIP), del terme municipal de Valldemossa; i com a conseqüència cal:

A) Ordenar la suspensió de totes les obres que es puguin venir executant a l’esmentada parcel·la 211, del polígon 3. Tal com recullen els articles 61 i 62 LDU, l’incompliment d’aquesta ordre de suspensió de les obres donarà lloc a què es passi el tant de culpa al Jutjat d’Instrucció per a la determinació de les possibles responsabilitats penals, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal, i a què s’imposin multes coercitives amb la freqüència i quantia legalment previstes, així com qualsevol altres mesures que en Dret corresponguin.

B)  Requerir al Sr. Yuri Burka, com a propietari, perquè en el termini de DOS (2) MESOS, comptats a partir de la notificació de la present resolució, sol·liciti a l'Ajuntament de Valldemossa l’oportuna llicència municipal de les obres abans esmentades, comunicant-ho a l’Agència en el mateix termini de dos mesos mitjançant la presentació d’original o còpia adverada de la sol·licitud de llicència registrada d’entrada per l’Ajuntament, i, posteriorment, de la resolució d’aqueix expedient municipal de sol·licitud de llicència. Si un cop transcorregut aquest termini no hagués sol·licitat la llicència o aquesta s'hagués denegada, d'acord amb el que disposa l'article 66.2 de l'esmentada LDU, l'Instructor formularà proposta de demolició o de reconstrucció de les obres al seu càrrec i proposarà allò que pertoqui per impedir definitivament els usos a que s'haguessin destinat. Igualment, no atendre aquest requeriment impedirà aplicar, conformement amb els articles 46.1 in fine i 45.f) LDU, la sanció de només un 5% del valor de l’obra executada prevista en el primer d’ells en cas de legalització de les actuacions.

C) Concedir, igualment, un termini de QUINZE (15) DIES  perquè aquells que es considerin responsables segons l'article 30 de la LDU, així com també, el mateix propietari, evacuïn les al·legacions oportunes i proposin prova, conformement amb el que preveu l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora; i l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. En el cas de no efectuar-se al·legacions en el termini concedit, aquest Decret d’inici podrà ser considerat proposta de resolució, d’acord amb l’establert a l’article 8.4 del Decret 14/1994 abans esmentat.

D) Iniciar al Sr. Yuri Burka, en qualitat de propietari, un expedient sancionador per la realització sense la preceptiva llicència dels actes d'edificació i ús del sòl abans esmentats, valorats en 24.363,54 euros, segons valoració adjunta, constitutius d'una infracció de l'art. 27.1.b) de l'esmentada LDU, sancionable, d’acord amb el que recull l’article 47 de la Llei 10/1990 amb una multa del 100 al 200% del seu valor, i sense que hi concorri circumstància atenuant ni agreujant, amb la sanció de 36.545,31 euros corresponent al 150% de la valoració de les obres; tot això sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d’aquest procediment es poguessin posar de manifest.

E) Iniciar a Piscines Aigua Dolça, en qualitat de constructor, un expedient sancionador per la realització sense la preceptiva llicència dels actes d'edificació i ús del sòl consistents en la construcció d’una piscina de 31,50 m2 amb terrassa perimetral de 18 m2 i barana metàl·lica, valorats en 17.734,86 euros, segons valoració adjunta, constitutius d'una infracció de l'art. 27.1.b) de l'esmentada LDU, sancionable, d’acord amb el que recull l’article 47 de la Llei 10/1990 amb una multa del 100 al 200% del seu valor, i sense que hi concorri circumstància atenuant ni agreujant, amb la sanció de 26.602,29 euros corresponent al 150% de la valoració de les obres; tot això sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d’aquest procediment es poguessin posar de manifest.

F) Nomenar com a instructor de l'expedient el Sr. Manuel García Aguirre i com a Secretària la Sra. Elisa León Marín, cadascun dels quals pot ésser recusat si els afectats entenen que qualsevol d'ells incorren en alguna o algunes de les causes previstes a l'art. 29 de la reiterada Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta recusació s'haurà de plantejar per escrit i es podrà interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

G) D'acord amb l'art. 10 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

H) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient sancionador serà el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia de la sanció proposada superi els 60.000 euros, o bé la Presidenta de l’Agència quan es tracti de decidir propostes de resolució d’inferior quantia o de declarar la caducitat del procediment o la prescripció de la infracció; tot això de conformitat amb el que disposen els Estatuts de l’Agència. Pel que fa a l’adopció de l’ordre de demolició, l’òrgan competent per dictar-la és, en virtut de l’article 14.1.m dels seus Estatuts, el Consell de Direcció de l’Agència.

I) En compliment del que disposa l’article 50.3.a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, el termini màxim que té l’Agència per dictar i notificar la resolució expressa del procediment sancionador és d’un any, comptador des de la data del present decret. L’incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions desenvolupades. L’assenyalament d’aquest termini s’entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als articles 42.5 i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’article 42.6 de la mateixa norma.

2n. Comunicar la present resolució als interessats i a l’Ajuntament de Valldemossa, així com acordar la pràctica de l’anotació preventiva de la incoació d’aquest expedient de disciplina urbanística en el Registre de la Propietat, segons el que disposa l’article 51.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, 10 de desembre de 2012

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma