Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 20898
Aprovacio definitiva ordenança espais publics

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini per a la formulació d’al·legacions i/o presentació de reclamacions i suggeriments contra l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2012, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en data 25 d’agost de 2012, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics, sense que s’hagi formulat cap al·legació, reclamació i/o suggeriment, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, així com l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, queda definitivament aprovada la modificació de l’Ordenança en qüestió. A continuació es fa pública la ordenança íntegre amb la modificació:

 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LES INSTAL·LACIONS I ELS USOS A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT D’INCA

Article 1.-

L’objecte de la present ordenança és la regulació de les instal·lacions i usos que es duen a terme a les vies i als espais de caràcter públic de titularitat municipal.

Article 2.-

1.- Per a qualsevol instal·lació o ocupació de la via pública que suposi un ús especial o privatiu, es requerirà la prèvia llicència o concessió municipal, que es concedirà en cada cas concret, en relació amb les mesures de trànsit i/o molèsties que puguin crear-se als ciutadans.

No obstant això, caldrà atenir-se al que preveu la normativa en matèria de renous i horaris de locals destinats a bar, restaurant i discoteca quan l’ús d’espai públic es dugui a terme per a alguna d’aquestes activitats.

2.- Els interessats a obtenir la corresponent llicència o autorització hauran de sol·licitar-la mitjançant la presentació de la corresponent instància en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, acompanyada dels documents que es requereixin.

3.- Les llicències o autoritzacions s’atorgaran segons el que disposa l’article 21 q) a la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 3.-

Les activitats o els usos a què es refereix la present ordenança, s’autoritzaran o es denegaran atenint-se, en cada cas, a les circumstàncies constatades en els informes tècnics corresponents.

CAPÍTOL I

NORMES GENERALS SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS A LA VIA PUBLICA

Article 4.- Àmbit d’aplicació.

Les presents normes seran d’aplicació a tots els quioscs que pretenguin instal·lar-se a terrenys de domini i ús públic del terme municipal d’Inca.

Article 5.- Tipus.

 1. Ocupació del domini públic municipal mitjançant quioscs de temporada, entenent-se per aquests les instal·lacions d’elements arquitectònics de caràcter desmuntable, per termini de fins a un any natural.
 2. Ocupació del domini públic municipal mitjançant quioscs permanents, entenent-se per aquests les instal·lacions d’elements arquitectònics de caràcter permanent, que siguin per més d’un any, independentment que es desmuntin o no al final de cada temporada.

Article 6.- Formes d’atorgament.

 1. L’ocupació referida a l’apartat a) de l’anterior article se subjectarà a llicència administrativa a precari per un termini màxim d’un any, que inclou l’autorització com a ocupació del domini públic i com a obertura d’activitat tramitada pel procediment abreujat, referit en el punt 6.1 i el que disposa l’article 24 de la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribucions de competències als consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions.
 2. L’ocupació referida a l’apartat b) de l’article anterior se subjectarà a concessió administrativa que inclourà, a més del contracte d’aprofitament privatiu del domini públic per un nombre determinat d’anys, la necessitat de tramitar la corresponent llicència d’obertura que en cada cas que sigui procedent segons l’activitat que es pretengui exercir.

6.1.- Les llicències d’obertura que es concedeixen per als quioscs desmuntables de caràcter provisional a terrenys de domini públic es tramitaran pel procediment abreujat previst en  el que disposa l’article 24 de la Llei 8/1995, de 30 de març, que s’iniciarà amb la prèvia sol·licitud de l’exercici de l’activitat en qüestió, informes sanitaris i d’higiene, informes tècnics sobre la procedència o no de la ubicació, replanteig i pagament de la liquidació de la taxa resultant per obertura i ocupació de domini públic, en el seu cas. 

6.2.- Les llicències de caràcter temporal s’atorgaran directament, excepte quan per qualsevol circumstància es limitàs el seu nombre, cas en el qual ho seran per licitació, i si no fos possible perquè totes les autoritzades haguessin de reunir les mateixes condicions, mitjançant sorteig.

6.3.- Les concessions s’atorgaran prèvia licitació, d’acord amb la normativa de contractació administrativa aplicable a les corporacions locals.

Article 7.- Usos permesos.

Podran autoritzar-se els quioscs destinats als usos següents:

-Cafeteria.

-Hamburgueseria.

-Premsa i revistes.

-Gelats i llepolies.

-Venda de paperetes de sorteigs legalment autoritzats.

Aquesta enumeració no pretén tenir un caràcter exhaustiu, per la qual cosa les diferents activitats sol·licitades seran estudiades cas per cas per determinar si escau o no el seu atorgament atenint-se a criteris objectius i raonats.

Article 8.- Tramitació

Per sol·licitar la instal·lació dels quioscs de caràcter temporal o provisional s’haurà d’aportar la següent documentació:

-Instància de sol·licitud subscrita per l’interessat que exercirà l’activitat.

-Plànol de detall de la situació elegida en el qual es justifiqui el compliment de les condicions de situació estipulades per aquestes normes.

-Plànol i característiques estètiques del quiosc proposat en el cas que no sigui seleccionada directament per l’Ajuntament.

-Memòria descriptiva de les obres a realitzar (independentment que hagi de sol·licitar-se llicència municipal, en el seu cas).

8.1.- No obstant això, si ho desitja l’interessat, podrà desglossar la tramitació en dues fases: la primera, referent a la viabilitat de l’actuació proposada, i la segona, sol·licitant autorització per al muntatge.

8.2.- L’Ajuntament podrà denegar les sol·licituds o bé per incompliment de les presents normes, o bé per qüestions estètiques derivades de la repercussió ambiental que produeixi la instal·lació del quiosc, així com per contravenir les normes urbanístiques referents als usos permesos.

Article 9.- Característiques generals d’estètica que hauran de tenir els quioscs a instal·lar.

9.1.- Els quioscs hauran d’estar totalment construïts amb materials nobles (acer inoxidable, alumini anoditzat, fustes vistes d’Oregón, Mobila, etc. plàstics resistents). S’evitarà que els seus disseny i colors siguin agressius, i aquest Ajuntament es reserva el dret a denegar la col·locació del quiosc previ informe dels Serveis Tècnics sobre els plànols aportats per l’interessat per raons de composició i estètica.

9.2.- L’ancoratge del quiosc al terreny es realitzarà en 4 punts com a màxim.

9.3.- El quiosc podrà recolzar-se sobre una tarima de fusta independentment d’aquell o sobre una fila de maó perimetral elaborada amb guix, la qual no haurà de quedar vista sinó revestida. En cas de desnivell, aquest serà igualat amb els elements descrits (tarima o fila de maons revestida), i no seran autoritzades les soleres de formigó. Una vegada desmuntat el quiosc no haurà de quedar cap resta ni desperfecte sobre el paviment.

9.4.- Tota comesa elèctrica, d’existir, haurà de ser subterrània.

Se sol·licitarà l’oportú permís d’obres, que serà avalat per instal·lador autoritzat, havent de presentar el corresponent butlletí.

9.5.- Condicions d’higiene i sanitàries que han de complir els quioscs:

-Aigua corrent, desguàs, gelera per a articles peribles, aigüera, o utilitzar material de deixalles, depenent que la naturalesa de l’activitat així ho requereixi.

-Sortida de fums per als que utilitzin cuina amb campana de retenció de fums i olors.

I en general tot allò establert en la normativa aplicable, el compliment de la qual serà supervisat per l’autoritat competent.

 

SECCIÓ PRIMERA

NORMES PER REGULAR LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS DE PREMSA I REVISTES

Article 10.-

La present normativa té per objecte regular les instal·lacions en la via pública de venda de premsa, revistes i altres articles que tradicionalment es comercialitzen en aquests establiments i que expressament autoritzi l’Ajuntament.

Article 11.-

1.- L’explotació dels quioscs de premsa i revistes serà autoritzada per l’Ajuntament mitjançant la corresponent concessió administrativa, i prèvia licitació conforme al que estableix el Reial Decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Corporacions Locals.

2.- L’Ajuntament decidirà el lloc d’ubicació del quiosc, atenent les necessitats de cada barri de la ciutat, i assegurant-se que els adjudicataris dels quioscs compleixin el caràcter social que tradicionalment els és propi.

3.- L’Ajuntament determinarà el nombre de concessions necessàries a atorgar.

Article 12.-

Els models de quioscs a instal·lar podran ser adquirits de les següents maneres, d’acord amb el que es determini finalment en el plec de condicions economicoadministratives:

1.- L’Ajuntament podrà adquirir amb càrrec als pressuposts municipal el model de quiosc a instal·lar d’acord amb les característiques estètiques, arquitectòniques i ambientals més adequades per a la seva integració urbana.

2.- El concessionari, una vegada que tengui adjudicada la concessió, adquirirà al seu càrrec el model de quiosc que d’acord amb les característiques estètiques, arquitectòniques i ambientals més adequades per a la seva integració urbana determini o consideri la Corporació Municipal.

Article 13.-

1.- Podran sol·licitar participar en el procés de licitació per adjudicar els quioscs de premsa i revistes en la via pública aquells que siguin majors d’edat i no hagin assolit la reglamentària jubilació, no pateixin malaltia infectocontagiosa i no posseeixin una altra instal·lació o quiosc en explotació en via pública.

2.- Els interessats a obtenir autorització per instal·lar un quiosc hauran d’adjuntar a la instància declaració jurada que no posseeixen cap altre establiment on es venguin articles similars, ja sigui a via pública o a immoble.

Article 14.-

El termini màxim de durada de les concessions administratives per a la instal·lació i ús de la via pública de quioscs de premsa i revistes és de quinze anys.

Article 15.-

En cas d’incapacitat, jubilació o defunció del titular del quiosc podrà transmetre’s la concessió, prèvia autorització de l’Ajuntament i aportació de la documentació necessària, a favor del cònjuge vidu o fills, sempre que demostrin que no tenen altre mitjà de subsistència i que es dediquin de forma exclusiva al quiosc.

Article 16.-

Queda prohibit:

 1. El traspàs, cessió o arrendament del quiosc.
 2. Tenir al capdavant del quiosc una persona diferent al titular, excepte en el cas de malaltia temporal, extrem en el qual s’haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament la persona que substitueix el titular del quiosc.
 3. Vendre articles diferents per als que es va concedir l’autorització.

Article 17.-

En el supòsit d’incompliment d’alguna de les prohibicions contingudes a l’article 16, es procedirà a la revocació de la concessió administrativa d’acord amb el previst al Reial Decret legislatiu 2/2000 i imposant la sanció corresponent.

Article 18.-

El concessionari d’un quiosc ve obligat a mantenir en bon estat de conservació les instal·lacions cedides per l’Ajuntament, així com la part de la via pública on s’ubica la instal·lació.

El concessionari adoptarà les mesures adequades per mantenir net l’espai públic on s’ubica la instal·lació, així com l’interior del quiosc.

Article 19.-

El servei es prestarà al públic de manera contínua amb els horaris, descansos i altres condicions de treball establertes legalment, entenent caducada la concessió si, sense causa justificada, deixa d’obrir-se per un termini superior a dos mesos, o si passats tres mesos de la data d’atorgament no s’hagués posat en funcionament el quiosc, i en aquests casos es procedirà a la revocació de la concessió.

 

SECCIÓ SEGONA

NORMES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS DESTINATS A LA VENDA DE GELATS, LLEPOLIES I SIMILARS

Article 20.-

L’ocupació de via pública per part de quioscs de venda de gelats, llepolies i similars estarà sotmesa a concessió administrativa i es regirà per les mateixes normes establertes a la secció primera del capítol I de la present ordenança municipal, a excepció del que es regula de forma expressa.

Article 21.-

La persona que ocupi el quiosc disposarà de la tarja de manipulador d’aliments i tendrà cura de la seva higiene i vestimenta d’acord amb el que preveu la normativa corresponent.

Article 22.-

El termini màxim de durada de les concessions administratives per a la instal·lació i l’ús de la via pública de quioscs de venda de gelats, llepolies i similars és de quinze anys. Quan la necessitat d’amortització de les inversions o altres raons així ho aconsellin, la durada es podrà estendre fins a quaranta anys.

 

SECCIÓ TERCERA

NORMES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS DESTINATS A LA VENDA DEL CUPÓ PRO-CECS I ALTRES ORGANISMES DE CARÀCTER SOCIAL.

Article 23.-

L’autorització per a la instal·lació de quioscs destinats a la venda del cupó pro cecs a la via pública és matèria de la competència de l’Ajuntament a través dels òrgans corresponents. La seva actuació en aquest sentit s’orientarà que l’atorgament de l’autorització compleixi amb el caràcter social que tradicionalment li és propi a l’Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), com a entitat de dret públic i assistència social, que per encàrrec exprés de l’Estat té encomanada la resolució de la problemàtica específica dels deficients visuals, segons el que estableix el Reial Decret 1041/81, de 22 de maig.

Article 24.-

1.- Les autoritzacions es concediran a l’ONCE amb la finalitat que aquesta els distribueixi entre els seus afiliats, havent de comunicar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, les dades de l’afiliat-beneficiari de cada quiosc, així com qualsevol canvi que s’hi produís.

2.- Les llicències o autoritzacions s’entendran concedides a precari, podent l’Ajuntament revocar-les per raons d’interès públic, sense dret a indemnització alguna a favor de l’ONCE La revocació implica l’obligació d’aquest organisme de retirar el quiosc pel seu compte en el termini assenyalat per l’Administració Municipal. En cas de no fer-ho es procedirà d’acord amb el que estableix l’art 71 d’aquesta ordenança.

Article 25.-

Una vegada sol·licitat el quiosc, el servei corresponent realitzarà un estudi sobre el trànsit existent, condicions especials respecte a senyals de trànsit, amplada de la voravia, intensitat de vianants, etc., informant sobre la conveniència o no de la instal·lació del quiosc en el lloc sol·licitat.

Article 26.-

Per a la instal·lació del quiosc a zones enjardinades o similars, serà necessari, a més, l’informe del servei corresponent sobre les circumstàncies concurrents i sobre la conveniència o no d’atorgar l’autorització sol·licitada.

Article 27.-

1.- En tant que s’estableixi per l’ONCE un model de quiosc a nivell general, les dimensions en planta de quiosc seran de 1,00 x 1,00 metres de base i 2,50 metres d’alçada mitjana fins al punt més alt de la coberta.

2.- Els voladissos no seran superiors a 0,3 metres i deixaran un gàlib no inferior a 2,2 metres; l’armadura del quiosc serà de metall i del mateix material, i de vidre o plàstic els seus panys.

Una vegada establert per l’ONCE el model de quiosc a nivell general, el presentarà a l’Ajuntament per a la seva homologació si escau.

Article 28.-

Condicions d’instal·lació:

1.- No s’autoritzaran quioscs a voravies de menys de 2 metres d’amplària ni a carrers per a vianants.

2.- Serà condició indispensable que la distància entre dos quioscs de cecs sigui com a mínim 300 metres.

3.- El quiosc s’instal·larà sense fonamentacions fixes i de tal manera que sigui fàcilment desmuntable, a 0,70 metres de la vorada de l’andana, essent la seva dimensió menor perpendicular a la vorada.

4.- En cap cas haurà de restar visibilitat als vehicles ni ocasionar molèsties als vianants.

5.- L’ONCE assumirà qualsevol perjudici que ocasioni a tercers, o les responsabilitats que es puguin derivar de l’ocupació de via pública; a tal efecte contractarà una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per una quantitat suficient.

Article 29.-

El quiosc es construirà per compte de l’ONCE amb les característiques que s’estableixen el els articles 27 i 28 d’aquesta ordenança.

Article 30.-

Queda totalment prohibit:

1.- El traspàs, cessió, arrendament o qualsevol altra forma d’ocupació del quiosc a la persona que no sigui en aquell moment l’afiliat-beneficiari de l‘ONCE notificat a l’Ajuntament. S’exceptua d’aquesta prohibició l’atribució que pugui realitzar l’ONCE del quiosc a un altre agent venedor, d’acord amb la normativa establerta a l’efecte dins l’organisme i degudament notificada a l’Ajuntament.

2.- Realitzar-hi la venda de cupons per persona no autoritzada per l’ONCE, amb la deguda notificació a la Corporació.

3.- Vendre articles diferents del mateix cupó pro cecs emès per l’ONCE.

Article 31.-

En el supòsit d’incompliment d’alguna de les prohibicions contingudes a l’article anterior, quedarà sense efecte l’autorització concedida, i haurà de procedir-se per part de l’ONCE a la retirada del quiosc en qüestió, en el termini que assenyali l’Ajuntament. En cas de no fer-ho es durà a terme pels serveis municipals corresponents amb càrrec a dita entitat i s’imposarà la sanció corresponent.

Article 32.-

1.- El servei es prestarà al públic de manera continuada, amb els horaris, descansos i altres condicions de treball establertes legalment.

2.- L’autorització s’entendrà caducada quan sense causa justificada deixi d’obrir-se per un termini superior a dos mesos, o si passats tres mesos de la data d’autorització no s’hagués posat en funcionament el quiosc. En ambdós casos es procedirà d’acord amb el que disposa l’article 31 de la present ordenança.

3.- En el supòsit que el quiosc no pogués obrir-se per incapacitat de l’adjudicatari o per altra causa degudament justificada, aquest haurà de comunicar-ho immediatament a l’ONCE per tal que arbitri els mitjans necessaris perquè el quiosc segueixi prestant el servei.

 

CAPÍTOL II

NORMES RELATIVES A LA INSTAL·LACIÓ DE TAULES I CADIRES

Article 33.-

Les peticions sol·licitant permís per a la instal·lació a via pública de taules i cadires, a les quals s’haurà d’acompanyar necessàriament justificant d’haver obtingut prèviament la llicència d’activitat o d’estar en tramitació, s’ajustaran a les normes que s’insereixen en els articles següents.

Article 34.-

Com a regla general, les autoritzacions que s’atorguin per a l’ocupació de la via pública es limitaran a la zona que confronti amb les façanes dels locals de què siguin titulars els sol·licitants, si altres circumstàncies no ho impedeixen.

Les taules i les cadires es col·locaran com a norma general davant la façana de l’establiment o adossades a la vorada i separades d’aquesta 10,00 cm, podent, no obstant això, autoritzar-se la seva instal·lació alternativament a la vorada o façana quan ho sol·liciti l’interessat i existeixin raons especials que ho aconsellin (modificacions en el trànsit de vianants i altres).

Per a les taules que s’hagin de col·locar a jardí públic o a zona enjardinada, se sol·licitarà el previ informe del servei corresponent.

Article 35.-

El nombre de taules i cadires a autoritzar es determinarà pels Serveis Tècnics a cada cas concret, tenint en compte les dimensions de la façana del local en qüestió, així com el lloc d’emplaçament (places, zona per a vianants, etc.).

En cap cas no podran atorgar-se autoritzacions d’instal·lacions de taules i cadires a carrers de trànsit rodat en què l’amplària de les voravies sigui menor de dos metres i mig (2,00 m); en tot cas, haurà de quedar un pas per a vianants completament lliure d’un metre (1,00 m) i respectar-se les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Quan una plaça o via pública pogués ser utilitzada per més d’un establiment, la superfície total susceptible es repartirà en forma directament proporcional a la longitud de la façana que el local del peticionari presenti cap a la via pública; si el titular d’un d’aquests locals sol·licitàs ocupar la zona d’influència d’un altre local, es donarà audiència al titular d’aquest darrer en l’expedient que es tramiti.

No es podran instal·lar les taules fora de la façana de l’establiment a no ser que els propietaris dels establiments confrontants donassin la seva autorització expressa, que haurà d’aportar-se per l’interessat en l’expedient que es tramiti a l’efecte, deixant en tot cas expedit l’accés a les vivendes i als locals comercials.

Article 36.-

1.- Les autoritzacions seran a precari i podran ser anuals o de temporada, sense que en cap cas puguin excedir d’un any. S’entendrà per autoritzacions de temporada des de l’1 de març al 30 d’octubre, ambdós inclosos, i anuals d’1 de gener a 31 de desembre, havent, en qualsevol cas, de sol·licitar-se la renovació per part de l’interessat.

2.- Si existeixen problemes en relació amb l’autorització per queixes raonades dels veïns o altres circumstàncies d’interès general (com puguin ser l’ordenació del trànsit, etc.), l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar dita autorització sense dret d’indemnització alguna.

Article 37.-

Els propietaris dels establiments als quals s’autoritzi l’ocupació a precari de part de la via pública vénen obligats especialment a complir el següent:

1.- Deixar expedit l’accés a l’entrada dels edificis i locals comercials.

2.- Ajustar-se estrictament a la zona autoritzada sense excedir-se per cap concepte, evitant que els seus clients ho facin.

3.- Col·locar en lloc visible, mitjançant un marc adequat o funda de plàstic, el permís corresponent perquè pugui ser vist i consultat per la Policia Local, sense necessitat d’exigir la seva exhibició.

4.- a) Les taules i les cadires a instal·lar seran de materials de bona qualitat d’acord amb l’entorn. En tot cas, l’Ajuntament d’Inca podrà exigir els canvis que consideri oportuns per tal de millorar les condicions estètiques del mobiliari urbà que es proposi a la zona.

b) En cas d’instal·lar para-sols, aquests se subjectaran mitjançant una base de suficient pes, de manera que no produeixin cap deteriorament al paviment i no suposin perill per als usuaris i vianants.

5.- a) En el supòsit que l’autorització de les taules fos per a zones per a vinanants, aquestes no es podran instal·lar durant l’horari en què estigui permesa la circulació de vehicles.

b) Si a qualsevol hora del dia un vehicle autoritzat o d’urgències tengués necessitat de circular per la zona per a vianants i les taules li ho impedeixin o dificultassin, el titular d’aquestes haurà de procedir amb tota rapidesa a la seva retirada per tal de facilitar la maniobra del vehicle.

6.- Mantenir en perfectes condicions de neteja i salubritat la superfície ocupada per les taules i les cadires.

Article 38.-

A la zona del casc històric de la ciutat delimitada pel PGOU d’Inca, la utilització i la instal·lació de la via pública es regiran per les següents condicions:

 1. Només es permetrà la utilització de materials nobles com la fusta, ferro forjat i lones, i quedant prohibits els plàstics, PVC i altres materials similars.
 2. Queden prohibits els colors vius i policromats.
 3. Queda prohibida la publicitat. Només es podrà posar el nom comercial de l’establiment.
 4. En tot cas, l’Ajuntament d’Inca podrà exigir els canvis que consideri oportuns per tal de millorar les condicions estètiques del mobiliari urbà que es proposi a la zona del casc històric de la ciutat.

Article 39.-

1.- En cap cas s’autoritzarà la instal·lació de taules a parades d’autobusos, capçaleres de taxis, passos per a vianants, guals, ni a aquells llocs en els quals s’impedeixi la visió de senyals de trànsit, encara que l’amplària de l’andana ho permeti.

2.- Tampoc no s’autoritzarà la instal·lació de taules a la calçada excepte als carrers per a vianants d’acord amb el que estableix l’article següent.

3.- L’Ajuntament podrà denegar l’autorització quan per una determinada circumstància no es consideri aconsellable la instal·lació.

Article 40.-

Les sol·licituds dels interessats hauran d’anar acompanyades per una determinada documentació:

1.- Llicència d’instal·lació i obertura o justificant que s’està tramitant.

2.- Fotografia de façana del local i de la zona on es pretén instal·lar les taules i  les cadires.

3.- Plànol a escala 1/50 de la ubicació de taules i cadires.

4.- Plànol d’emplaçament del local indicant els metres lineals de façana del local.

5.- Certificació d’absència de dèbits amb la hisenda municipal.

6.- Proposta del mobiliari a instal·lar.

Article 41.-

Els dies de mercat setmanal o festes patronals, l’Ajuntament es reserva el dret de limitar la instal·lació de taules i cadires en relació amb les necessitats dels venedors ambulants autoritzats per a la col·locació de la corresponent parada de venda.

Els serveis municipals determinaran quina superfície podrà ocupar-se en els dies de mercat o festes patronals.

 

CAPÍTOL III

NORMES RELATIVES A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS PARTICULARS

Article 42.-

L’Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de contenidors particulars quan consideri que es dona les necessitats per a la seva ubicació. L’interessat haurà de realitzar la corresponent sol·licitud i justificar els motius de la seva instal·lació.

Els contenidors autoritzats hauran de col·locar-se a les andanes, entre els escossells dels arbres, on existeixin, i deixant lliure com a mínim un pas d’1,00 metre, o en les calçades, a zones d’aparcaments permesos, de manera que no sobresurtin a dita zona i no siguin un obstacle que entorpeixi la lliure circulació dels vehicles, d’acord amb el que disposa la Llei de trànsit, seguretat vial i circulació de vehicles de motor.

Article 43.-

L’interessat haurà de senyalitzar convenientment el contenidor pel seu compte, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació que siguin d’aplicació.

Article 44.-

Les maniobres per a deixada i recollida dels contenidors hauran de realitzar-se de la manera prevista en el Codi de la Circulació, sense causar molèsties al trànsit i quedant totalment prohibida la col·locació o la recollida de contenidors de 8,00 a 14,00 hores i de 16,00 a 20,00 hores, excepte que per l’Ajuntament es disposi una altra cosa.

Article 45.-

A cada contenidor haurà de figurar, en el seu cas, el nom de la seva empresa propietària, que haurà de coincidir amb la titular de l’autorització municipal i el nombre de contenidor.

Article 46.-

Les autoritzacions d’instal·lació dels contenidors seran de tres mesos, i l’interessat haurà de sol·licitar, si ho desitja, la seva renovació amb una antelació mínima de quinze dies respecte al venciment de dita autorització.

Article 47.-

Per respondre dels danys que es poguessin ocasionar, l’interessat haurà de depositar una fiança per contenidor, que haurà de reposar o completar, quan es minori dit depòsit en virtut d’indemnitzacions, i això en el termini de 48 hores a comptar des de la notificació, amb objecte de mantenir íntegra la seva garantia durant la vigència del contracte.

Article 48.-

Els dies de mercat setmanal o festes patronals, l’Ajuntament es reserva el drets de limitar la instal·lació de contenidors en relació amb les necessitats dels venedors ambulants autoritzats per a la col·locació de la corresponent parada de venda.

 

CAPÍTOL IV

NORMES RELATIVES A LA INSTAL·LACIÓ DE CABINES TELEFÒNIQUES

Article 49.-

A la instància que es presenti en el Registre d’Entrada sol·licitant la instal·lació de cabina telefònica caldrà adjuntar el projecte subscrit per tècnic competent.

Article 50.-

Les condicions d’instal·lació seran les que determinaran els Serveis Tècnics municipals, d’acord amb les característiques estètiques i urbanístiques de cada zona a instal·lar les referides cabines telefòniques, i serà discrecionalitat de l’Ajuntament la concessió de la corresponent autorització.

La instal·lació elèctrica haurà de complir el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

 

CAPÍTOL V

NORMES RELATIVES A LA INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ A LA VIA PÚBLICA

Article 51.-

Tots els elements de mobiliari urbà que no estiguin expressament regulats a la present normativa (tendals, tancaments, jardineres, expositors de venda, etc.) estaran sotmesos a autorització municipal de caràcter temporal d’acord amb el que preveu l’article 35 de la present ordenança i hauran de correspondre a tipus homologats per l’Ajuntament, d’acord amb el procediment que aquesta ordenança estableix, requisit sense el qual no serà possible la seva instal·lació.

Article 52.-

1.- El mobiliari urbà haurà d’harmonitzar amb l’ambient i amb el caràcter de l’entorn en què es pretén instal·lar.

2.- L’Ajuntament podrà aprovar dissenys específics per a cada una de les zones en què pugui ser ocupada la via pública.

Article 53.-

A les sol·licituds per a la instal·lació de mobiliari urbà, els interessats hauran de presentar la següent documentació:

1.- Memòria descriptiva de l’element, en la qual hi haurà de constar disseny, color i tipus de material.

2.- Plànol d’alçada i planta dels elements a instal·lar realitzats per tècnic competent, quan així es requereixi pels serveis municipals.

3.- Fotografies de la zona a instal·lar l’element.

Article 54.-

Els serveis municipals, previ el corresponent estudi de la documentació abans referida, emetran informe sobre l’adequació o no d’autoritzar la instal·lació.

Article 55.-

 1. Quan es tracti de mobiliari urbà (tendals, tancaments, jardineres) de temporada, seran desmuntats totalment, inclosa la seva subjecció.
 2. En el cas que siguin anuals i una vegada acabada la jornada laboral, els tendals quedaran recollits de la via pública.

Article 56.-

En el que es refereix a la superfície mínima que haurà de tenir la via pública per a la instal·lació dels elements de mobiliari urbà, serà d’aplicació el previst a l’article 34 de la present ordenança.

Article 57.-

Queda absolutament prohibida la instal·lació de billars, màquines expenedores, recreatives o d’atzar, caixers automàtics, o qualsevol de característiques anàlogues.

Els aparells de reproducció de so que s’autoritzin estaran subjectes estrictament a l’Ordenança reguladora sobre l’emissió de renous i vibracions.

 

CAPÍTOL VI

OCUPACIÓ A LA VIA PÚBLICA PER OBRES PARTICULARS

Article 58.-

1.- Les ocupacions de la via pública derivades de treballs de construcció i obres estaran subjectes a llicència o autorització administrativa, que es concedirà en les condicions que es considerin oportunes pels Serveis Tècnics municipals per no perjudicar innecessàriament la circulació de persones i vehicles o altres usos. Quan no sigui possible l’ocupació de via pública, es podrà autoritzar la instal·lació de ponts volants que ocupin l’espai aeri públic.

2.- En qualsevol cas, la llicència serà temporal i limitada a la durada de l’obra com a màxim. El titular de la llicència té l’obligació de tancar l’espai per al qual s’autoritza l’ocupació i d’establir els elements de protecció adequats per impedir la caiguda de material a la via pública.

3.- L’ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants, que s’establirà depenent del tipus de via, el trànsit de vianants i altres aspectes que incideixin en l’ús general de la via.

4.- Els passos habilitats per a vianants hauran de ser correctament senyalitzats.

5.- El titular de la llicència té l’obligació de retirar les barreres i de restituir el material o el mobiliari de la via pública que resulti danyat per les obres, d’acord amb les indicacions dels serveis municipals.

6.- El titular de la llicència assumirà totes les responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats directament o indirectament a l’Ajuntament o a tercers, per l’obra, la instal·lació o el funcionament dels seus mitjans mecànics, dins o fora de la via pública.

 

CAPÍTOL VII

INSTAL·LACIONS A LA VIA PÚBLICA I LA SEVA OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ D’ACTES PÚBLICS

Article 59.-

La sol·licitud haurà de formular-se per un grup o associació de caràcter social, cultural, esportiu, polític, etc., que haurà de fer constar el dia, l’hora i el tipus d’acte que es desitja realitzar.

Article 60.-

A l’expedient que a l’efecte es tramiti se sol·licitarà o bé l’informe de Policia Local, en aquells casos en què es consideri oportú, o bé l’informe del servei corresponent.

Article 61.-

L’autorització es concedirà condicionada a:

1.- Que en tot moment es mantengui l’accés a la propietat i es permeti el pas dels vehicles d’urgència.

2.- Que a l’acabament de tots els actes les vies hauran de quedar lliures i expedites, i els titulars de l’autorització hauran de respondre dels desperfectes ocasionats en el paviment de les calçades i voravies i retirar d’immediat qualsevol instal·lació o plataforma col·locada com a conseqüència de l’acte celebrat.

 

CAPÍTOL VIII

INSTAL·LACIÓ I OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA PER ATRACCIONS DE FIRA

Article 62.-

La instal·lació i l’ocupació temporal de la via pública per atraccions de fira o oci requereixen de la corresponent llicència municipal, la qual es tramitarà d’acord amb el que preveu la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, així com el Decret autonòmic 18/1996, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats classificades o la que estigui vigent en el seu moment.

 

CAPÍTOL IX

DISPOSICIONS GENERALS

Article 63.-

Totes les activitats contemplades a la present ordenança queden sotmeses al pagament de la corresponent taxa o preu públic d’ocupació de la via pública, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

Article 64.-

Les instàncies sol·licitant autorització per dur a terme alguna de les modalitats d’ocupació de via pública previstes a la present ordenança es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, o a través del Servei de Correus segons preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, acompanyats d’ingrés previ, si és preceptiu, així com dels documents que en cada cas concret s’indiquen a la present ordenança.

Article 65.-

Qualsevol instal·lació de les contemplades a la present ordenança haurà de fer-se a punts que no molestin el pas de vianants, ni impedeixin la visibilitat dels senyals de trànsit ni devora les sortides normals, ni a parada de transports públics i guals, encara que l’amplada màxima de la voravia ho permeti.

Article 66.-

És obligació dels titulars de la llicència o autorització mantenir en perfecte estat de salubritat i higiene la zona autoritzada, així com reposar el paviment i els desperfectes ocasionats en la fracció de via ocupada.

Article 67.-

Per la batlia es podran ordenar quantes revisions o actes es considerin necessaris per dur a terme el bon compliment d’aquesta ordenança.

Article 67 bis.-

Normes de conducta generals als espais públics.

1. Sense perjudici del compliment de les normes aplicables d’ordre públic i seguretat ciutadana, així com les relatives a prevenció i assistència en matèria de drogues, espectacles públics i activitats recreatives, queden prohibides les concentracions que, o bé amb caràcter lúdic, o bé esportiu, o bé associades a la pràctica del “botellón”, o bé de qualsevol altre caire, alterin greument la convivència ciutadana en els supòsits següents:

 1. Quan es deteriori la tranquil·litat de l’entorn o s’hi provoquin situacions d’insalubritat.
 2. Quan es produeixen situacions denigrants per a vianants o altres persones usuàries dels espais públics.
 3. Quan la concentració impedeix o dificulta la utilització normal de l’espai públic i la circulació.
 4. Quan el lloc de concentració es caracteritzi per l’afluència de menors que consumeixin begudes alcohòliques i/o altres drogues.

En queden excloses les concentracions que comptin amb la deguda autorització i delimitació municipal, o se produeixen en dies de festa, activitats o manifestacions que compten amb el permís o consentiment e l’autoritat pertinent.

2. Queden prohibits els actes de deterioració greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles.

3. En relació amb el consum de begudes alcohòliques i/o altres drogues o l’espai públic:

 1. Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén com a pràctica del “botellón” el consum de begudes preferentment alcohòliques en el carrer o espais públics, per un grup de persones, quan com a resultat de la concentració, o de l’acció de consum, es pugui causa molèsties a les persones que utilitzen l’espai públic i/o als veïns i veïnes, deteriori la tranquil·litat de l’entorn, deteriori de forma greu i rellevant els espais públics o qualsevol de les seves instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, es danyi la imatge de la ciutat o provoqui situacions d’insalubritat. Aquesta pràctica queda prohibida en els  espais públics de Inca.
 2. Queda prohibit als menors de 18 anys el consum de begudes alcohòliques i altres drogues als establiments i espais públics. La Policia Local d’Inca retirarà i intervindrà les begudes, els envasos o els elements objecte de la prohibició i els destruirà.
 3. Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques entre les 24 i les 8 hores als establiments comercials, màquines expenedores, venda ambulant o mitjançant qualsevol altra forma d’expedició, tal com estableix la Llei 11/2011, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercials de les Illes Balears.
 4. Les persones que organitzin qualsevol acte de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra naturalesa han de vetlar perquè no es produeixi cap de les conductes descrites als apartats anteriors. Essent-ne responsables queden obligades a garantir la seguretat de persones i béns. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes tenen lloc aquestes conductes l’organització ho ha de comunicar immediatament a l’autoritat competent.
 5. Tots els recipients han de ser dipositats als contenidors corresponents i, si s’escau, a les papereres situades a l’espai públic. Queda prohibit tirar en terra o dipositar a l’espai públic recipient de begudes com llaunes, botelles tassons o qualsevol altre objecte, els quals tendran la consideració de residu.
 6. Els establiments de venda de begudes i aliments, així com els demés establiments, no poden provocar molèsties acústiques al veïnatge o a vianants i es regeixen per la normativa aplicable a renous.
 7. Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques per part dels establiments d’hosteleria, pel seu consum fora de l’establiment i de les zones annexes degudament autoritzades.

4. Sense perjudici del compliment de les normes aplicables en matèria d’ordre públic i seguretat ciutadana, així com les relatives a espectacles públics i activitats recreatives, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la present normativa, el consum de begudes alcohòliques i/o altres a les terrasses i espais degudament autoritzats dels establiments d’hosteleria.

L’horari d’obertura de les terrasses degudament autoritzades dels establiments d’hosteleria, serà com a màxim fins a les 00 hores del vespre.

No obstant això, l’horari d’obertura de les terrasses durant els divendres, dissabtes i vigília de festius dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, es podrà prolongar fins la 1,30  hores de la matinada.

En tot cas, quan es produeixin queixes o denúncies com a conseqüència de l’incompliment de la normativa en matèria de renous, l’Ajuntament podrà obligar a la retirada immediata de les terrasses de la via pública.

 

 

CAPÍTOL X

PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 68.- Infraccions

Les infraccions a la present ordenança es qualificaran de lleus, greus i molt greus.

Es consideraran infraccions lleus:

 1. Causar danys a les vies públiques o a les instal·lacions i al mobiliari, modificar-los o utilitzar-los contra el destí que els és propi sense provocar perjudicis econòmics.
 2. No prevenir o no informar sobre actes que impliquin embrutar els espais públics.
 3. L’incompliment del deure dels particulars de netejar els espais públics quan tenguin autoritzat un ús especial o privatiu del domini públic.
 4. Realitzar a la via pública treballs propis d’oficis o professions sense autorització municipal quan aquesta sigui necessària.
 5. Dur a terme altres activitats que es corresponguin amb l’ús comú especial o l’ús privatiu sense la corresponent llicència o concessió.
 6. Ocupar els espais públics o usar-los més enllà del que permet la llicència o concessió.
 7. No comunicar a l’Ajuntament la celebració d’actes o reunions que suposin limitacions als usos generals o especials dels espais públics.
 8. L’incompliment de l’espai mínim per al pas de vianants quan estigui autoritzada l’ocupació o l’ús especial o privatiu dels espais públics.
 9. La venda per persona no autoritzada de gelats, llepolies i altres productes similars.
 10. La permanència i concentració de persones que es troben consumint begudes o realitzen altres activitat que posin en perill i/o alterin la pacífica convivència ciutadana fora de les zones permeses i s’inciti o faciliti el consum per part de menors de d’edat.
 11. Tirar en terra o dipositar a l’espai públic recipient de begudes com llaunes, botelles tassons o qualsevol altre objecte, els quals tendran la consideració de residu.
 12. L’incompliment de l’autorització i delimitació municipal per dur a terme determinades concentracions lúdiques-festives.
 13. Qualsevol altre incompliment del previst a la present ordenanza municipal.

Es consideraran infraccions greus:

 1. Pertorbar la utilització lliure dels espais, mobiliari i instal·lacions públiques.
 2. Causar danys a les vies públiques o a les instal·lacions i al mobiliari, modificar-los o utilitzar-los contra el destí que els és propi causant perjudicis econòmics.
 3. La falta de protecció de les obres per prevenir l’embrutament de la via pública, així com el risc de les persones i béns situats a la via pública.
 4. La no utilització de contenidors per depositar ruïnes procedents de les obres.
 5. Ocupar la via pública amb objectes de qualsevol tipus sense la preceptiva llicència o concessió municipal.
 6. Dur a terme qualsevol activitat no emparada a la llicència o concessió.
 7. Incomplir les condicions o les obligacions que s’estableixen a l’ordenança, així com a la llicència o concessió, en relació amb els usos especials o usos privatius.
 8. Demorar el fi de l’activitat a via pública més de 15 minuts després de l’horari d’obertura autoritzat.
 9. La reincidència d’infraccions lleus en el període de sis mesos.
 10. El consum de begudes alcohòliques i altres drogues per part de menors a l’espai públic.

Es consideraran infraccions molt greus:

 1. Realitzar, o permetre que es realitzin, actes que puguin alterar la convivència pacífica o ser causa de risc lleu per als usuaris o transeünts.
 2. Desatendre o ometre les ordres que, sobre el funcionament de l’activitat, poguessin rebre’s per part de les autoritats competents o els seus agents.
 3. La reincidència d’infraccions greus en el període de sis mesos.

Article 69.- Sancions

 1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de fins a 750.-euros
 2. Les infraccions greus se sancionaran amb multa compresa entre 751.-euros i 1.500.-euros.
 3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa compresa entre 1.501.-euros i 3.000.-euros.

Article 69 bis.- 

En el cas que la infracció sigui comesa per persona menor d’edat i, en tot cas, major de setze anys, la sanció imposada podrà ésser substituïda, amb el seu consentiment exprés, per la realització de prestacions no retributives d’interès social a favor del municipi per un temps no superior a trenta dies. En el cas de que es constati la no realització de les prestacions d’interès social assignades, s’exigirà la sanció econòmica que correspongui.

Article 70.- Procediment

No es podrà imposar sanció alguna sense prèvia tramitació de l’expedient a l’efecte, el qual serà iniciat d’ofici per la mateixa administració municipal, en virtut de la funció inspectora i de comprovació pròpia de la seva competència, o a instància de part mitjançant la corresponent denúncia per escrit.

Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança se seguirà el procediment previst amb caràcter general en el Decret autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de procediment a seguir per l’administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora.

Article 71.- Obligació de reparar el dany causat o abonar el seu cost.

La imposició de les sancions procedents no exonera l’autor de l’obligació de reparar els danys causats.

Article 72.- Adopció de mesures cautelars.

L’Ajuntament en el cas que la instal·lació situada en el domini públic municipal no compti amb la respectiva autorització o llicència, podrà adoptar les següents mesures cautelars:

 1. Requeriment a l’infractor perquè en el termini de 48 hores procedeixi a la retirada d’instal·lacions i béns amb els quals desenvolupa la seva activitat.
 2. De no ser retirats aquests elements en el termini concedit, ho realitzarà l’Ajuntament a costa de l’infractor, sense perjudici de prosseguir la tramitació de l’expedient amb audiència de l’interessat fins a la seva normal resolució i imposició de la multa que en cas procedeixi, conforme al que disposen els articles precedents.
 3. Ordre d’enderrocament o retirada de les obres, instal·lacions, mobles i béns per l’infractor en el termini màxim de 15 dies, amb avís que de no complir-se tal ordre s’executarà per l’Ajuntament a costa de l’infractor, quan hagi transcorregut l’indicat termini de 15 dies.

Article 73.-

Quan pel seu emplaçament les instal·lacions suposin un greu trastorn que atempti contra la seguretat del trànsit de vianants o rodat, i quan pel continu canvi d’ubicació d’una determinada instal·lació s’arribi a una situació de reincidència habitual que suposi un frau a l’esperit d’aquesta ordenança, podrà procedir-se a la demolició de les obres o a la retirada de les instal·lacions i béns d’ofici per aquest Ajuntament, sense requeriment previ al titular de la instal·lació i sense perjudici de la normal tramitació d’expedient sancionador en la forma abans establerta.

DISPOSICIÓ ADICIONAL

Totes les disposicions municipals que contradiguin a la present ordenança en el moment de la seva entrada en vigor, es consideraran derogades.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot el previst a la present ordenança regiran les ordenances generals de la Corporació i altres normes aplicables.”

Una vegada aprovada definitivament la modificació de l’esmentada ordenança, entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat el seu text íntegre en el BOIB i sempre que hagi transcorregut el termini a que es refereix l’art. 113 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

 

Inca, 19 d’octubre de 2012

El Batle-President
Rafel Torres Gómez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma