Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Núm. 20513
Anunci de l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials" i "Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca " per a l'any 2012.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Anunci de l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers socials” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” per a l’any 2012.

Atès que el Consell Executiu, en sessió de dia 14 de desembre de 2011, va acordar l’aprovació Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers socials” i “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” per a l’exercici 2012, adjunt remetem transcripció íntegra per a la seva publicació.

“DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Direcció Insular de Projectes

Objectius generals

- Fomentar el desenvolupament de l’economia productiva i de les entitats de promoció econòmica a Mallorca.

- Promocionar els productes de Mallorca afavorint la diversificació dels sectors econòmics i la implantació de nous mercats temàtics a Mallorca.

- Promocionar el comerç interior i la seva adaptació a les noves circumstàncies del mercat.

- Promocionar els productes de Mallorca tant dins com fora de l’illa, incidint en la qualitat com a element diferenciador.

- Millorar la competitivitat de les empreses del sector productiu de Mallorca.

- La col·laboració amb les cambres de comerç, indústria i navegació i amb altres institucions o entitats per a la millora del servei públic i per a la simplificació de tràmits administratius.

- El Consell de Mallorca ve recolzant un programa de cooperació i col·laboració continuada de les pràctiques en empreses dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que executa la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Amb aquest programa, el Consell de Mallorca col·labora en les despeses de la FUEIB per dur a terme les tasques i activitats entre les quals destaca el seguiment i la tutorització personalitzada de tots els/les  becaris/ becàries beneficiaris/beneficiàries de convenis de cooperació educativa entre la FUEIB i qualsevol tipus d’institució i/o empresa, augmentant així els vincles i relacions entre Universitat i Institució i Empreses. Gràcies al Consell de Mallorca s’han creat ponts d’entesa, s’han cercat vies noves de col·laboració i s’han ofert horitzons professionals nous als emprenedors mallorquins i als joves universitaris en procés de formació i d’experimentació professional. Aquest projecte encaixa perfectament en l’esperit de les institucions públiques, implementa l’oferta de formació i ofereix majors garanties a les empreses.

Objectius específics per destinatari

1. Activitats: (Capítol 4): subvencions anuals.

- Donar suport, als consells reguladors de Denominació d’Origen de Mallorca i als d’Indicació Geogràfica Protegida de Mallorca, per a la realització de programes, projectes i actuacions de promoció dels productes agroalimentaris de Mallorca.

- Recolzar l’organització i assistència a fires, mercats, congressos i demés esdeveniments relacionats amb la producció i la comercialització de productes de Mallorca.

- Recolzar les activitats que contribueixen a la promoció econòmica a través de mitjans gràfics, audiovisuals i telemàtics; mercats; organització i assistència a congressos; edició de publicacions com a llibres o fulletons.

- Els que s’indicaran en la convocatòria de subvencions específica i que es concretaran d’entre els relacionats com a generals.

Efectes prevists

Persones físiques/ Entitats beneficiàries de la subvenció: Les diverses empreses o empresaris que es presentin a la convocatòria fins a l’import que es destini a la mateixa dins el límit pressupostari previst.

Activitats finançades total o parcialment: les que siguin objecte de promoció a la convocatòria concreta entre les que s’han indicat com a objectius generals de la Direcció Insular de Promoció Econòmica.

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

00.43110.48900, Altres transferències promoció econòmica : 50.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

2. Finestra Única Empresarial

Objectius específics

Conveni Interadministratiu per establir una xarxa de connexió entre les administracions implicades per tal de simplificar i alleugerir els tràmits administratius en que es troben les empreses dels sectors productius amb la creació d’una finestra única com a principal objectiu, centralitzada a la Cambra de Comerç de Mallorca.

Efectes prevists

Institucions/ Entitats beneficiàries de la subvenció: 1

Activitats finançades total o parcialment: 1

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012

Pressupost previst

00.43110.48913, Transferència conveni interadministratiu VUE: 9.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

3. Premis, beques i estudis recerca servei d’informació turística

Objectius específics

Ajuts per a premis, beques, pensions d’estudi i investigació i estudis de recerca.

Efectes prevists

Institucions/ Entitats beneficiàries de la subvenció: 1

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012

Pressupost previst

00.43210.48100, Premis, beques i estudis recerca servei d’informació turística: 4.862,40€

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

4. Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB

Objectius específics

Ajuts per a premis, beques, pensions d’estudi i investigació i estudis de recerca.

Efectes prevists

Institucions/ Entitats beneficiàries de la subvenció: 1

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012

Pressupost previst

00.92001.48100, Premis, beques i pensions d’estudi i investigació UIB: 21.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Direcció Insular de Relacions Institucionals

Objectius generals

El Consell de Mallorca ve recolzant un programa de cooperació i col·laboració continuada de les pràctiques en empreses dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que executa la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Amb aquest programa, el Consell de Mallorca col·labora en les despeses de la FUEIB per dur a terme les tasques i activitats entre les quals destaca el seguiment i la tutorització personalitzada de tots els/les  becaris/ becàries beneficiaris/beneficiàries de convenis de cooperació educativa entre la FUEIB i qualsevol tipus d’institució i/o empresa, augmentant així els vincles i relacions entre Universitat i Institució i Empreses. Gràcies al Consell de Mallorca s’han creat ponts d’entesa, s’han cercat vies noves de col·laboració i s’han ofert horitzons professionals nous als emprenedors mallorquins i als joves universitaris en procés de formació i d’experimentació professional. Aquest projecte encaixa perfectament en l’esperit de les institucions públiques, implementa l’oferta de formació i ofereix majors garanties a les empreses.

Fundació FUEIB

Objectius específics per destinatari o convocatòria

Donar suport a la coordinació de les pràctiques d’estudiants i llicenciats de la UIB a empreses i institucions públiques o privades

Efectes prevists

Institucions/ Entitats beneficiàries de la subvenció: 1

Particulars beneficiaris de la subvenció (indirectament): 535

Activitats finançades total o parcialment: 1

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012

Pressupost previst

00.92430.48904, Fundació FUEIB: 30.000 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Coordinació de Projectes

Objectius

El departament té previst la signatura de conveni amb la Fundació Universitat - Empresa, per tal de popularitzar les oportunitats de feina que en l’àmbit local, s’obrin a les diferents carreres universitàries.

En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears, a través de la iniciativa TUO gestionada a través del departament d’orientació i inserció professional (DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB), per a que titulats universitaris puguin realitzar estades de practiques en règim de complement de la seva formació en corporacions locals per tal d’adquirir experiències en l’àmbit de la seva formació, com a mesura d’estímul a la posterior inserció professional a l’empresa pública o privada.

Efectes prevists

Núm. total entitats beneficiàries de subvenció: 1

Núm. de actuacions: 1

Núm. de subvencions major o igual a 3.000 euros: 1

Percentatge de compliment d’actuacions subvencionades: 90-100%

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

Aplicacions nominatives

10.92001.48100 Premis, Beques i Estudis FUEIB 9.600,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquesta subvenció es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Aportació IMAS

Objectiu

El Departament té la voluntat de facilitar la incorporació del col·lectiu de persones amb discapacitat al món laboral. La Secció d'Atenció, Suport i Promoció a les persones amb discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials desenvolupa programes d'inserció laboral en el mercat ordinari per a aquest col·lectiu que necessiten suport o mediació professional per poder accedir i mantenir un lloc de treball, mitjançant la metodologia de treball amb suport.

El Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca es responsable, entre d'altres, del manteniment dels jardins i de la neteja dels diferents edificis i instal·lacions del Consell de Mallorca. Aquestes tasques poden ser desenvolupades per persones que formin part del programa d'Inserció Laboral de la Secció d'Atenció, Suport i Promoció a les persones amb discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i s'adeqüen a la modalitat de treball amb suport perquè aquest col·lectiu pugui desenvolupar una activitat laboral.

Amb la signatura d'aquest conveni s'aposta per la formació i la inserció laboral com elements clau per a que les persones amb discapacitat s'integrin plenament dins la societat.

Efectes prevists

Núm. total entitats beneficiàries de subvenció: 1

Núm. de actuacions: 1

Núm. de subvencions major o igual a 3.000 euros: 1

Percentatge de compliment d’actuacions subvencionades: 90-100%

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

Aplicacions nominatives

10.23140.41000 Conveni Col·laboració inserció col·lectiu discapacitats, 229.500,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquesta subvenció es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS                                                                                               

Promoció Sociocultural. Programa 23200

Objectius generals

- Suport al desenvolupament de l’activitat associativa, així com al foment de la participació en la vida social.

- Promoció i foment dels grups socials per tal d’articular i canalitzar la participació de la ciutadania.

- Potenciar la realització d’activitats físiques, dins l’àmbit de la tercera edat, per tal de prevenir problemes derivats de la inactivitat.

- Dur a terme accions dirigides a potenciar el benestar del col·lectiu de la tercera edat.

- Accions encaminades a la consecució d’objectius, no només culturals sinó també de caire social, relacionats amb la qualitat de vida.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1. Convocatòria de subvencions pel lloguer dels locals socials de les associacions de gent gran per a l’any 2011

- Permetre que les associacions tinguin un local social en condicions on poder dur a terme les iniciatives, els projectes i els programes que tinguin per finalitat millorar la qualitat de vida de les persones majors. Es tracte de finançar les despeses de lloguer dels locals socials de les associacions de persones majors quan no tenen les instal·lacions gratuïtes per no disposar de mitjans propis o finançats per altres entitats com ajuntaments, entitats bancàries o d’altres.

2. Concessió de subvencions a les entitats i associacions sense afany de lucre que promoguin la consecució dels objectius fixats en l’àmbit de la Promoció Sociocultural.

Donar suport a les associacions que duen a terme actuacions de caire sociocultural encaminades al foment de l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari.

3. Concessió de subvencions a les associacions i entitats de persones majors que duguin a terme activitats físiques i activitats que potenciïn la competència artística i artesanal amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de referència.

- Millorar la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de les persones majors.

- Fomentar la realització d’activitats físiques per tal de prevenir problemes derivats de la inactivitat i de fomentar l’autonomia personal.

- Afavorir la integració i la participació social

- Proporcionar un espai d’oci i temps lliure adequat als seus interessos i expectatives.

4. Conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la reforma del casal social de Son Ferriol per destinar-lo a activitats socioculturals.

Conveni pluriennal

5. Conveni amb l’Ajuntament de Sineu per a la rehabilitació de l’edifici Sa Quartera per destinar-lo a activitats socioculturals.

Conveni pluriennal

6. Conveni amb l’Ajuntament d’Algaida per a la construcció d’una sala polivalent a Algaida per tal de destinar-la a activitats socioculturals.

Conveni pluriennal

Efectes prevists

1. Convocatòria de subvencions pel lloguer dels locals socials de les associacions de gent gran per a l’any 2011.

Núm. total d’entitats/associacions beneficiàries de subvenció: 80

2. Convocatòria de subvencions a les entitats i associacions sense afany de lucre que promoguin la consecució dels objectius fixats en l’àmbit de la Promoció Sociocultural.

Núm. total d’entitats/associacions beneficiàries de subvenció: 310

3. Convocatòria de subvencions a les associacions i entitats de persones majors que duguin a terme activitats físiques i activitats que potenciïn la competència artística i artesanal amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de referència.

Núm. total d’entitats/associacions beneficiàries de subvenció: 310

4. Subvencions pluriennals

Núm. total d’entitats/associacions beneficiàries de subvenció: 3

Termini d’execució

Subvencions anuals

Les subvencions i convocatòries pressupostades es duran a terme al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Subvencions pluriennals

- Conveni amb l’Ajuntament de Palma (2006-2016)

- Conveni amb l’Ajuntament de Sineu (2006-2015)

- Conveni amb l’Ajuntament d’Algaida (2008-2012)

Pressupost previst

Aplicacions Nominatives

20.23200.76203, Subvenció nominativa A. Palma Reforma Casal S. Ferriol: 66.000,00 €

20.23200.76204, Subvenció nominativa Aj. Sineu Reforma Quartera: 28.000,00 €

20.23200.76202, Subvenció nominativa  Ajuntament Algaida, 93.810,91 €

Convocatòries

20.23200.48900, Altres Transferències Promoció Sociocultural: 1.200.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Servei de Normalització Lingüística. Programa 33400

Objectius generals

L’objectiu general del Consell de Mallorca en aquest àmbit és continuar fomentant l’increment progressiu del coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els camps d’actuació de la institució.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

Dins aquests àmbits d’actuació cal distingir en primer lloc el que podem denominar àmbit intern de l’àmbit extern. El primer comprèn tota l’actuació administrativa pròpia i el segon inclou les activitats que incideixen directament o indirectament sobre el conjunt de la població o les institucions de l’Illa de Mallorca.

Les previsions referides a l’àmbit intern inclouen les habituals dels Servei que abracen la planificació, l’organització i la coordinació del procés de normalització de l’activitat administrativa pròpia, a més de l’assessorament lingüístic i les proves d’acreditació de coneixements de llengua catalana prèvies a les convocatòries d’oferta pública.

Pel que fa al segon àmbit, el de la projecció externa, cal distingir les activitats pròpies de dinamització, de les accions de suport a activitats que comporten directament una extensió de l’ús de la llengua realitzades per institucions diferents del Consell de Mallorca.

El primer aspecte d’aquest segon àmbit preveu les aplicacions del capítol 2 destinades a reunions, conferències i cursets, estudis i treballs tècnics, serveis culturals, publicacions i altres despeses. És de destacar la continuïtat de la convocatòria dels Premis Mallorca de narrativa, poesia i narrativa juvenil.

El segon aspecte, el de les activitats dutes a terme per altres institucions, inclou aplicacions del capítol 4 destinades a convocatòries o aportacions a entitats o associacions sense ànim de lucre que tenen objectius de normalització coincidents amb els del Consell de Mallorca.

Convocatòries

Correspon al Consell de Mallorca, tal com dicta l’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el govern, l’administració i la representació de l’illa, i com a institució de govern, i d’acord amb la Llei de normalització lingüística a les Illes Balears, ha de garantir, el foment, el respecte i la protecció de la llengua, la cultura i la identitat pròpies, tot arribant a acords amb aquelles entitats que facin avançar el procés de normalitat lingüística i cultural del nostre poble.

Conforme a l’article 4 de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana.

L’article 70.18 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei 6/1994 atribueixen als consells insulars competències, entre d’altres, en matèria de promoció sociocultural i foment de la producció literària en totes les manifestacions i tots els estils.

Aquestes atribucions competencials permeten a la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni i Esports concedir una aportació econòmica al Gremi de Llibreters de Mallorca per subvencionar la XXII edició de la Setmana del Llibre en Català, una subvenció que ajuda, alhora, a fomentar la lectura en català i posa a l’abast del públic el fons de les editorials de literatura en català i les novetats editorials en català de tot tipus de gènere literari. Les activitats d’aquesta associació contribueixen a fomentar l’ús de la llengua catalana en el camp de l’edició amb l’estímul que representa la producció literària, teatral, d’estudis històrics, socials i científics dins l’àmbit de l’illa de Mallorca

1. Convocatòria per a activitats de foment de l’ús o el coneixement de la llengua catalana promogudes per associacions sense ànim de lucre

Hi tenen cabuda projectes d’activitats amb l’objectiu de l’encapçalament com ara  publicacions periòdiques fires de llibres, premis literaris, seminaris de reflexió, trobades escolars, centres d’autoaprenentatge, campanyes de promoció de la llengua, defensa dels drets lingüística i altres activitats  amb aquests objectius.

Objectiu específic: augmentar el coneixement i la presència social de la llengua catalana a través de les activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre.

Activitat: convocatòria del programa subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre.

Subvencions nominatives

Llibreters de Mallorca

Les activitats d’aquesta associació contribueixen a fomentar l’ús de la llengua catalana en el camp de l’edició amb l’estímul cultural que representa la producció literària, teatral, d’estudis històrics, socials i científics dins l’àmbit de l’illa de Mallorca i, per això, compten amb el suport institucional del Consell de Mallorca.

Objectiu específic: fomentar l’ús de la llengua catalana en els camps propis d’actuació d’aquesta associació.

Activitat: suport econòmic a l’organització de la Setmana del Llibre en Català

Efectes prevists

Aplicacions nominatives: 1

Nombre d’entitats: 1

Aplicacions destinades a convocatòries: 1

Nombre d’entitats: 30/40

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari de 2012

Pressupost previst

Aplicacions nominatives

20.33400.48911, Llibreters de Mallorca: 18.000,00 €

Convocatòries

20.33400.48900, Entitats sense ànim de lucre. N. Lingüística: 220.163,20 €

Nota: si les aplicacions anteriors apareixen als pressuposts generals amb dotacions superiors és perquè està previst atendre obligacions reconegudes d’anys anteriors

Justificació de l’exclusió dels principis de publicitat i concurrència de els aplicacions nominatives:

20.33400.48911, Llibreters de Mallorca: 18.000,00 €

 El Gremi de Llibreters de Mallorca organitza cada any la setmana del llibre en català. Amb aquesta activitat, a més de posar a l’abast del públic en general i escolar les novetats i els fons editorials editats en llengua catalana, visualitza per al conjunt de la societat la vitalitat de l’edició en llengua pròpia i això resulta un element motivador pel que fa a la consideració prestigiosa de la llengua catalana i al foment de l’ús d’aquesta en el camp de l’edició i la lectura.

El Consell de Mallorca ha donat suport al Gremi de Llibreters de Mallorca durant els darrers anys per dur a terme aquesta. Es tracta d’una activitat que sense l’estreta col·laboració del Consell de Mallorca amb aquest Gremi no tindria la transcendència que té pel que fa als objectius esmentats.

Amb aquesta subvenció no es conculquen els principis de publicitat i concurrència, ja que aquesta entitat és única a l’illa dins el seu àmbit i, per tant, no hi ha possible concurrència. Tampoc no s’exclou cap llibreter interessat ja que l’activitat la du a terme el Gremi i no consta que hi hagi cap llibreter que s’hi vulgui integrar i no ho pugui fer. Per altra banda, el principi de publicitat queda assegurat, ja que la subvenció està prevista en el pressupost de la institució, l’aprova el Ple i s’exposa a informació pública.

La concessió d’una subvenció a aquesta entitat té, per tant, un interès públic evident per l’àmbit en què actua, com és el de la normalització lingüística, i la garantia dels resultats que proporcionen la trajectòria, la infraestructura, la projecció social i la capacitat d’actuació acreditada del Gremi de Llibreters de Mallorca. Per tant, la concessió de la subvenció nominativa a favor d’un projecte cultural amb uns trets culturals singulars, dins l’àmbit del món editorial, resta justificada i permet assolir la màxima eficàcia tant cultural com social atesa la singularitat del projecte. Es tracta d’una entitat única i singular en tot l’espectre associatiu de l’Illa i les activitats que organitza són també singulars en el seu camp, dues circumstàncies que també justifiquen l’exclusió dels principis de concurrència i publicitat.

Els objectius del Consell, en aquest cas s’aconsegueixen a través d’aquesta nominativa amb exclusió del principi de concurrència, tal com aconsella per a aquests casos l’informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici del 2007. Per tant, queda ben justificat obviar els requisits de convocatòria pública i lliure concurrència.

Fonts de finançament

Per al finançament d’aquestes subvencions s’utilitzarà el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Promoció Cultural. Programa 33430                                                    

Aquest programa té com a objectiu l’ajut a les iniciatives culturals (projectes, activitats, etc.) associacions sense ànim de lucre  i empreses,  tant a nivell de gestió de les iniciatives com l’ajut per l’adquisició de béns pel suport a infrastructures culturals.

Objectius generals

Projectes culturals que promoguin activitats en tots aquells àmbits de la cultura que, per les seves característiques, necessiten el suport institucional:

Música: fomentar, difondre i promoure el món de la música en les seves diverses manifestacions (clàssica, tradicional, lírica, jazz, etc.)

Teatre: impulsar, desenvolupar i donar a conèixer les disciplines de les arts escèniques entre la població.

Arts plàstiques.

Activitats relacionades amb la cultura popular.

Foment i promoció del llibre.

- Infrastructures culturals:

Modernització, reforma, rehabilitació i subministrament de les infrastructures culturals existents per garantir l’existència d’espais escènics i culturals que puguin posar a l’abast del ciutadà una oferta cultural de qualitat.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

Subvencions nominatives

1. Conveni amb la Federació de Bandes de Música

La Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, creada l’any 1989, ha esdevingut des del seu naixement un òrgan aglutinador de les diferents bandes i associacions musicals de l’illa i s’ha convertit en un ens únic per a la defensa de la música popular a Mallorca. Actualment està composta per 36 associacions que tenen més de 3.000 afiliats, entre músics de bandes i alumnes de les respectives escoles de música.

Amb aquest conveni es pretén subvencionar les distintes activitats organitzades en relació al moviment bandístic de Mallorca i que tenen com a objectiu afavorir i incentivar la voluntat de perfeccionament i d’auto-formació de les bandes, d’estimular-ne la capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en general, i de promocionar la música, especialment la que constitueix el nostre patrimoni musical.

Col·laborar amb la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals significa donar suport a la institució encarregada de fomentar l’intercanvi i el desenvolupament de les activitats musicals que duen a terme les diferents bandes federades i que, a més, dur a terme una important tasca de coordinació de les activitats de les diferents bandes i associacions de Mallorca. 

2.  Conveni amb la Federació de Música i Ball Mallorquí

La Federació de Música i Ball Mallorquí, tal i com indiquen els seus estatuts, es constituí per ser instrument de coordinació, investigació, representació, gestió, foment i defensa de les Associacions de Balls i Música Popular i Tradicional sempre que entre els seus objectius hi figurin els de defensa i promoció de la cultura popular.

Aquest conveni té la finalitat de subvencionar les activitats que durà a terme la Federació al llarg de l’any 2012 i què té com un dels seus objectius donar suport a les associacions federades per a poder dur a terme els seus programes de promoció, divulgació de la cultura popular mallorquina.

A través de les nombroses activitats que organitza l’esmentada Federació es promociona el coneixement i la pràctica viva de la cultura popular tradicional de la nostra illa en les seves diverses manifestacions: el ball, la cançó, els instruments, la indumentària, els glossats, etc.

Col·laborar amb la Federació de Música i Ball Mallorquí significa donar suport a l’única entitat existent a Mallorca que coordina les diferents associacions de ball i música popular i tradicional de l’illa, amb la finalitat d’aconseguir una unitat d’acció.

3. Conveni amb la Federació de Corals

Col·laborar amb la Federació de Corals de Mallorca significa donar suport a l’única entitat existent a les Illes Balears encarregada d’impulsar i coordinar les activitats de tipus individual i col·lectiu de les entitats associades a les Illes Balears; assessorar, col·laborar i orientar a les entitats associades en tots els aspectes musicals i institucionals; tenir en compte les peculiaritats i necessitats del cant coral a les Illes Balears, participant de manera activa dins la cultura de la nostra comunitat. Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvolupen les activitats següents: promoure i ajudar a la creació de noves entitats corals; realitzar activitats formatives i creatives de música coral; difondre i editar material formatiu i divulgatiu; associar-se i confederar-se, de la manera que es cregui convenient i col·laborar amb aquelles entitats, empreses que tinguin finalitats similars.

Les activitats organitzades en relació al moviment coral de Mallorca tenen com a objectiu la formació adreçada a directors, cantaires i mestres de llenguatge musical, tècnica vocal i de música a les escoles; la coordinació de les corals; la promoció, el foment i l’ajut perquè cada coral organitzi els seus propis concerts; la realització de la Diada del Cant Coral; la realització de les actualitzacions dels continguts de la pàgina web, així com la pròpia modernització de la pàgina i, finalment, la realització de diferents concerts solidaris.

4. Observatori astronòmic de Costitx

L’Observatori astronòmic es proposa donar suport al coneixement de l’Astronomia entre el públic en general i difondre i estimular el coneixement de l’Astronomia.

5. Festival de Música Chopin de Valldemossa

Els objectius de l’actual Festival Chopin, refundat el 1981, segueixen essent els mateixos de quan es celebrà a Mallorca el primer festival, l’any 1931: conservar viva la tradició musical iniciada l’any 1930, afegint-hi un ventall ampli i obert de noves propostes.

Es tracta de l’únic festival pianístic a Mallorca i, per tant, una de les seves finalitats és permetre als joves estudiants mallorquins d’aquest instrument, conèixer i entrar en contacte amb els grans intèrprets com també mesurar-se amb els joves valors, per a la qual cosa s’han organitzat cursos d’interpretació pianística.

Sense aquest Festival no hagués estat possible veure desfilar per l’escenari màgic del claustre de la Cartoixa als més grans intèrprets del segle XX, entre d’altres: Aldo Ciccolini, Alfred Brendel, Mikhail Pletnev, Leif Ove Andsness, Jean-Yves Thibaudet, Christian Zacharias, Chura Cherkasky, Michel Dalberto, etc.

6. Subvenció nominativa XI Fira de Teatre Infantil i Juvenil

Col·laborar econòmicament amb l’organització de la XI Fira de Teatre Infantil i Juvenil a Vilafranca significa donar suport a un projecte que es centra en la promoció i difusió del teatre infantil i juvenil a les Illes Balears i que mostra essencialment espectacles produïts a la nostra comunitat. A més, s’acosta també al món educatiu introduint actes (col·loquis, xerrades, etc.) per a la reflexió sobre la importància del teatre com a valor formatiu.

Amb aquesta fira, Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, creada l’any 2003, pretén oferir als nins i nines de les Illes Balears espectacles de qualitat estètica i pedagògica que els ajudin a sintonitzar amb el món de la cultura, d’una manera lúdica alhora que es dona suport i promoció a la producció artística i es fa possible la circulació d’artistes i companyies pels més diversos circuits de producció.

7. Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor Fira de Teatre

La Fira de Teatre de Manacor va néixer l’any 1996 i des dels seus inicis es convertí en el principal encontre de les arts escèniques de les Illes Balears. La seva programació és també un dels referents del mercat escènic en llengua catalana alhora que es cerca mostrar els productes més novedosos d’altres comunitats, possibilitant la renovació d’idees i conceptes, augmentant així el reconeixement de la Fira, no sols entre els programadors, sinó també entre el públic, part important en l’èxit global de la Fira.

D’entre els objectius més destacats de la Fira cal destacar el de la promoció i difusió, tant a les Illes Balears com a la resta de l’Estat, dels espectacles teatrals produïts a la nostra comunitat, a més de la difusió d’espectacles de fora perquè es puguin veure, avaluar i, si interessen, programar-los als teatres de les Illes. En qualsevol cas, l’objectiu principal de la Fira és contribuir a augmentar el nivell del teatre a les Illes Balears i oferir espectacles de qualitat estètica i pedagògica que ajudin al públic a sintonitzar amb el món de la cultura, d’una manera lúdica alhora que es dona suport i promoció a la producció artística i es fa possible la circulació d’artistes i companyies pels més diversos circuits de producció.

8. Aportació Consorci Museu d’Art Contemporani

El projecte museístic de Es Baluard data de l’any 1997, quan l’Ajuntament de Palma i la Fundació d’Art Serra varen subscriure un conveni en virtut del qual l’Ajuntament de Palma cedia els terrenys del baluard de Sant Pere per aconseguir un equipament destinat a Museu (que posteriorment revertirà al patrimoni municipal) i la Fundació d’Art Serra cedia part de la seva col·lecció d’obres d’art, a través de donació o dipòsit d’aquestes.

Per dur a terme allò convingut es constitueix el Consorci Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, integrat pel Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca (que decidiren incorporar-se al projecte), l’Ajuntament de Palma i la Fundació d’Art Serra (promotors de la iniciativa).

9. Conveni Federació de teatre Amateur.

Col·laborar amb la Federació de Teatre Amateur significa donar suport a l’única entitat existent a Mallorca encarregada d’impulsar i coordinar les activitats dels grups de teatre amateur de l’illa. Amb aquest conveni es pretén donar suport a tota una sèrie d’activitats destinades a la promoció del teatre amateur des de diferents vessants, sobretot formatives i adreçades a la incorporació de diferents sectors socials a les activitats culturals.

Convocatòries

Objectius específics per destinatari o convocatòria

Capítol 4

1. Convocatòria per a activitats de cultura popular

Hi tenen cabuda les mostres, exposicions, certàmens, jornades, conferències i itineraris que, d’acord amb el que estableix la Llei 1/1992, de 19 de març, de cultura popular i tradicional, persegueixen la recuperació, conservació, promoció, difusió i valoració social dels elements del nostre patrimoni cultural popular i tradicional.

2.  Convocatòria per a activitats musicals

Es pretén la realització de concerts i classes magistrals de música clàssica o de jazz que es proposin promoure i divulgar aquestes disciplines musicals entre la població.

3. Convocatòria d’Arts Plàstiques

Es pretén fomentar, mitjançant el suport i la col·laboració amb entitats privades, la realització de projectes expositius d’arts plàstiques, adreçats al públic en general, fets per les galeries d’art de Mallorca.

4. Convocatòria Circuit teatral

Aquesta convocatòria vol potenciar i possibilitar les representacions d’espectacles d’arts escèniques i facilitar-ne la distribució i exhibició per les sales i els teatres del CAEM

5. Convocatòria ajuts a la producció teatral

Aquesta convocatòria pretén promoure i difondre la dramatúrgia, les obres, els autors i els espectacles escènics de Mallorca amb els propòsits de conservar-lo i difondre’l .

6. Convocatòria Circuit teatral amateur

Aquesta convocatòria vol promocionar el teatre no professional i posar-lo a l’abast del públic en general.

7. Convocatòria Altres transferències promoció cultural.

Aquesta convocatòria pretén impulsar una política cultural pròpia des de la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions que cerca fomentar, d’una banda, les activitats creatives col·lectives i, de l’altra, l’edició de projectes. D’aquesta manera s’aconsegueix promoure una cultura més propera i arribar a un major nombre de persones. 

Capítol 7

1.Convocatòria a empreses privades:

Convocatòria per a suport a l’edició de llibres i material fonogràfic per part d’empreses.

2. Convenis de capítol 7:

Subvenció nominativa Ajuntament de Pollença per a l’adquisició del Casal Llobera.

3. Conveni pluriennal.

4. Subvenció nominativa Fundació del Teatre Municipal d’Inca:

- Donar suport a l’adquisició d’equipament i a la dotació d’infrastructures del Teatre Municipal d’Inca.

- Modernització, reforma i rehabilitació de les infrastructures del teatre.

5. Subvenció nominativa Fundació Es Baluard:

Per adquisició d’obres d’art.

Efectes prevists

Subvencions anuals

Nombre de seminaris, cursos, conferències, tallers, etc.:100-125

Nombre d’assistents a actes culturals: 5000-10.000

Nombre de festivals, concerts, etc.:75-100

Nombre de mostres, ballades, exposicions: 100-150

Import de les inversions en equipaments culturals: 500.000,00

Convocatòries anuals

Nombre de sol·licituds d’entitats associatives per a edicions:40-50

Nombre d’ajuntaments subvencionats per a edicions:  15-20

Nombre d’associacions subvencionades per edicions:30-40

Nombre de sol·licituds d’entitats assoc. per activitats culturals:30-40

Nombre d’associacions subvencionades per activitats culturals: 30-35

Nombre d’ajuts a la producció teatral: 15-25

Nombre de grups de música tradicional:30-40

Nombre de beneficiaris del circuit de música tradicional:50-60

Nombre de beneficiaris del circuit teatral: 20-25

Nombre de beneficiaris sector audiovisual: 20-25

Nombre de sol·licituds d’empreses per dur a terme activitats culturals:15-20

Nombre d'empreses subvencionades:5-14

Termini d’execució

Subvencions anuals

Les subvencions i convocatòries pressupostades per a l’any que ve i que tenen una vigència anual es duran a terme al llarg de l’exercici pressupostari de l’any 2012.

Subvencions pluriennals

El termini d’execució dels objectius que pretenen assolir les subvencions que s’indiquen a continuació és pluriennal:

Infrastructures culturals Capítol 7

Conveni Aj. Pollença Adquisició Casal Llobera (2005-2014)

Pressupost previst

Aplicacions nominatives

20.33430.48906, Conveni Federació de Bandes de Música: 73.875,00 €

20.33430.48908, Conveni Federació de Música i Ball Mallorquí: 34.000,00 €

20.33430.48916, Conveni Federació Corals: 36.550,00 €

20.33430.48918, Conveni Federació de Teatre Amateur: 21.250,00 €

20.33430.48924, Observatori Astronòmic de Costitx: 100.000,00 €

20.33430.48928, Subvenció Festival Chopin Valldemossa Fest. Música: 20.400,00 €

20.33430.48963, Subvenció nominativa XI Fira de Teatre Infantil i Juvenil: 12.500,00 €

20.33430.48964, Conveni Institut Teatre Mpal. Manacor Fira Teatre: 42.500,00 €

Justificació exclusió principis de publicitat i concurrència

20.33430.48906, Conveni Federació de Bandes de Música. Fomentar activitats organitzades en relació al moviment bandístic de Mallorca. Incentivar l'intercanvi i desenvolupament d'activitats musicals entre les diferents associacions federades. Té l'interès de defensar a les Associacions federades i servir d’interlocutor enfront de les diferents institucions insulars. A l'actualitat està integrada per 38 associacions que compten amb uns 3000 afiliats, entre músics de banda i alumnes a les respectives escoles de música.

20.33430.48908, Conveni Federació de Música i Ball Mallorquí. Donar suport a les activitats (cursos i tallers, trobades d’escoles de música i ball, ballades mostra,  ballades populars, l’edició d’una revista i la realització de dues exposicions) organitzades per aquesta entitat formada per grups i associacions culturals que es dediquen al ball, la musica i la indumentària tradicional i popular de l’illa de Mallorca.

20.33430.48916, Conveni Federació Corals. Donar suport a les activitats programades per aquesta Federació que té com a objectius potenciar  el cant coral, fent-la permeable als canvis permanents dels moviments culturals, sociològics i humanístics de la societat de les nostres Illes. Aquests objectius son bàsicament la formació, promoció, difusió de les nostres corals.

20.33430.48918, Conveni Federació de Teatre Amateur. Es tracta de l’única Federació del sector existent a Mallorca.

20.33430.48924, Aportació Observatori Astronòmic de Costitx. Col·laborar en la profusió d’activitats relacionades amb la ciència per al públic en general.

20.33430.48928, Subvenció Festival Chopin Valldemossa Fest. Música. Col·laborar en l’organització del Festival Chopin de Valldemossa de Musica Clàssica 2012

20.33430.48963, Subvenció nominativa XI Fira de Teatre Infantil i Juvenil. Associació que ofereix espectacles de qualitat estètica i pedagògica que ajuden als nins i nines de les Illes Balears a sintonitzar amb la cultura i que fomenta la promoció de les arts escèniques.

20.33430.48964, Subvenció Institut Teatre de Manacor P/. Fira Teatre. Donar suport a una de les fires de teatre més importants que es duen a terme a l’illa com és la Fira de Teatre de Manacor.

Infrastructures

20.33430.76206, Subvenció nominativa Conveni Aj. Pollença Adq. Casal Llobera (2005-2014) 100.000,00 €

20.33430.78901, Subvenció nominativa Fundació es Baluard: 100.000,00 €

20.33430.78902, Subvenció nominativa Fundació Teatre Municipal Inca: 60.000,00 €

Justificació exclusió principis de publicitat i concurrència

20.33430.76206 Subvenció nominativa pluriennal Conveni Aj. Pollença Adq. Casal Llobera (2005-2014). Adquisició de la casa del poeta, traductor, orador i prosista mallorquí, considerat una de les figures cabdals de l’anomenada Escola Mallorquina.

20.33430.78901, Subvenció nominativa Fundació Es Baluard. El Consell de Mallorca forma part integrant de la Fundació Es Baluard.

20.33430.78902, Subvenció nominativa Aport. Fundació Teatre Municipal Inca. El Consell de Mallorca forma part integrant de la Fundació Teatre Municipal d’Inca.

Es tracta, per tant, de subvencions a entitats que els objectius de les quals coincideixen amb els objectius del Consell de Mallorca pel que fa a la promoció de la cultura pròpies, amb unes activitats que no conculquen els principis de publicitat i concurrència, ja que  s’impulsen al marge del mercat, es tracta de entitats úniques en el seu camp d’activitat.  i organitzen, a més, activitats úniques sense possible competència ni concurrència.

Convocatòries

20.33430.47900, Convocatòria Arts Plàstiques  100.000,00 € 

20.33430.47901, Convocatòria Circuit Teatral: 130.000,00

20.33430.47902, Convocatòria ajuts a la producció teatral: 275.000,00 €

20.33430.48100, Convocatòria Circuit teatral amateur: 48.000,00 €

20.33430.48900, Convocatòria Altres transferències promoció cultural: 156.252,55 €

20.33430.48914, Convocatòria activitats de cultura popular. Associacions: 41.250,00 €

20.33430.48915, Convocatòria Associacions d’activitats musicals : 31.000,00 €

20.33430.77900, Convocatòria de Suport a l’edició 150.000,00 €

Fonts de finançament

Per al finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Cultura. Programa 33490

Objectius generals

El programa de Cultura vol assolir per a l’exercici 2012 uns objectius que permetin la potenciació i el foment de la cultura a Mallorca.  Les línies d’actuació s’emmarquen en la millora i potenciació del món del llibre i ajudes a centres bibliogràfics i arxivístics.

La direcció insular de Cultura té com a objectius seguir millorant els serveis de lectura públics, dotar de fons bibliogràfics suficients, col·laborar  amb la millora dels arxius públics, conservant i difonent el patrimoni documental.  A més, es mantindrà una política de publicacions pròpies, a través de diverses col·leccions i l’assistència a fires i congressos per a donar a conèixer els productes culturals.

També un altre dels nostre objectius serà procurar la millora dels espais museístics de la nostra illa dotant-los dels mitjans necessaris tant tècnics com estratègics.  Es donaran a conèixer els seus fons, mitjançant la publicació dels corresponents catàlegs.

La direcció insular de Cultura pretén impulsar una política que permeti l’ajut als ajuntaments, així com a entitats públiques i privades per al foment i promoció de la cultura, entre d’altres, per tal d’aconseguir uns objectius culturals comuns.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

Subvencions nominatives

1. Conveni amb el Santuari de Lluc

La Fundació Santuari de Lluc, de la qual el Consell de Mallorca n’és membre del seu patronat, és una fundació creada per al compliment de les següents finalitats culturals i religioses: vetllar pel manteniment i la restauració necessària de les edificacions que conformen el conjunt denominat santuari de Lluc, fomentar l’ampliació del patrimoni que constitueix el santuari de Lluc i, finalment, fomentar i promoure la devoció i el culte a la Mare de Déu de Lluc i  el coneixement, l’estudi i la investigació d ela tradició, la fe mariana, la llengua i la cultura de Mallorca.

Cal destacar que el santuari de Lluc és considerat un símbol religiós i cívico-cultural de primer ordre pel poble mallorquí.

2. Conveni Bisbat de Mallorca

El departament de Cultura i Patrimoni signa un conveni amb el Bisbat de Mallorca (Biblioteca Diocesana de Mallorca), amb la finalitat de subvencionar el projecte de catalogació informàtica dels fons bibliogràfics de la Biblioteca Diocesana de Mallorca.

La Biblioteca Diocesana de Mallorca té com a objectius generals la integració de la base de dades informàtica dels fons de la Biblioteca Diocesana de Mallorca a la xarxa informàtica del Consell de Mallorca i de la Universitat de les Illes Balears, la catalogació de 200.000 volums antics i moderns, la conservació del patrimoni bibliogràfic del Bisbat de Mallorca i posar a l’abast del públic en general, i dels investigadors en particular, els fons bibliogràfics del Bisbat de Mallorca.

La Biblioteca Diocesana de Mallorca és hereva de la tradició secular de l’Església  mallorquina de servei a la cultura. La novetat és que s’han arreplegat en un sol centre documental la majoria del cabal bibliogràfic de la diòcesi, amb les possibilitats que ofereix la informatització dels registres de llibres. També, cal destacar, que no és un fons exclusivament eclesiàstic (aproximadament un 50 % del total), i què és especialment valuós pel fet que, més de la meitat de la bibliografia està impresa abans del s XX, sense tenir en compte l’important cabal de manuscrits lul·lians procedents del Col·legi de la Sapiència.

3. Conveni amb la UIB

El departament de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports signa un conveni amb la Universitat de les Illes Balears de cara a subvencionar les activitats culturals que durà a terme al llarg de l’any 2012: el programa Cultura a la Universitat que contempla activitats culturals diverses, la Universitat d’Estiu UIB 2012, les beques de mobilitat i les beques per a la participació en els Premis Octubre.

Consideram que resulta de vital importància donar suport al Servei d'Activitats Culturals del Vicerectorat de Projecció Cultural de la Universtitat de les Illes Balears ja que col·laborar amb aquesta entitat significa donar suport a l’única institució que assumeix la complexa tasca de dirigir i coordinar totes aquelles funcions referents a la difusió i a la divulgació social del coneixement universitari, les seves activitats culturals, les relacions amb els centres universitaris municipals, les publicacions institucionals, l’esport universitari i, finalment, la Xarxa Vives d’Universitats, sens prejudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.

4. Gremi de Llibreters de Mallorca

El departament de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports signa un conveni amb el Gremi de Llibreters de Mallorca de cara a subvencionar la XXX edició de la  Fira del Llibre i la realització de diverses activitats encaminades al foment i promoció de la lectura.

Per una banda, la Fira del Llibre, que ja ha superat els primers 25 anys d’existència, es consolida com un esdeveniment que en els darrers anys ha tornat a conquerir la força i la repercussió necessaris, al mateix temps que esdevé un marc de trobada de la nostra cultura.

En segon lloc, es durà a terme la realització d’una campanya promocional coincidint amb la festivitat de Sant Jordi i que té com a objectiu potenciar la lectura dins la població illenca.

5. Gremi d’Editors de Mallorca

Són objectius comuns del Consell Insular de Mallorca i del Gremi d’Editors de les Illes Balears, entre d’altres, els d’informar, difondre i promocionar qualsevol mena de productes culturals, especialment bibliogràfics, que hagin estat creats i/o produïts per institucions, entitats, artistes o  empreses de Mallorca, a través de mitjans adequats. En aquest sentit, el Centre de d’Informació i Promoció de la Cultura escrita a Mallorca, a Palma, gestionat pel Gremi d’Editors, ha esdevingut un instrument molt útil a l’hora de promocionar la nostra cultura i cal aprofitar-lo i donar-li suport.

El Gremi d’Editors de les Illes Balears, que es fa càrrec de la gestió i el funcionament del centre, en farà front a les despeses d’equipament mobiliari, personal i material. Així mateix hi aportarà tota la producció bibliogràfica.

El Centre d’Informació i Difusió de la Cultura escrita a Mallorca, a Palma, abraçarà tota la producció bibliogràfica de Mallorca, especialment la de les institucions, i n’oferirà la informació, per escrit o en suport informàtic. Durant el 2012 continuarà amb l’organització d’actes de presentació de les novetats bibliogràfiques del Gremi d’Editors i institucions públiques alternats amb conferències i taules rodones.

6. Aportació a la UNED

Aportació per al funcionament i la gestió de les activitats educatives de la UNED a les Illes Balears.

Convenis de capítol 7

1. Conveni amb el Santuari de Lluc

La Fundació Santuari de Lluc, de la qual el Consell de Mallorca n’és membre del seu patronat, és una fundació creada per al compliment de les següents finalitats culturals i religioses: vetllar pel manteniment i la restauració necessària de les edificacions que conformen el conjunt denominat santuari de Lluc, fomentar l’ampliació del patrimoni que constitueix el santuari de Lluc i, finalment, fomentar i promoure la devoció i el culte a la Mare de Déu de Lluc i  el coneixement, l’estudi i la investigació de la tradició, la fe mariana, la llengua i la cultura de Mallorca.

Cal destacar que el santuari de Lluc és considerat un símbol religiós i cívico-cultural de primer ordre pel poble mallorquí.

2. Missioners dels Sagrats Cors

La Biblioteca Balear, fundada pel pare Gaspar Munar Oliver l’any 1933, destaca pel seu fons únic i singular de temàtica Balear compost per uns 60.000 volums impresos (amb 12 incunables), més de 400 manuscrits, d’entre el que destaca el Lilbre del Consolat de Mar de l’any 1385, i més de 50 pergamins. Així mateix també forma part del fons duna col·lecció de més de 5.000 goigs. També compta amb una hemeroteca dedicada a les Illes Balears i amb una col·lecció de monedes des de l’època romana.

Aquesta atribució competencial permet a la vicepresidència de cultura Mallorca fer una aportació a la Biblioteca Balear del Monestir de la Real (Missioners del Sagrat Cor) pugui donar servei als investigadors i als ciutadans i augmentar el seu patrimoni amb les publicacions de la cultura de les Illes Balears i altres publicacions bibliogràfiques addicionals que completin al col·lecció vigent.

Convenis pluriennals

1. Subvenció nominativa Jardí Botànic de Sóller

El Jardí Botànic de Sóller es va iniciar l’any 1985 i va ser obert al públic l’any 1992 com a centre de conservació, recerca i aprenentatge de la flora mediterrània i especialment de la flora baleàrica.

L’abril de 1997 es va constituir en fundació, de la qual el Consell de Mallorca n’és un dels patrons, juntament amb el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Sóller, la Universitat de les Illes Balears, la Caixa de Balears “SA NOSTRA”, la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos i l’Associació Museu Balear de Ciències Naturals.

Les subvencions pressupostades per a l’any que ve, que tenen una vigència anual es duran a terme al llarg de l’exercici pressupostari de l’any 2012.

Pressupost previst

Aplicacions nominatives

Capítol 4

20 33490 42390, Aportació UNED: 350.000,00 €

20.33490.48902, Conveni Santuari de Lluc: 13.000,00 €

20.33490.48903, Conveni Bisbat de Mallorca: 25.000,00 €

20.33490.48904, Conveni UIB: 40.000,00 €

20.33490.48910, Conveni Gremi Llibreters: 52.700,00 €

20.33490.48914, Conveni Gremi Editors : 150.000,00 €

Justificació exclusió principis de publicitat i concurrència

20.33490.42390, Aportació UNED: Contribuir a que el Centre de la UNED a les Illes Balears pugui desenvolupar la tasca docent i administrativa als més de sis mil alumnes que hi ha matriculats en vint-i-nou titulacions universitàries i en nombrosos cursos d’Educació Permanent.

20.33490.48902, Conveni Santuari de Lluc, per fomentar i promocionar els fons conservats al Santuari, per difondrel’s al públic en general, i als investigadors.

20.33490.48903, Conveni Bisbat de Mallorca. (Biblioteca Diocesana de Mallorca).

La Biblioteca Diocesana de Mallorca és hereva de la tradició secular de l’Església  mallorquina de servei a la cultura. Aquest centre documental conté la majoria del cabal bibliogràfic de la diòcesi.

20.33490.48904, Conveni UIB. Col·laborar en el programa Cultura a la Universitat, organitzat pel Vicerectorat de Projecció Cultural a través del Servei d’Activitats Culturals i que inlcou activitats teatrals, exposicions, conferències i cursos de la Universitat Oberta, la Universitat d’Estiu, congressos, beques de mobilitat a universitats europees i espanyoles, etc.

20.33490.48910, Conveni Gremi Llibreters. Donar suport al gremi organitzador de la Fira del Llibre, la Setmana del Llibre en Català i d’altres activitats encaminades al foment i promoció de la lectura.

20.33490.48914, Conveni Gremi Editors. Entitat cultural encarregada de la gestió i funcionament del Centre de d’Informació i Promoció de la Cultura escrita a Mallorca, a Palma,  amb l’objectiu d’informar i difondre qualsevol mena de productes culturals, especialment bibliogràfics, que hagin estat creats i/o produïts per institucions, entitats, artistes o  empreses de Mallorca.

20.33490.48906, Aport. MM. SS. CC. La Biblioteca Balear, fundada pel pare Gaspar Munar Oliver l’any 1933, destaca pel seu fons únic i singular de temàtica Balear compost per uns 60.000 volums impresos (amb 12 incunables), més de 400 manuscrits, d’entre el que destaca el Llibre del Consolat de Mar de l’any 1385, i més de 50 pergamins.

Capítol 7                

20.33490.78901, Subvenció Missioners Sagrat Cor: 12.000,00

20.33490.78906, Subvenció Jardí Botànic de Sóller: 21.400,04

20.33490.78907, Conveni Santuari de Lluc P/Infrastructura: 12.000,00

Justificació exclusió principis de publicitat i concurrència

20.33490.78901, Missioners Sagrat Cor. Són propietaris de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real. Disposa d'un fons especialitzat en temes balears, que és el més nombrós però també formen part del seu fons una col·lecció molt rica de Quixots del S.XVII al S.XX i la biblioteca Moragues-Monlau, composta majoritàriament de temes de ciència i medicina.

20.33490.78906, Subvenció Jardí Botànic de Sóller. El Consell de Mallorca forma part integrant de la Fundació Jardí Botànic de Sóller

20.33490.78907, Conveni Santuari de Lluc Infrastructura. Aportació per a millorar les infrastructures del Santuari de Lluc, considerat un símbol religiós i cívico-cultural del poble mallorquí

Es tracta, per tant, de subvencions a entitats que els objectius de les quals coincideixen amb els objectius del Consell de Mallorca pel que fa a la promoció de la cultura pròpies, amb unes activitats que no conculquen els principis de publicitat i concurrència, ja que  s’impulsen al marge del mercat, es tracta de entitats úniques en el seu camp d’activitat.  i organitzen, a més, activitats úniques sense possible competència ni concurrència.

Fonts de finançament

Per al finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Patrimoni Històric. Programa 33620.

Objectius generals

Incentivar als ciutadans, als organismes públics, les entitats privades interessades en el patrimoni històric i a les empreses en les iniciatives de conservació dels béns culturals.

Mereix menció a part l’Església Catòlica que no és considerada  una institució pública, però que, atès el seu gran paper tant en la generació del patrimoni cultural com en la possessió d’una quantitat ingent de béns culturals, ha de ser objecte de polítiques específiques.

En l’anualitat de 2012 es posarà especial cura en el foment de la investigació, difusió i ús cultural del patrimoni arqueològic.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1. Aportació anual Consorci de Pol·lentia

Aportació per al desplegament normal de les activitats arqueològiques d’investigació, cura i difusió del jaciment arqueològic.

2. Consorci Pol·lentia Adquisició de Can Domènech

Pagament del crèdit contret per l’adquisició del casal de Can Domènec, antiga seu de la fundació Bryant i actual seu del consorci.

3. Consorci Pol·lentia Restauració de Can Domènech

El 2012 s’afegeix una partida específica per a subvencionar l’obra de rehabilitació d’aquest casal, regulada per conveni entre el Ministeri de foment, que aporta el 60% i les entitats illenques consorciades, que aporten el 40%. 

4. Suport a la conservació i restauració de jaciments arqueològics

Especialment adreçat a empreses i particulars, amb la idea de sumar les seves iniciatives a  l’esforç públic envers el patrimoni arqueològic i el seu ús cultural.

5. Conveni amb el Bisbat de Mallorca

Amb l’objectiu d’ajudar als caps de l’Església Catòlica en la seva tasca ingent de conservar el patrimoni històric que els està confiat.

Efectes prevists

En les convocatòries públiques: Suport a la conservació i restauració de jaciments arqueològics.

Núm. total d’entitats/particulars beneficiaris de subvenció: Entre 8 i 12

Altres efectes: Potenciació del coneixement de la nostra història i patrimoni arqueològic. Habilitació de l’ús cultural d’aquest patrimoni. Complementació de l’economia turística amb l’emergent sector cultural.

En els altres casos: augment de l’autoestima social en veure que s’estudia i protegeix el patrimoni i que es premia a les entitats que,  dediquen recursos a objectius d’interès públic. Reconeixement i estímul al paper cultural de l’Església.

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012

Pressupost previst

Aplicacions nominatives

20 33620 46700 Aportació anual Consorci de Pol·lentia 48.865,00 €

20 33620 76700 Consorci Pol·lentia Adquisició de Can Domènech 21.000,00 €

20 33620 76701 Consorci Pol·lentia Restauració de Can Domènech 68.632,60 €

20 33620 78901 Conveni Bisbat de Mallorca 100.000,00 €

L’Església Catòlica és l’entitat que posseeix el major nombre de béns culturals, i els més representatius. Aquest fet sol justificar una dedicació pressupostària de fons públics obviant els requisits de publicitat i lliure concurrència; això més si es té en compte que aquest patrimoni eclesiàstic és quasi sempre accessible per al públic, condició sempre desitjable en la política de subvencions de les Administracions. Per altra part el Bisbat és exclòs de la participació en les convocatòries públiques generals,  per la simple raó que la participació massiva de peticionaris eclesiàstics (parròquies, etc.)  dificultaria enormement l’acció de l’Administració.

Convocatòries

20 33620 77900. A empreses. Conserv. i restauració jaciments arqueol. 40.000,00 €

20 33620 78903. A particulars. Conserv. i restauració jaciments arqueol. 40.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca

Direcció Insular d’Esports

Objectius generals d’Esports

- Fomentar i executar els programes d’esports escolar.

- Col·laborar amb altres administracions locals i entitats en el bon desenvolupament de l’esport a Mallorca.

- Col·laborar amb les lligues esportives oficials i reconegudes per les Federacions Esportives dins de l’ àmbit de competències en matèria esportiva del Consell de Mallorca, d’ acord amb la llei 6 /1994 de 13 de desembre i la llei 14/2006 del 17 d’octubre.

Objectius Joventut

- Prioritzar els i les joves de 14 a 18 anys com a col·lectiu amb més necessitats formatives i d’acompanyament.

- Potenciar qualsevol fórmula de participació social, formal o no formal, amb especial referència a les noves experiències i tendències associatives.

Incidir territorialment en els joves dels municipis i donar especial rellevància a la part forana de Mallorca i als petits nuclis de població.

Objectius específics per destinataris o convocatòria

1. Convocatòria de les ajudes econòmiques per a esdeveniments esportius que es desenvolupin a l’illa de Mallorca l’any 2012 de la Direcció Insular d’Esports de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

- Promoure i facilitar l’accés a l’esport i a la seva pràctica individual i col·lectiva

- Donar suport als esdeveniments esportius que es desenvolupin a Mallorca durant l’any 2012, especialment a aquells que promoguin l’esport base.

2. Conveni amb 33 Federacions Esportives

Justificació:

La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, de Promoció Sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, afectada per l’article 29.3 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, atribueix amb caràcter propi totes les competències executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’acord l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,  amb la relació donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atribueix com a competència pròpia als Consells Insulars en matèria d’esport i en concret, el foment i promoció de les activitats esportives(article 70,9).

En conseqüència, el Consell de Mallorca exerceix a partir del dia 1 de gener de 1995, a Mallorca, les competències contingudes en els apartats 1 a 4 de l’article 6 de l’esmentada Llei 6/94, li correspon al Consell de Mallorca, entre d’altres, assumir les competències de:

- Les derivades del Reial Decret 410/1892 de 29 de desembre.

- Les derivades de l’article 84 de la Llei 11/1990, de 15 de d’octubre de l’esport.

- Les que determini la Llei d’Esport Balear, Llei 14/2006, 17 d’octubre, en la qual segons l’article 11, correspon a l’administració del   Consell de Mallorca, en l’àmbit insular, a més de les establertes a la Llei 4/1994, de 13 de desembre, l’exercici de les competències d’esports entre altres:

- Col·laborar dins Mallorca, amb les altres administracions, i amb les entitats en el bon desenvolupament de l’esport base.

- Executar la legislació que dicti a aquest efecte la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Convocar i regular els programes de promoció  esportiva, fases finals, programa d’esport escolar, etc...)

- Planificar, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques, fomentar i executar els programes d’esport escolar.

- Establir i finançar la participació d’esportistes com a representants de Mallorca, participin en competicions autonòmiques en col·laboració amb les delegacions insulars o federacions.

Correspon al Consell de Mallorca d’acord amb la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, segon capítol 17,18,19, capítol II, títol III, fomentar la participació a l’àmbit escolar en activitats esportives, com element fonamental d’educació i el desenvolupament dels escolars, mitjançant l’esport escolar, com l’activitat física esportiva organitzada que se practica en horari no lectiu.

Dita pràctica de l’esport escolar ha de ser preferentment poliesportiva i ha de garantir que la població escolar conegui la pràctica de diverses modalitats esportives d’acord amb la seva aptitud física i edat.

Aquest programa de l’esport escolar ofereix un conjunt d’activitats/i psicoesportives que s’han d’implantar per fomentar la pràctica de l’activitat esportiva organitzada en l’àmbit de la població en edat escolar.

El Consell de Mallorca en aplicació i desenvolupament del programa de l’esport escolar, ha d’afavorir la participació de les entitats esportives i, si s’escau, d’altres entitats públiques i privades interessades en el desenvolupament de l’esport escolar.

Correspon al Consell de Mallorca com a administració esportiva, article 20:

- L’execució dels programes d’esport escolar a Mallorca.

- El Consell de Mallorca ha de canalitzar la pràctica esportiva escolar mitjançant, les federacions esportives de les Illes Balears.

Les federacions esportives són, segons l’article 52, de la Llei 14/2006, de 17 de d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, entitats privades i sense ànim de lucre, d’interès públic i social, dedicades a la promoció, la gestió, la regulació i l’ordenació tècnica de les corresponents modalitats esportives i a la coordinació de la pràctica de l’esport específic.

Les federacions esportives gaudeixen de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per a complir les seves finalitats.

A més de les funcions pròpies, les federacions esportives podran exercir funcions públiques de caràcter administratiu, cas en que actuen com agents col·laboradors de l’administració esportiva corresponent.

D’acord amb l’article 53, de l’esmentada Llei 14/2006, de 17 d’octubre, l’administració esportiva pot delegar a les federacions esportives de les Illes Balears, en l’ús de les seves competències i sota criteris de coordinació i tutela, les funcions següents:

- L’ordenació, la qualificació i la supervisió de las competicions esportives.

- L’exercici de la potestat disciplinària.

A més de les funcions establertes a l’apartat primer de l’article 53 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, reglamentàriament es podran determinar tres funcions públiques administratives que per delegació, i sota els criteris, la tutela i el control de les administracions esportives de les Illes Balears.

Segons l’article 61 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, les federacions esportives de les Illes Balears han de dirigir i regular les activitats pròpies de les seves modalitats esportives desenvolupades en coordinació amb l’administració territorial competent en matèria esportiva.

Atès tot l’exposat, el Consell de Mallorca, com a entitat administrativa esportiva, responsable, segons les competències assumides a partir del 1 de gener de 1995, en matèria d’esport base escolar, realitza la convocatòria general de l’activitat esportiva general a Mallorca, organitza, dirigeix i coordina el desenvolupament de l’activitat esportiva escolar, la gestió tècnica es realitzada a través de les federacions esportives corresponents, que són les úniques entitats reconegudes, per a dur a terme les funcions de gestionar les activitats, homologant els resultats, classificacions, àrbitres, jutges, comitè de competicions, etc… Tot això d’acord amb el previst a l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,  respecte a l’exclusió dels principis de publicitat i concurrència en l’assignació nominativa d’aquestes subvencions.

Aquesta gestió encomanada pel Consell de Mallorca a les federacions esportives es fa mitjançant un conveni, que consten les implicacions que corresponen a cada una d’ambdues entitats, tant en l’aspecte tècnic, com en el finançament i execució de l’activitat esportiva escolar.

Objectius

- Col·laborar amb les lligues esportives oficials i reconegudes per les federacions esportives dins de l’ àmbit de competències en matèria esportiva del Consell de Mallorca, d’ acord amb la llei 6 /1994, de 13 de desembre, i la llei 14/2006, del 17 d’octubre.

- Col·laborar amb les federacions esportives en matèria d’esport base, en coordinació, organització de competicions i activitats en edat escolar.

Federacions amb conveni (33):

Federació Balear d'activitats Subaquàtiques

Federació d'atletisme de les Illes Balears

Federació Balear de Bàdminton

Federació de Bàsquet de les Illes Balears

Federació de Boxa de les Illes Balears

Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Federació Balear d'escacs

Federació de Futbol de les Illes Balears

Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

Federació Balear de Golf

Federació Balear d’Handbol

Federació d'hípica de les Illes Balears

Federació Balear de Judo i disciplines associades

Federació de Kàrate de les Illes Balears

Federació Balear de Lluita Olímpica i Modalitats Associades

Federació Balear de Motociclisme

Federació Balear de Natació

Federació Balear d'orientació

Federació de Patinatge de les Illes Balears

Federació Balear de Piragüisme

Federació Balear de Rugbi

Federació Balear de Squash

Federació Balear de Taekwondo

Federació de Tennis de les Illes Balears

Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears

Federació Balear de Tir Amb Arc

Federació Balear de Tir De Fona

Federació Balear de Tir Olímpic

Federació de Triatló de les Illes Balears

Federació Balear de Vela

Federació de voleibol de les Illes Balears

Federació Balear d'esports per a Persones amb Discapacitats

Federació Balear de Petanca

Efectes prevists

1. Convocatòria de les ajudes econòmiques per a esdeveniments esportius que es desenvolupin a l’illa de Mallorca l’any 2012 de la Direcció Insular d’Esports de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

Núm. d’entitats beneficiàries de subvenció: 120

Entitats que organitzin esdeveniments esportius a Mallorca durant l’any 2012, que compleixin els requisits de la convocatòria.

2. Aplicacions nominatives de la Direcció Insular d’Esports

Núm. total d’entitats/associació beneficiàries de subvenció: 33

Núm. total d’usuaris potencials de les actuacions: 24.500 nins i nines federats en edat escolar.

Termini d’execució

Subvencions anuals

Les subvencions i convocatòries pressupostades es duran a terme al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

Aplicacions Nominatives

20.34101. 48935 Federació Balear d'activitats Subaquàtiques: 24.000 €

20.34101. 48911 Federació d'atletisme de les Illes Balears : 25.000 €

20.34101. 48912 Federació Balear de Bàdminton.: 3.200 €

20.34101. 48913 Federació de Bàsquet de les Illes Balears: 90.000 €

20.34101. 48944 Federació de Boxa de les Illes Balears: 3.500 €

20.34101. 48914 Federació de Ciclisme de les Illes Balears: 13.000 €

20.34101. 48915 Federació Balear d'escacs: 8.000 €

20.34101. 48918 Federació de Futbol de les Illes Balears: 195.000 €

20.34101. 48916 Federació de Gimnàstica de les Illes Balears: 20.000 €

20.34101. 48938 Federació Balear de Golf: 6.000 €

20.34101. 48917 Federació Balear d’Handbol: 12.000 €

20.34101. 48936 Federació d'Hípica de les Illes Balears: 10.000 €

20.34101. 48920 Federació Balear de Judo i disciplines associades: 25.000 €

20.34101. 48921 Federació de Kàrate de les Illes Balears: 14.000 €

20.34101. 48923 Federació Balear de Lluita Olímpica i Modalitats Associades: 13.000 €

20.34101. 48943 Federació Balear de Motociclisme: 9.000 €

20.34101. 48922 Federació Balear de Natació: 16.000 €

20.34101. 48945 Federació Balear d'orientació: 5.000 €

20.34101. 48924 Federació de Patinatge de les Illes Balears: 18.000 €

20.34101. 48926 Federació Balear de Piragüisme: 19.000 €

20.34101. 48927 Federació Balear de Rugbi: 10.000 €

20.34101. 48939 Federació Balear de Squash: 3.500 €

20.34101. 48940 Federació Balear de Taekwondo: 9.000 €

20.34101. 48928 Federació de Tennis de les Illes Balears: 10.000 €

20.34101. 48929 Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears: 10.000 €

20.34101. 48930 Federació Balear de Tir Amb Arc: 6.300 €

20.34101. 48931 Federació Balear de Tir De Fona: 6.000 €

20.34101. 48946 Federació Balear de Tir Olímpic: 6.000 €

20.34101. 48942 Federació de Triatló de les Illes Balears: 5.000 €

20.34101. 48932 Federació Balear de Vela: 54.700 €

20.34101. 48933 Federació de voleibol de les Illes Balears: 13.000 €

20.34101. 48947 Federació Balear d'esports per a Persones amb Discapacitats: 50.000 €

20.34101. 48949 Federació Balear de Petanca: 3.500 €

Convocatòries

20.34002.48900  Altres transferències comissió d'esports: 200.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Artesania. Programa 43900

Objectius generals

-Fomentar el desenvolupament, la capacitació i la competitivitat de les empreses artesanes.

-Recolzar l’organització i assistència a fires, mercats, congressos i demés esdeveniments que promocionin els productes artesans de Mallorca.

-Promocionar els productes artesanals de l’illa de Mallorca per donar-los a conèixer.

-Afavorir la diversificació dels sector artesanal, així com la implantació de nous mercats temàtics.

-Promocionar el comerç interior i la seva adaptació a les noves circumstàncies del mercat.

-Promocionar l’artesania mallorquina per incentivar-ne el consum intern i la seva integració dins l’oferta turística, així com accions dirigides a donar a conèixer el producte fora de l’illa, incidint en la qualitat com a element diferenciador.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1. Convocatòria de subvencions per el sector de l’artesania per a l’any 2012

Donar suport, tant a empresaris com a entitats sense ànim de lucre, a les seves actuacions de promoció de productes artesans de Mallorca.

Recolzar l’organització i assistència a fires, mercats, congressos i demés esdeveniments relacionats amb la producció i la comercialització de l’artesania mallorquina.

Donar suport a la difusió dels oficis artesans mitjançant l’edició de mitjans de promoció i divulgació de l’artesania.

Recolzar l’organització i/o participació en cursos de formació professional.

Donar suport als artesans de Mallorca i promocionar la millora de la qualitat i professionalitat d’aquest sector, així com promoure el coneixement, la comercialització i el consum dels productes artesans elaborats a Mallorca.

2. Convocatòria de subvencions per a inversions en innovació tecnològica per a la millora de la competitivitat per a l’any 2012

Donar suport a empresaris del sector de l’artesania per tal que millorin la seva competitivitat enfront altres mercats emergents, mitjançant la inversió en tecnologia aplicada a la seva empresa.

3. Convocatòria del II Premi d’Artesania

Reconèixer la trajectòria professional dels artesans.

Promoure la labor artesana entre els joves.

Promoure la innovació del sector artesà.

Estimular la creativitat i l’originalitat en la realització de productes o col·leccions artesanals.

Efectes prevists

1. Convocatòria de subvencions per el sector de l’artesania per a l’any 2012

Núm. total d’entitats/particulars beneficiaris de subvenció: 55

Núm. d’actes i campanyes promocionals a realitzar: 25

Núm. de fires, mercats i congressos (organització/assistència): 25

Núm. de publicacions (llibres, fulletons...): 15

Núm. de productes objectes de promoció: 14

Núm. total d’usuaris potencials de les actuacions: 80.000

2. Convocatòria de subvencions per a inversions en innovació tecnològica per a la millora de la competitivitat per a l’any 2012

Núm. total d’entitats/particulars beneficiaris de subvenció: 50

Núm. d’inversions a realitzar: 50

3. Convocatòria del II Premi d’Artesania.

Núm. total d’entitats/particulars beneficiaris de subvenció: 4

Núm. d’actes i campanyes promocionals a realitzar: 1

Núm. de publicacions (llibres, fulletons...): 15

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

Convocatòries

20.43900.47900, Altres Transf. Empreses Artesania: 50.000,00 €

20.43900.48900, Altres Transf. Artesania: 30.000,00 €

20.43900.48100, Premis, beques i pensions Artesania: 5.000 €

20.43900.77900, Transf. a Empreses del sector de l’artesania per a inversió destinada a millora de la competitivitat: 80.000,00 €

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

Direcció Insular de Medi Ambient

Objectius Generals

- Impulsar, mitjançant iniciatives, mesures i actuacions, el respecte al Medi Ambient i a la Natura.

- Afavorir aquest objectiu en l’educació i sensibilització ambiental.

- Dotar d’infrastructures bàsiques de caràcter mediambiental, així com restauració i conservació del patrimoni natural i cultural.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1 Subvenció Fundació Jardí Botànic

El ple del Consell de Mallorca, en sessió plenària de 1996, adoptà entre d’altres, els acords de constituir la Fundació Jardí botànic de Sóller, aprovar-ne els seus estatuts i integrar-se com a membre fundador. No hi ha possibilitat de concurrència atesa la singularitat de la Fundació  ja que no consta que existeixi a Mallorca cap altre jardí botànic públic o privat que pugui ser objecte d’una aportació. Entre les finalitats de la fundació s’estableix “l’increment del patrimoni cultural del nostre poble elevant l’interès i estima popular per la natura” dirigint les seves actuacions al públic en general. 

2. Aportació Fundació Castell d’Alaró

El Consell de Mallorca és membre de la Fundació Castell d’Alaró. L’import correspon a l’aportació anual que correspon al Consell de Mallorca

3. Subvenció Fundació Castell d’Alaró per equipament

Els estatuts de la Fundació Castell d’Alaró estableixen que el Consell de Mallorca realitzarà una aportació única de 80.000 euros que serà destinada per la Fundació a l’adquisició de l’equipament de mobiliari i cuina del refugi de muntanya del Castell d’Alaró corresponent l’import de la partida a l’esmentada aportació.

Pressupost previst

Aplicacions nominatives

50.17230.48904, Jardí Botànic de Sóller: 63.000,00  €

50.17200.48901, Aportació Fundació Castell d’Alaró: 3.005,00 €

50.17200.78901, Subvenció Fundació Castell d’Alaró equipament. 80.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Direcció insular de Gestió de Residus

Objectius generals

-Promocionar la prevenció en la producció dels residus urbans, la reducció, el reciclatge i la reutilització dels mateixos.

-Impulsar la recollida selectiva i compostatge o metanització de la matèria orgànica (única fracció que encara no es recull a tot el territori insular).

-Fomentar les campanyes de reciclatge i les activitats per a la conscienciació ciutadana.

-Recolzar les campanyes de reducció de residus.

-Donar suport a les actuacions i projectes d’ inversió per a la millora dels Parcs Verds.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1. A Ajuntament de Palma conveni Cessió Son Reus

El Consell de Mallorca a través de l’empresa concessionària abona una quantitat anual a l’Ajuntament de Palma que cedeix al Consell de Mallorca uns terrenys de la finca de Son Reus així com instal·lacions de funcionament integrades per un forn incinerador, una abocador d’alta densitat i els terrenys necessaris per la nova planta incineradora.

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

50.16200.46201, Ajuntament de Palma conveni cessió Son reus: 25.195,79 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

Direcció Insular de Caça

Objectius generals

Fomentar l’activitat de la caça dins paràmetres de sostenibilitat i de les pràctiques cinegètiques que preservin el medi natural.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

Convocatòria de subvencions per a entitats cinegètiques.

L’objecte d’aquesta reglament és establir les bases reguladores de les ajudes destinades a subvencionar diferents activitats dutes a terme per entitats cinegètiques a l’illa de Mallorca. La finalitat d’aquestes subvencions és socioambiental, i ha d’anar destinada a iniciatives sense  afany de lucre,  les quals promoguin la millora ambiental, i en conseqüència, la millora cinegètica dels terrenys que gestionin dites entitats, o de la pràctica cinegètica que s’hi desenvolupi.

1. Convocatòria de subvencions pe a  entitats cinegètiques (inversió)

L’objecte d’aquesta reglament és establir les bases reguladores de les ajudes destinades a subvencionar despeses d’inversions de diferents activitats dutes a terme per entitats cinegètiques a l’illa de Mallorca. La finalitat d’aquestes subvencions és socioambiental, i ha d’anar destinada a iniciatives sense  afany de lucre,  les quals promoguin la millora ambiental, i en conseqüència, la millora cinegètica dels terrenys que gestionin dites entitats, o de la pràctica cinegètica que s’hi desenvolupi

2. Federació Balear de Caça

La Federació Balear de Caça es una federació esportiva, i com a tal és una associació de caràcter privat amb funcions públiques de caràcter administratiu, que actua com a agent col·laborador de l’Administració pública, tal com ho defineix l’article 52.3 de la llei 14/2006, de 17 d’octubre de l’Esport de les Illes Balears. Pot exercir per delegació les funcions que li encomana l’Administració, d’acord amb l’expressat en l’article 1.3 del Decret 33/2004, de 2 d’abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears, i té interès manifest a col·laborar amb la pràctica d’aquest esport i amb la gestió sostenible dels recursos cinegètics de les Illes Balears, essent, per la seva naturalessa, l’única Federació de caça de l’Illa de Mallorca. 

3. Conveni amb el Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Els articles B.1.4 i B.1.8.b del Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als Consells Insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, estableix entre les tasques a desenvolupar per el Consell de Mallorca l’expedició de les autoritzacions administratives pel que fa al control de les espècies cinegètiques i piscícoles fluvials enumerades a l’ordenament jurídic vigent per a una gestió sostenible del medi forestal i per raons de seguretat als medis urbans i periurbans. El consorci disposa d’una unitat dedicada a temàtiques similars i compatibles essent econòmicament avantatjós i tècnicament viable la col·laboració.

Efectes prevists

Núm. total entitats beneficiàries de subvenció: 45-50.

Núm. d’actuacions: 150-250.

Núm. de subvencions major o igual 3000 €: 100

Núm. de subvencions menor o igual 3.000€:100

Percentatge de compliment d’actuacions subvencionables: 90-100%

Termini d’Execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012

Pressupost previst

Convocatòries

50.17232.48900 Altres transferències servei de caça: 150.000 euros

50.17232.78900 Altres transferències servei de caça: 50.000 euros

Partides nominatives

50.17232.48901 Federació Balear de Caça: 120.000 euros

50.17232.46701 Conveni COFIB: 50.000 euros

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI

Programa Servei d’Ordenació del Territori

Objectius generals

- Donar resposta a les determinacions establertes a la Llei 14/2000, d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, així com a la Llei 2/2001, d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria d’ordenació del territori. Específicament, dur a terme la gestió i aplicació del pla territorial insular i de la resta d’instruments d’ordenació del territori en exercici de les competències atribuïdes.

- Mantenir una política d’ajudes relacionades amb el foment de l’aplicació del Pla Territorial de Mallorca en tots els seus àmbits, i molt especialment en l’àmbit local, amb el foment de les actualitzacions dels instruments urbanístics municipals.

- Consolidar una política de protecció i millora del paisatge de Mallorca, basada en els principis i recomanacions del Conveni Europeu del Paisatge.

- Garantir la difusió, recopilació i recerca de documentació territorial així com la creació d’informació geogràfica i cartogràfica de l’àmbit de Mallorca.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1. Ajuntaments millora planejament serveis transferits de Territori

Donar un impuls a l’adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca dels ajuntaments.

Es tracta de donar continuïtat a la iniciativa llençada el 2008, per la qual el Departament de Territori, en col·laboració amb el de Cooperació Local, ha iniciat diverses línies d’ajuts amb la finalitat que els ajuntaments de Mallorca adaptin el seu planejament urbanístic al Pla Territorial de Mallorca i la resta de normativa relacionada.

En el present exercici es proposa reformular aquestes ajudes per tal d’ajustar-les a l’actual context econòmic, de manera que es continuï afavorint els municipis amb més mancances.

2. Aportació Xarxa Europea Paisatge (RECEP-ENELC)

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el 4 de febrer de 2008, s’adherí als principis, objectius i mesures continguts al Conveni Europeu del Paisatge, aprovat, sota els auspicis del Consell d’Europa, per la Conferència Interministerial d’Estats membres, reunida a Florència el 20 d’octubre de l’any 2000. Així mateix, es va acordar sol·licitar als òrgans competents de la Xarxa Europea d’Ens Locals i Regionals per a l’Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), l’ingrés del Consell Insular de Mallorca, en qualitat de membre, a l’esmentada Xarxa.

Aquesta Xarxa es constituí el mes d’abril de 2006, i està formada pels ens locals i regionals dels estats membres del Consell d’Europa que han ratificat el Conveni europeu del paisatge. Els principals objectius de la Xarxa són afavorir el coneixement i l’aplicació del Conveni a escala local i regional i fomentar l’intercanvi d’experiències i metodologies en matèria de paisatge.

3. Aportació ICTIB

L’ICTIB – IMPULSORS DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A LES ILLES BALEARS és una associació sense ànim de lucre, formada per entitats no lucratives, fundacions, administracions públiques, empreses i persones implicades en la promoció de la custòdia del territori. Els seus estatuts foren aprovats per les entitats fundadores el 19 de gener de 2007, amb l’objectiu d’impulsar la custòdia del territori com a estratègia de conservació. Per això, preveuen la difusió dels mètodes de custòdia que s'estan aplicant arreu del món, promoure i desenvolupar la investigació en custòdia del territori, actuar com a interlocutor davant l'administració local, autonòmica, estatal i europea de les entitats de custòdia i impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social de la custòdia.

Per tot això, i en coherència amb les línies de treball i objectius del Departament de Territori, s’ha considerat adient que el Consell de Mallorca hi participi com a membre actiu, per això, prèvia la tramitació oportuna, l’any 2010 el Consell va passar a formar part, com a soci de número, de l’esmentada Associació. La quantitat de 400 € prevista, és l’aportació fixada com a soci.

Efectes prevists

1. Ajuntaments millora planejament serveis transferits de Territori

L’objectiu d’aquesta partida és clar: aconseguir que els municipis de Mallorca assoleixin el més aviat possible i en les millors condicions i qualitat, l’adaptació del seu planejament urbanístic al Pla Territorial de Mallorca i la resta de normativa relacionada.

2. Aportació Xarxa Europea Paisatge (RECEP)

Es tracta d’implementar un dels objectius de la Direcció insular d’Ordenació del Territori, que preveu accions d’intervenció directa sobre el territori i el paisatge, formant part d’un organisme de caire internacional com és Xarxa Europea d’Ens Local i Regionals per a l’Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC). L’adhesió al Conveni esmentat anteriorment i a la Xarxa permetran al departament de Territori entrar en contacte amb  nombroses regions que treballen en el mateix sentit, afavorint l’intercanvi de bones pràctiques i la participació en projectes comuns.

3. Aportació ICTIB

La finalitat d’aquesta aportació és assolir una participació activa en aquesta associació impulsora de la custòdia del territori, com a membres de ple dret, juntament amb la resta de membres fundadors: Amics de la Terra Balears: Fons per a la conservació del voltor negre, Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes Balears, Fundació vida silvestre de la Mediterrània, Grup Balear d’Ornitologia i defensa de la naturalesa – GOB Mallorca, Grup Balear d’Ornitologia i defensa de la naturalesa – GOB Menorca i  Santuari de Nostra Senyora de Lluc, així com amb la resta d’entitats i administracions que s’hi adhereixin.

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

Aplicacions  nominatives

55.15140.46200, Ajuntaments millora planejament serveis transferits de Territori: 200.000,00 € 

55.15140.48902, Aportació Xarxa Europea Paisatge (RECEP): 3.500,00 €

55.15140.48903, Aportació ICTIB: 400,00 €

55.15195.41000, Aportació Agència Protecció Legalitat Urbanística: 731.459,26 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes partides es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL

Direcció Insular de Cooperació Local i Suport Municipal

Objectius generals

- Impulsar un desenvolupament  econòmic sostenible.

- Analitzar i aprofundir en el coneixement de les realitats municipals.

- Ajudar als Ajuntaments pel funcionament dels seus serveis amb suport econòmic per despeses corrents.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1. Associació Arc Llatí

Complir amb el deure d’abonar la quota anual com a membre de l’Associació. És la quota obligatòria per formar part de l’associació.

2. Convocatòria de subvencions a ajuntaments per despeses corrents

Cooperar econòmicament amb els ajuntaments de l’illa a sufragar actuacions de despesa corrent de competència municipal .

Efectes prevists

Núm. total entitats beneficiàries de subvenció: 40-60

Percentatge de compliment d’actuacions subvencionades: 90-100%

Termini d’execució

Al llarg de l’exercici pressupostari 2012.

Pressupost previst

Aplicacions 

65.16930.48901, Aportació Associació Arc Llatí: 5.500,00 €

Convocatòries

65.16930.46200. Transferències a ajuntaments per despeses corrents: 4.000.000,00 €

Fonts de finançament

Pel finançament d’aquestes subvenciones es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca.

INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS

Àrea de Persones Discapacitades

 Subvencions individuals a persones amb discapacitats

Objectius generals

Aquestes ajudes estan adreçades a l’atenció dels problemes específics de persones declarades amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, per tal de millorar la qualitat de vida i en general a la promoció del seu benestar social.

Objectius específics per destinatari o convocatòria

1.Donar suport per l’adquisició d’ajudes tècniques per a les persones amb discapacitat (pròtesis i òrtesis...) amb la finalitat de suplir o complementar la seva limitació i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la seva vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

2. Donar suport per tractaments professionals sociosanitaris no coberts pel sistema públic que tingui la competència .

Efectes prevists

Núm. de persones beneficiàries : 350 

Termini d’execució

Exercici 2012

Pressupost previst

40.23141.48001, Convocatòria Ajudes Individuals Discapacitats: 215.195,00 €

AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Objectius generals

- Preservació dels valors mediambientals, patrimonials i paisatgístics del territori.

- Aconseguir el compliment a la normativa urbanística i a fer respectar la disciplina urbanística, especialment en els llocs més emblemàtics de la nostra geografia.

- Execució efectiva dels pronunciaments dels diferents òrgans jurisdiccionals.

- Donar suport econòmic a les corporacions que, transcorregut un període dilatat de temps, es troben en l’obligació d’assumir a càrrec del seu pressupost les conseqüències d’acords anul·lats adoptats per anteriors corporacions.

Objectius específics per destinatari

1. Convocatòria pública de subvencions adreçada a ajuntaments per a la demolició d’edificacions il·legals, que es trobin en les següents circumstàncies:

- Que es tracti de supòsits de llicències municipals anul·lades per sentències judicials fermes, que ordenin simultàniament a l’ajuntament la demolició d’edificacions il·legals i la restitució dels terrenys al seu estat primitiu.

- Que hagi transcorregut un termini superior a vuit anys des de la fermesa de la sentència que obliga a la demolició i restitució dels terrenys.

- Que les edificacions afectades s’ubiquin a terrenys amb un grau especial de protecció i que tinguin un fort impacte ambiental, paisatgístic i social.

Efectes prevists

Es tracta d’implementar un dels objectius de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, que pretén aconseguir el compliment de la normativa urbanística, no només en l’aspecte purament sancionador, sinó també en l’aspecte de la restauració efectiva de la legalitat urbanística vulnerada.

Termini d’execució

La justificació de l’execució de les obres de demolició objecte de la convocatòria pública de subvencions, haurà de tenir lloc abans del dia 30 d’octubre de 2012.

Pressupost previst

Per a la consecució de l’esmentat objectiu es preveu destinar la quantitat de CENT SETANTA-SIS MIL EUROS (176.000 €)

04.15190.46200, Transferències corrents. A Entitats Locals. A Ajuntaments: 176.000,00 €

Fonts de finançament

Per al finançament d’aquestes actuacions es farà servir el pressupost propi de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.”

Contra aquest acord d’aprovació que posa fi a la via administrativa es pot interposar RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, 23 d’octubre de 2012

El secretari general,

Jeroni Miquel Mas Rigo


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma