Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Núm. 20393
Notificació de l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de juliol de 2012, relativa a l’exp. 2011/041

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord de demolició del Consell de Direcció l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. Enrique Silva Silva, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord, que resulta del següent tenor literal:

“1r.- Ordenar al Sr. Enrique Silva Silva, en qualitat de propietari, la demolició de les obres executades sense llicència i no legalitzades, a la parcel·la 158, del polígon 11, del terme municipal de Montuïri, consistents en l’execució d’una construcció de 50 m2 amb coberta plana, instal·lació d’un contenidor metàl·lic de 6 m2, construcció d’una fosa sèptica de 2 m2, d’un pou situat a la mitgera amb la parcel·la 159, i construcció d’un cobert de 4 m2 de deixalles, ordenant igualment la restitució general de la finca al seu estat anterior, tot això a costa de l’esmentat interessat, i impedir definitivament els usos a què donassin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de 29 de maig de 2012, dins el termini d’un mes des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció del present acord.

3r.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres il·legals i de restitució de la finca al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, l’execució subsidiària per part d’aquest Consell Insular, essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels interessats.

4t.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a l’Ajuntament de Montuïri.”

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 9 d’octubre de 2012

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma