Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Núm. 20392
Notificació del Decret del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 20 d’agost de 2012, relativa a l’exp. 2011/041

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  el Decret sancionador del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. Enrique Silva Silva, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Decret de 20 d’agost de  2012, que resulta del següent tenor literal:

“Atesa la Proposta definitiva de resolució dictada en data 19 de juliol de 2012, per l’instructor de l’expedient sancionador incoat per l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència municipal no legalitzats, a la parcel·la 158, del polígon 11, del terme municipal de Montuïri, en ús de les funcions atribuïdes per l’article 16.2.g) dels Estatuts de l’Agència, he dictat el següent:

DECRET

 

1r.- Imposar al Sr. Enrique Silva Silva la sanció que s’indicarà seguidament, en qualitat de promotor i propietari, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució sense llicència municipal i no legalitzades, d’obres d’una construcció de 50 m2 amb coberta plana, instal·lació d’un contenidor metàl·lic de 6 m2, construcció d’una fosa sèptica de 2 m2 i d’un pou situat a la mitgera amb la parcel·la 159, i construcció d’un cobert de 4 m2 de deixalles. Les obres s’executaren a la parcel·la 158, del polígon 11, del terme municipal de Montuïri, es troben valorades en 29.152’39 € i d’acord amb el que recull l'article 45 de l'esmentada Llei 10/1990, s’imposa una sanció de 21.864’29 €, corresponent al 75 % del seu valor, en no concórrer-hi cap circumstància modificativa de la responsabilitat.

2n.- El pagament de l’esmentada multa s'haurà de fer en metàl·lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular de Mallorca en el termini de 30 DIES, comptadors des del següent a la notificació del present decret. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de les sancions, aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si durant el termini legal per a la interposició del recurs es garanteix l'import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per a obtenir la suspensió serà dipositada en la Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció on consti com a beneficiària l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca.

3r.- Notificar el present decret a l’interessat i a l’Ajuntament de Montuïri.

Contra aquest decret, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada pot fer-se a la Tresoreria del Consell Insular de Mallorca (al carrer Palau Reial, 1, de Palma) o bé mitjançant ingrés al compte corrent número 2100-0011-83-0201721522, obert a nom de  l‘Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca a l’entitat La Caixa.

Palma, 16 d’octubre de 2012

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma