Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • Conselleria d'Afers socials, Promoció i Immigració

   • Decret 26/2011, d'1 d'abril, pel qual es regula la prestació per a persones que han estat sotmeses a tutela administrativa

    Número de registre 7665 - Pàgines 45-48

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Decret 27/2011, d'1 d'abril, pel qual es crea el Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears

    Número de registre 7670 - Pàgines 42-44

   • Decret 28/2011 d'1 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Formació Sanitària Especialitzada en Ciències de la Salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7674 - Pàgines 44-45

 • Conselleria d'Economia i Hisenda

   • Decret 29/2011, d'1 d'abril, de mesures urgents en matèria de finançament d'inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears

    Número de registre 8141 - Pàgines 17-21

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Decret 22/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix el currículum i l'organització dels cursos de l'especialitat de Musicologia del grau superior dels ensenyaments de música a les Illes Balears per al període d'experimentació de la implantació d'aquesta especialitat

    Número de registre 7649 - Pàgines 21-26

   • Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

    Número de registre 7654 - Pàgines 26-36

   • Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

    Número de registre 7657 - Pàgines 36-42

   • Decret 25/2011, d'1 d'abril, pel qual es nomena la doctora Montserrat Casas Ametller rectora de la Universitat de les Illes Balears

    Número de registre 7662 - Pàgina 42

 • Presidència de les Illes Balears

   • Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

    Número de registre 7933 - Pàgines 6-16

   • Llei 5/2011, de 31 de març, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears

    Número de registre 7935 - Pàgines 16-17

 • 2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

 • Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

   • Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia, de 24 de març de 2011, per la qual es nomena un assessor especialista per col·laborar amb el tribunal qualificador en el desenvolupament de les proves selectives per a l'ingrés a la categoria de recepcionista de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per la Resolució de 3 de gener de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener)

    Número de registre 7793 - Pàgina 48

   • Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia, de 24 de març de 2011, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés en la categoria de recepcionista de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades mitjançant Resolució de 3 de gener de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener)

    Número de registre 7790 - Pàgina 48

   • Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia, de 28 de març de 2011, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, i de persones aspirants convocades a les proves de coneixements de llengua catalana i castellana, amb indicació dels llocs i de les dates de realització de les proves esmentades i del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés en diverses categories professionals de personal laboral fix, convocades per les resolucions de 3 de gener de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener)

    Número de registre 7795 - Pàgines 49-65

 • 3.- D'altres disposicions

 • Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 28 de març de 2011, per la qual s'estableix una zona de veda temporal de la pesca de tresmall a fondària a aigües del Parc Nacional de Cabrera

    Número de registre 7429 - Pàgines 68-69

 • Conselleria de Presidència

   • Acord del Consell de Govern de 25 de març de 2011 pel qual es declara la inversió destinada a la posada en marxa del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal a Manacor com a inversió d'interès autonòmic

    Número de registre 7357 - Pàgines 65-66

   • Resolució del vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 5 d'abril de 2011, per la qual es determinen els tràmits que poden dur-se a terme de manera electrònica en l'àmbit d'actuació del FOGAIBA

    Número de registre 7807 - Pàgines 67-68

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Resolució del conseller de Salut i Consum de 4 d'abril de 2011 d'aprovació del contingut de la carta de serveis de la Direcció General Consum

    Número de registre 7806 - Pàgina 77

 • Conselleria de Turisme i Treball

   • Resolució de la directora general de Responsabilitat Social Corporativa, per la qual es qualifica provisionalment com empresa d'inserció a l'entitat DIGFEI MALLORCA, S.L.

    Número de registre 7546 - Pàgines 69-70

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística

    Número de registre 7822 - Pàgines 70-74

   • Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, de 5 d'abril de 2011, mitjançant la qual es convoca la segona edició dels Premis d'Investigació Institut d'Estudis Baleàrics, any 2011.

    Número de registre 8130 - Pàgines 74-77

 • Conselleria d'innovació, Interior i Justícia

   • Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia per la qual es modifica la Resolució de 27 d'octubre de 2010, de delegació de competències i de delegació de signatura en la secretària general de la Conselleria i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

    Número de registre 7771 - Pàgina 78

 • 4.- Anuncis

 • Agència Tributària de les Illes Balears

   • Exposició pública de la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2011

    Número de registre 7797 - Pàgines 82-83

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Correcció d'errades tipogràfiques del Conveni de col·laboració entre la Comissió Nacional de la Competència i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB 48 del 02-04-2011)

    Número de registre 6619 - Pàgines 81-82

   • Procediment para l'adjudicació del contracte de l'estudi d'identificació, caracterització i mapejat de clústers empresarials a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7917 - Pàgina 82

 • Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

   • Adjudicació del contracte corresponent al procediment Negociat Sense Publicitat d'instal·lacions de seguretat a la línia ferroviària de SFM.

    Número de registre 7477 - Pàgina 78

   • Licitació del contracte de subministrament de combustibles líquids per Espais de Natura Balear.

    Número de registre 7769 - Pàgines 78-79

   • Notificació de la resolució de l'expedient sancionador per infraccions a la normativa en matèria de residus.

    Número de registre 7295 - Pàgina 79

   • Notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador per infracció a la normativa en matèria de residus.

    Número de registre 7296 - Pàgina 79

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Anunci d'adjudicació del procediment derivat per a la contractació del subministrament de material divers d'incontinència d'orina a la Fundación Hospital Manacor.

    Número de registre 7370 - Pàgina 80

 • Conselleria de Turisme i Treball

   • Notificació de la Resolució de la consellera de Turisme i Treball per la qual es denega una sol·licitud de subvenció de promoció de l'ocupació autònoma.

    Número de registre 7535 - Pàgines 79-80

   • Citació a termini de l'empresa Obras y Construcciones Bellver, SL. amb CIF B82975319 com a persona interessada en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 81/2011, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma.

    Número de registre 7636 - Pàgina 80

 • Conselleria d'Habitatge i Obres públiques

   • Notificació de l'acord del Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears de 29 de març de 2011, relatiu al procediment d'abandonament de l'embarcació 'VISION', al port de Portocolom (Mallorca).

    Número de registre 7779 - Pàgines 80-81


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma