Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • Conselleria de Presidència

   • Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 24763 - Pàgines 14-20

 • Presidència de les Illes Balears

   • Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears

    Número de registre 25005 - Pàgines 6-14

 • 3.- D'altres disposicions

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Acord del Consell de Govern de 29 d'octubre de 2010 d'inici de les activitats de promoció de la competència dins l'àmbit autonòmic

    Número de registre 24658 - Pàgina 37

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Correcció d'errades de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 10 de setembre de 2010, dels recursos d'alçada interposats pel Sr. Pascual Oliver Marqués contra les resolucions de la directora general de Farmàcia de 27 d'abril de 2010, per les quals es convocaren dos concursos de mèrits per a l'adjudicació de dues oficines de farmàcia a la zona farmacèutica d'Alcúdia

    Número de registre 24341 - Pàgines 33-34

   • Resolució del conseller de Salut i Consum del recurs d'alçada contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud d'autorització de quatre oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Santa Eulària des Riu a Eivissa

    Número de registre 24676 - Pàgines 34-36

   • Resolució del conseller de Salut i Consum del recurs d'alçada contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud d'autorització de nou oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Sant Antoni a Eivissa

    Número de registre 24677 - Pàgines 36-37

 • Conselleria d'Economia i Hisenda

   • Acord del Consell de Govern de dia 5 de novembre de 2010 pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Educació i Cultura per al període 2009-2011

    Número de registre 24760 - Pàgines 20-25

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de novembre de 2010 per la qual es convoquen les ajudes de la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies per a l'any 2010

    Número de registre 25099 - Pàgines 25-32

 • 4.- Anuncis

 • Agència Tributària de les Illes Balears

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte de serveis anticipat de despesa, de millora i perfeccionament del sistema de gestió informàtica de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2011 (MARES)

    Número de registre 25179 - Pàgines 47-48

 • Conselleria d'Afers socials, Promoció i Immigració

   • Anunci de notificació de canvi d'instructor corresponent a l'expedient 07/067-CD

    Número de registre 24716 - Pàgines 43-44

   • Anunci de licitació del contracte de serveis per a l'organització i la gestió del Punt de Trobada Familiar a l'illa d'Eivissa

    Número de registre 24236 - Pàgina 44

   • Petició de dades complementàries a la persona interessada o al seu representant d'expedients de dependència.

    Número de registre 24421 - Pàgines 44-45

   • Anunci de notificació del tràmit d'audiència corresponent a l'expedient 07/067-CD

    Número de registre 24730 - Pàgina 44

   • Notificació de resolucions d'extinció del dret a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa

    Número de registre 24426 - Pàgines 45-46

   • Notificació de requeriments de documentació complementària a la declaració anual relativa a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa

    Número de registre 24425 - Pàgina 45

   • Notificació de requeriments en tràmit inicial de documentació relativa a l'expedient de la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa

    Número de registre 24423 - Pàgina 45

   • Notificació de resolucions de suspensió del pagament de la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa

    Número de registre 24428 - Pàgina 46

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Informació pública d'autorització administrativa d'instal·lacions elèctriques

    Número de registre 24781 - Pàgina 46

   • Informació pública de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, sobre l'autorització administrativa d'una instal·lació elèctrica, expedient UP 5/08, i la declaració d'utilitat pública

    Número de registre 24782 - Pàgina 47

 • Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

   • Adjudicació del contracte corresponent al procediment obert contracte d'obres corresponents al projecte constructiu de reacondicionament de la trinxera núm. 11. Mur esquerra, de la línia Enllaç-Manacor

    Número de registre 24231 - Pàgines 39-40

   • Informació Pública sobre autorització per construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, parcs. 74 i 75, pol. 3. Zona de policia de torrents. TM Campos

    Número de registre 24784 - Pàgina 40

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 24235 - Pàgines 40-41

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 24234 - Pàgina 40

   • Notificació requeriment de documentació d'expedient de sol·licitud de realització d'obres en zona de servitud de la Llei de costes

    Número de registre 24230 - Pàgina 40

   • Informació Pública sobre autorització d'obres de canvi de coberta i ampliació d'habitatge i piscina a la parc. 218, pol. 22. Zona de policia de torrents. TM Artà

    Número de registre 24783 - Pàgina 40

   • Anunci mitjançant el qual l'Institut Balear de la Natura dóna publicitat a la segona pròrroga de contracte d'arrendament d'immoble (IMB 03/2008)

    Número de registre 24232 - Pàgina 40

   • Notificació de proposta de resolució d'expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d'espais de rellevància ambiental

    Número de registre 24611 - Pàgina 41

   • Notificació de proposta i resolució d'arxiu d'expedients per infracció administrativa en matèria de conservació d'espais de rellevància ambiental

    Número de registre 24610 - Pàgina 41

   • Notificació de resolució d'expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d'espais de rellevància ambiental

    Número de registre 24612 - Pàgines 41-42

   • Notificació de resolució d'inici d'expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d'espais de rellevància ambiental

    Número de registre 24609 - Pàgina 41

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 24666 - Pàgina 42

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 24665 - Pàgina 42

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 24664 - Pàgina 42

 • Conselleria de Presidència

   • Notificació de la resolució de concessió d'ajuda de l'expedient NBAL 1.2.131 a nom del Sr. Boubagar Sene amb NIE X0027479V de la línia d'ajuda per a la paralització temporal de la flota d'arrossegament.

    Número de registre 24432 - Pàgina 38

   • Notificació de Resolució de modificació de l'expedient CC025/09 a nom de MOREY DIAZ, MARGARITA, de la línia d'ajuda: Ajudes per a capital circulant en el sector primari, per a l'exercici 2009.

    Número de registre 24669 - Pàgina 38

   • Notificació de Resolució de modificaió de l'expedient CC296/09 a nom de MIRO ALMAGRO, FRANCISCO , de la línia d'ajuda: Ajudes per a capital circulant en el sector primari, per a l'exercici 2009.

    Número de registre 24670 - Pàgines 38-39

   • Notificació de resolució de baixa establert a l'article 3.7 del Reial Decret 479/2004.

    Número de registre 24709 - Pàgina 39

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Resolució de la Gerència de l'Àrea de Salut de Eivissa i Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, Ib-Salut, per la qual s'acorda l' adjudicació del contracte de subministrament d' aparats mèdics.

    Número de registre 24580 - Pàgina 43

 • Conselleria de Turisme i Treball

   • Anunci per a la licitació del contracte de vigilància de les oficines del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (exp.:CONTR/2010/6631).

    Número de registre 24744 - Pàgines 42-43

   • Comunicació als accidentats afectats de resolucions dictades en expedients sancionadors per infracció de la normativa laboral instruïts per la Direcció General de Salut Laboral

    Número de registre 24252 - Pàgina 43

   • Notificació de resolució del recurs de reposició interposat per l'entitat Faita SA contra la Resolució de la consellera de Treball i Formació per la qual es denega una subvenció en matèria de mitjans de comunicació per a la producció audiovisual a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2009

    Número de registre 24728 - Pàgina 43

 • Conselleria d'Habitatge i Obres públiques

   • Anunci de rectificació d'errades de l'annex I publicat en el perfil del contractant i ampliació de terminis del contracte de serveis: 'Neteja a les dependències de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques any 2011'. Expedient CONTR 2010 7967.

    Número de registre 24910 - Pàgina 46


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma