Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Decret 102/2010, de 27 d'agost, de dissolució de la societat Fires i Congressos de Balears, SA

    Número de registre 19524 - Pàgines 16-17

   • Decret 103/2010, de 27 d'agost, pel qual es modifica el Decret 110/1997, d'1 d'agost, de constitució de l'entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

    Número de registre 19527 - Pàgines 17-18

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears

    Número de registre 19520 - Pàgines 10-16

   • Decret 101/2010, de 27 d'agost, pel qual es modifica el Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals

    Número de registre 19522 - Pàgina 16

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Decret 99/2010, de 27 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental

    Número de registre 19517 - Pàgines 5-10

 • 3.- D'altres disposicions

 • Agència Tributària de les Illes Balears

   • Resolució del president de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 5 d'agost de 2010 per la qual es convoca un concurs per a la constitucióconstituir de borses extraordinàries de personal funcionari interí de diferents cossos i escales de l'Agència Tributària de les Illes Balears

    Número de registre 19115 - Pàgines 31-37

 • Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

   • Resolució del director general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, de convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de subvenció, per a implantar l'Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears dins l'exercici 2010.

    Número de registre 19155 - Pàgines 19-24

 • Conselleria de Turisme i Treball

   • Resolució del director general de Treball de 20 d'agost de 2010 per la qual s'ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre i es disposa la publicació de les actes de sessió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Panima, SA, en les quals s'acorda prorrogar la seva vigència per a tot l'any 2009, actualitzar les retribucions del personal i modificar l'article 9 del conveni (Exp: CC_Actes 12 i 13/064 codi de conveni núm. 07/0062.2)

    Número de registre 19120 - Pàgines 24-26

   • Resolució de la consellera de Turisme i de Treball de convocatòria de subvencions en matèria de mitjans de comunicació per a mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010

    Número de registre 19466 - Pàgines 26-30

   • Correcció d'errors de la Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 23 de juliol de 2010 de convocatòria de subvencions en matèria de mitjans de comunicació per a la producció audiovisual a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010 (BOIB núm. 116, de 7 d'agost de 2010)

    Número de registre 19140 - Pàgina 26

 • Conselleria d'Economia i Hisenda

   • Resolució del conseller d'Economia i Hisenda de 27 d'agost de 2010 de creació de deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l'emissió d'obligacions per un import de 35.000.000 ' amb venciment 31 d'octubre de 2013

    Número de registre 19204 - Pàgines 18-19

 • Conselleria d'Habitatge i Obres públiques

   • Resolució d'aprovació inicial del projecte d'urbanització i del projecte de distribució de beneficis i càrregues de la reserva estratègica de sòl de l'Avinguda s'Olivera, 62, de Calvià, a l'empara de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.

    Número de registre 19373 - Pàgina 30

 • 4.- Anuncis

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Informació pública de l'estudi de impacto ambiental i del projecte d'explotació i restauració de l'ampliació de la pedrera 'Rosselló' en el terme municipal de Petra, en la illa de Mallorca.

    Número de registre 19116 - Pàgina 47

   • Anunci d'adjudicació del contracte de serveis d'elaboració de publicitat en premsa i ràdio de les campanyes d'energia

    Número de registre 19117 - Pàgina 47

 • Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

   • Informació pública sobre la sol·licitud d'informe en relació a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, pol. 39, parcs. 172, 173 i 201. Zona de policia de torrents. TM Felanitx

    Número de registre 19173 - Pàgina 39

   • Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Bunyola pel qual se li encarrega la gestió corresponent a la tramitació del procediment per a l'acreditació de la condició de resident en el municipi de Bunyola que cursa estudis a l'IES Guillem Colom Casasnovas de Sóller, per tal d'obtenir la bonificació per al cost del peatge del túnel de Sóller

    Número de registre 19220 - Pàgines 39-40

   • Informació pública sobre la sol·licitud d'autorització de construcció d'habitatge a Ca n'Obrador, Ca na Negreta, pol. 22 parc. 200 parroquia Nostra Sra. De Jesús. Zona de policia de torrent. TM Santa Eulària des Riu

    Número de registre 19172 - Pàgina 39

   • Informació pública sobre la sol·licitud d'autorització de construcció de 22 habitatges de protecció pública al carrer des Molí Nou, 1 Zona de policia de torrent. TM Vilafranca de Bonany

    Número de registre 19171 - Pàgina 39

   • Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Fornalutx pel qual se li encarrega la gestió corresponent a la tramitació del procediment per a l'acreditació de la condició de resident en el municipi de Fornalutx per tal d'obtenir la bonificació per al cost del peatge del túnel de Sóller

    Número de registre 19221 - Pàgines 40-41

   • Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Escorca pel qual se li encarrega la gestió corresponent a la tramitació del procediment per a l'acreditació de la condició de resident en el municipi d'Escorca per tal d'obtenir la bonificació per al cost del peatge del túnel de Sóller

    Número de registre 19222 - Pàgines 41-42

   • Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Sóller pel qual se li encarrega la gestió corresponent a la tramitació del procediment per a l'acreditació de la condició de resident en el municipi de Sóller per tal d'obtenir la bonificació per al cost del peatge del túnel de Sóller

    Número de registre 19223 - Pàgines 42-43

   • Conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Compañia Concesionaria del Tunel de Sóller SA, per a l'establiment d'un marc legal de col·laboració per articular la bonificació de tarifes del peatge del túnel de Sóller per als residents en els municipis de Sóller, Fornalutx, Bunyola i Escorca, d'acord amb l'Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 26 de maig de 2009

    Número de registre 19224 - Pàgines 43-44

   • Notificació dels acords d'iniciació d'expedients administratius sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.

    Número de registre 19106 - Pàgines 44-45

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 19160 - Pàgina 45

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 19175 - Pàgina 46

   • Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització d'obres en zona de servitud de la Llei de Costes.

    Número de registre 19174 - Pàgina 46

 • Conselleria de Presidència

   • Notificació de la resolució d'expedient sancionador en matèria de ramaderia núm. AG 0104/08

    Número de registre 19151 - Pàgina 37

   • Notificació de la resolució d'expedient sancionador en matèria de fraus agroalimentaris/ramaderia núm. AG 0025/09

    Número de registre 19152 - Pàgines 37-38

   • Notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador en matèria de fraus agroalimentaris núm. FA 0011/10

    Número de registre 19153 - Pàgina 38

   • Notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador en matèria de fraus agroalimentaris núm. FA 0032/10

    Número de registre 19154 - Pàgina 38

 • Conselleria de Turisme i Treball

   • Notificació de l'aixecament de la suspensió de la tramitació d'expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral instruïts a la Direcció General de Salut Laboral

    Número de registre 19118 - Pàgina 46

   • Comunicació als accidentats afectats de resolucions en expedients sancionadors per infringir la normativa laboral instruïts a la Direcció General de Salut Laboral.

    Número de registre 19123 - Pàgina 46

   • Notificació d'obertura de tràmit d'audiència en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral

    Número de registre 19122 - Pàgina 46

 • Conselleria d'Habitatge i Obres públiques

   • Informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'urbanització i del projecte de distribució de beneficis i càrregues de la reserva estratègica de sòl de l'Avinguda s'Olivera, 62, de Calvià, a l'empara de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública. Exp. R.E.S núm. 2

    Número de registre 19375 - Pàgina 47

   • Anunci de l'Acord del Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears de data 25 d'agost de 2010, pel qual s'aprova definitivament el 'Projecte bàsic d'estació marítima provisional i urbanització adjacent en el Port de Ciutadella, dic de Son Blanc' comprensiu de les obres a executar en el dic de Son Blanc i previstes en el projecte d'ampliació del port de Ciutadella, t.m. Ciutadella, Menorca

    Número de registre 19215 - Pàgina 47


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma