Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • Presidència de les Illes Balears

   • Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears

    Número de registre 19058 - Pàgines 6-15

   • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears

    Número de registre 19089 - Pàgines 15-49

 • 3.- D'altres disposicions

 • Conselleria d'Agricultura i Pesca

   • Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 24 d'octubre 2006, per la qual s'estableixen les normes per a la utilització de la indicació geogràfica 'Illes Balears' en vins de taula amb dret a la menció 'vi de la terra'.

    Número de registre 19227 - Pàgines 59-61

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Resolució del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 17 d'octubre de 2006, per la qual s'ordena la publicació de la Instrucció del director general d'Indústria de 2 d'octubre de 2006, per la qual s'estableix que les empreses instal·ladores autoritzades en determinades instal·lacions han de presentar la documentació per inscriure's davant la Direcció General d'Indústria

    Número de registre 19012 - Pàgines 53-54

 • Conselleria de Medi Ambient

   • Resolució de concessió de subvencions per a la implantació de l'agenda local 21 als municipis de les illes balears

    Número de registre 19091 - Pàgines 50-51

 • Conselleria de Relacions Institucionals

   • Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals de modificació parcial de la Resolució de 10 de maig de 2006, modificada per la Resolució de 26 de juliol de 2006, per la qual es convoquen els ajuts per al foment del desenvolupament de l'acció cívica, la convivència i el capital social

    Número de registre 19262 - Pàgines 49-50

 • Conselleria de Treball i Formació

   • Resolució del conseller de Treball i Formació de 24 d'octubre de 2006, per la qual s'aprova la convocatòria per concedir subvencions públiques mitjançant contractes programa, d'àmbit autonòmic, per a la formació de treballadors ocupats, en aplicació de l'Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol, i posteriors modificacions, per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir les subvencions esmentades, cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE)

    Número de registre 19300 - Pàgines 54-58

   • Resolució del conseller de Treball i Formació de 25 d'octubre de 2006, per la qual es modifica la Resolució del conseller de Treball i Formació de 24 de juliol de 2006, per la qual s'obre la convocatòria per concedir subvencions per posar en pràctica els programes experimentals en matèria d'ocupació

    Número de registre 19335 - Pàgina 58

 • Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

   • Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 18 d'octubre de 2006, per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes a la xarxa d'antenes tecnològiques aprovada per resolució de data 26 de juliol de 2006 i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 125, de 5 de setembre.

    Número de registre 19072 - Pàgina 53

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 18 d'octubre de 2006, per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes destinades als ajuntaments de les Illes Balears per fomentar projectes d'innovació educativa i millorar el servei educatiu dels infants menors de tres anys, per al curs 2006-2007

    Número de registre 19090 - Pàgines 58-59

 • Conselleria d'Immigració i Cooperació

   • Resolució de la consellera d'Immigració i Cooperació, de 25 d'octubre de 2006, per la qual es modifica la Resolució de la Consellera d'Immigració i Cooperació, de 15 de juny de 2006 (BOIB núm. 87, de 20-06-2006), per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament en països empobrits, per als anys 2006 i 2007

    Número de registre 19289 - Pàgina 61

 • Conselleria d'Interior

   • Resolució del conseller d'Interior de 20 d'octubre de 2006, per la qual es convoca la tercera edició del Premi d'Investigació sobre l'Administració Local

    Número de registre 19071 - Pàgines 51-52

   • Resolució del conseller d'Interior per la qual es corregeixen els errors observats a la Resolució, de 9 d'octubre de 2006, per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, amb les causes d'exclusió, i d'aspirants convocats a les proves específiques de llengua catalana (nivell A i nivell B) i s'indiquen els llocs i les dates de la realització de les esmentades proves i del primer exercici de les proves selectives per cobrir les places d'estabilitat de l'ocupació de determinades escales i/o especialitats del Cos facultatiu tècnic, del Cos d'ajudants facultatius i del Cos de professions i oficis, de l'Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 142, de 12 d'octubre)

    Número de registre 19079 - Pàgines 52-53

 • 4.- Anuncis

 • Conselleria d'Agricultura i Pesca

   • Notificació de resolució d'expedient sancionador per infracció a la normativa de Cans Perillosos

    Número de registre 19003 - Pàgina 69

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de Indústria

    Número de registre 18990 - Pàgina 67

 • Conselleria de Medi Ambient

   • Informació Pública sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Campos.

    Número de registre 18862 - Pàgines 62-63

   • Informació Pública sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Felanitx.

    Número de registre 18866 - Pàgina 63

   • Resolució de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Santa Eulària del Riu.

    Número de registre 18979 - Pàgina 63

   • Resolució de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Campanet.

    Número de registre 18978 - Pàgina 63

   • Resolució de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany.

    Número de registre 18977 - Pàgina 63

   • Notificació de l'acord d'iniciació de procediment sancionador, per efectuar la perforació d'un sondeig sense autorització administrativa, a la parcel·la 201, polígon 2, a la finca denominada Mastaguera, al t.m. de Pollença.

    Número de registre 18851 - Pàgines 63-64

   • Notificació de la proposta de resolució del procediment sancionador per la realització d'obres al llit del torrent de Ses Coves, en el t.m. de Santa Eugènia, sense disposar d'autorització administrativa.

    Número de registre 18859 - Pàgina 64

   • Notificació de proposta de resolució d'expedient per infracció administrativa en matèria de caça

    Número de registre 19038 - Pàgina 64

   • Notificació d'acord d'iniciació d'expedient per infracció administrativa en matèria de protecció d'espècies

    Número de registre 19039 - Pàgines 64-65

   • Notificació de l'acord d'iniciació de procediment sancionador, per efectuar perforació d'un sondeig a la parcel·la 304, Polígon 16, paratge 'Son Xota', al t.m. de Campos, sense comptar amb la preceptiva autorització administrativa.

    Número de registre 18975 - Pàgina 64

   • Notificació de resolució d'expedient per infracció administrativa en matèria de caça

    Número de registre 19044 - Pàgina 65

   • Notificació d'acord d'iniciació d'expedient per infracció administrativa en matèria de caça.

    Número de registre 19042 - Pàgina 65

   • Notificació d'acord d'iniciació d'expedient per infracció administrativa en matèria de pesca fluvial.

    Número de registre 19041 - Pàgina 65

 • Conselleria de Presidència i Esports

   • Notificació de denegació de targeta «Bonus d'infància» de diversos expedients

    Número de registre 18796 - Pàgina 71

   • Notificació de denegació de targeta «Bonus d'infància» de diversos expedients

    Número de registre 18797 - Pàgines 71-72

   • Notificació de resolucions d'expedients de «Targeta Bàsica»

    Número de registre 18968 - Pàgina 72

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Correcció d'errors a la publicació de l'edicte núm. 18202.

    Número de registre 18946 - Pàgina 69

   • Notificació de Resolució de Recurs d'Alçada d'expedient sancionador per infracció de les normes de consum.

    Número de registre 19074 - Pàgines 69-70

   • Anunci d'adjudicació de la contractació del subministrament de 'Un sistema de magatzament i dispensació automatitzada de medicaments amb destí a Hospitals de l'Ib-Salut '

    Número de registre 19130 - Pàgina 70

   • Notificacions de resolució d'iniciació d'expedients sancionadors per infraccions de les normes de consum.

    Número de registre 19004 - Pàgina 70

   • Notificació de la resolució del expedient sancionador instruït per infraccions administratives en matèria de consum.

    Número de registre 19005 - Pàgina 70

   • Notificacions de resolució d'iniciació d'expedients sancionadors per infraccions de les normes de consum.

    Número de registre 19007 - Pàgines 70-71

   • Notificació de citació a termini de les persones interessades, Sra. Aurora P. Antón Alonso de Liébana i Sra, Begoña Chico Alfaro, en el procediment ordinari 63/ 2006.

    Número de registre 19265 - Pàgina 71

 • Conselleria de Treball i Formació

   • Notificació d'aixecament de la suspensió d'expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral instruïts a la direcció general de Salut Laboral

    Número de registre 18850 - Pàgina 67

   • Notificació de resolucions en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral instruïts a la Direcció General de Treball

    Número de registre 18923 - Pàgines 67-68

   • Notificació de resolució del conseller de Treball i Formació d'iniciació de procediment de reintegrament.

    Número de registre 19010 - Pàgina 68

   • Notificació de resolucions a recursos d'alçada dictades en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral

    Número de registre 19092 - Pàgina 68

 • Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte: adquisició de llicències Microsoft Office 2003 i Windows Server 2003 CAL

    Número de registre 19068 - Pàgina 66

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte per a la implantació d'un sistema informàtic per a la gestió de l'Impost de Successions i Donacions

    Número de registre 19255 - Pàgina 66

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte de serveis per a la realització de l'enviament d'un tríptic i una carta informativa sobre l'impost de successions i donacions i realització d'un tríptic sobre el nou portal de tributs locals.

    Número de registre 19301 - Pàgina 67

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Anunci de licitació per a les obres de Rehabilitació dels jaciments arqueològics de la necròpolis púnica a Eivissa.

    Número de registre 18925 - Pàgines 68-69

   • Anunci d'adjudicació del contracte de serveis per l'elaboració d'una campanya publicitària cicles formatius FP deficitaris i pel foment de la igualtat d'oportunitats.

    Número de registre 18926 - Pàgina 69

 • CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS

   • Anunci relatiu a la informació pública de l'Avantprojecte de remodelació de les instal·lacions del Club Nàutic de Sant Antoni de Sant Antoni de Portmany ' Eivissa.

    Número de registre 19002 - Pàgina 61

   • Notificació de propostes de resolució d'expedients administratius sancionadors per presumpta infracció a la normativa en matèria de transports.

    Número de registre 18980 - Pàgina 62


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma