Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II - Consells Insulars

 • Eivissa i Formentera

   • Publicació dels expedients d'obres a sòl rústic núm. 109/05, 53/06.

    Número de registre 10001 - Pàgina 169

   • Publicació dels expedients d'obres a sòl rústic núm. 72/06, 94/06.

    Número de registre 10003 - Pàgines 169-170

   • Publicació dels expedients d'obres a sòl rústic núm. 63/06, 92/06.

    Número de registre 10005 - Pàgina 170

 • Mallorca

   • Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca en relació de l'aprovació definitiva de diverses modificacions puntuals i adaptació a la Llei 6/1999, de Directrius d'Ordenació Territorial, de les NNSS de planejament de Sineu.

    Número de registre 9344 - Pàgines 148-159

   • Cessament i nomenament d'un membre de la Comissió Tècnica Insular de Museus.

    Número de registre 9782 - Pàgina 159

   • Acord d'aprovació definitiva amb prescripcions del Pla Parcial d'Ordenació del polígon 1-26-1 de les NNSS de Planejament del municipi de Manacor.

    Número de registre 9783 - Pàgines 159-163

   • Aprovació de les normes i criteris de funcionament de la Comissió Qualificadora de Documents Administratius.

    Número de registre 9784 - Pàgines 163-165

   • Convocatoria de les ajudes econòmiques mitjançant patrocini per a programes, activitats, actuacions, esdeveniments i competicions esportives organitzades per entitats sense ànim de lucre a Mallorca, per part de l'àrea d'esports de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca per a l'any 2006

    Número de registre 9890 - Pàgines 166-169

 • Menorca

   • Informació pública de l'expedient per a la declaració d'interès general relativa al projecte d'instal·lació elèctrica subministrament a pou de la finca Alfurinet. TM Ciutadella. (46 NUI 06202).

    Número de registre 9826 - Pàgina 169


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma