Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II - Consells Insulars

 • Eivissa i Formentera

   • Acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, de data 18 d'abril de 2005, d'aprovació inicial dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

    Número de registre 9149 - Pàgines 49-60

   • Acord del Ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, de data 18 d'abril de 2005, d'aprovació inicial dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de Contractació del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

    Número de registre 9152 - Pàgines 60-73

   • Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. 2/05

    Número de registre 9357 - Pàgina 73

 • Mallorca

   • Adjudicació pel Consell Executiu del Consell de Mallorca en data 9 de maig de 2005 de les obres del Departament d'Obres Públiques corresponents als expedients 4/2005, 6/2005, 7/2005, 8/2005, 9/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005 i 13/2005.

    Número de registre 9323 - Pàgines 46-47

   • Concurs per a la contractació de les obres corresponents al projecte de condicionament de la carretera PM-V 333-1, del punt quilomètric 4'300 fins al 8'000.- Clau 05-15.0-RF.- exp. 29/05 (terme municipal d'Artà), amb procediment obert i amb tramitació d'urgència.

    Número de registre 9325 - Pàgines 47-48

   • Creació de la Comissió Qualificadora de Documents Administratius del Consell de Mallorca i aprovació del seu reglament

    Número de registre 9351 - Pàgines 48-49


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma