Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Decret 23/2005, de 4 de març, pel qual es crea el CP Cas Capiscol, de Palma

    Número de registre 4132 - Pàgina 5

   • Decret 24/2005, de 4 de març, pel qual es crea l'institut d'educació secundària La Ribera, de Palma.

    Número de registre 4135 - Pàgines 5-6

   • Decret 27/2005, de 4 de març, pel qual es crea l'institut d'educació secundària de Porreres.

    Número de registre 4139 - Pàgina 6

   • Decret 25/2005, de 4 de març, pel qual es crea l'institut d'educació secundària de Binissalem.

    Número de registre 4136 - Pàgina 6

   • Decret 26/2005, de 4 de març, pel qual es crea l'institut d'educació secundària d'Esporles.

    Número de registre 4141 - Pàgina 7

 • Presidència de les Illes Balears

   • Llei 1/2005 de 3 de març, de reforma de la llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

    Número de registre 4077 - Pàgina 5

 • 2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

 • Universitat de les Illes Balears

   • Resolució del dia 8 de març de 2005, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es corregeix la del dia 24 de febrer de 2005 per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l'ingrés a l'escala auxiliar de biblioteca d'aquesta universitat pel sistema general d'accés lliure.

    Número de registre 4232 - Pàgina 7

   • Resolució del dia 8 de març de 2005, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es corregeix la del dia 24 de febrer de 2005 per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa d'aquesta universitat pel sistema general d'accés lliure.

    Número de registre 4231 - Pàgina 7

 • 3.- D'altres disposicions

 • Conselleria de Medi Ambient

   • Resolució de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Palma.

    Número de registre 4074 - Pàgina 8

 • Conselleria de Presidència i Esports

   • Correcció d'errades observades a la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 11 de febrer de 2005, per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de joves voluntaris (captació, formació i reciclatge), per a l'any 2005.

    Número de registre 4006 - Pàgines 23-24

   • Correcció d'errades observades a la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de dia 11 de febrer de 2005, per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per dur a terme programacions habituals o puntuals d'activitats en matèria de joventut, per a l'any 2005

    Número de registre 4015 - Pàgines 24-25

   • Correcció d'errades observades a la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 11 febrer de 2005, per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per dur a terme programacions habituals d'activitats d'oci i temps lliure adreçades a col·lectius infantils i juvenils d'integració social, per a l'any 2005.

    Número de registre 4010 - Pàgina 24

   • Correcció d'errades observades a la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 16 de febrer de 2005, per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions en matèria de serveis d'informació jove i d'unitats informatives d'integració social, per a l'any 2005

    Número de registre 4021 - Pàgina 25

   • Correcció d'errades observades a Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 11 de febrer de 2005, per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per a entitats locals en matèria de promoció de la participació social dels joves mitjançant la dinamització d'activitats en els seus territoris, per a l'any 2005.

    Número de registre 4025 - Pàgines 25-26

   • Correcció d'errades observades a la versió castellana de la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 21 de febrer de 2005, per la qual es publica l'actualització de la prestació econòmica bàsica, les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda mínima d'inserció

    Número de registre 4026 - Pàgina 26

 • Conselleria de Relacions Institucionals

   • Resolució de la Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals de dia 7 de març de 2005, per la qual es nomena el Sr. José Miguel Bañón Bernard registrador de la propietat, béns immobles i mercantils per proveir un registre vacant en l'àmbit territorial de les Illes Balears

    Número de registre 4190 - Pàgines 7-8

   • Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals de 8 de març de 2005, de modificació parcial de la Resolució de 23 de desembre de 2004, de convocatòria per a la concessió de subvencions a mitjans de comunicació social, mitjançant el procediment anticipat de despesa corresponent a l'exercici pressupostari de 2005

    Número de registre 4331 - Pàgina 8

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Resolució del Director General de Salut Pública i Participació, de dia 08 de març de 2005 per la qual es convoca un curs de nivell qualificat per aplicadors de plaguicides ambientals i en la indústria alimentària.

    Número de registre 4228 - Pàgina 23

 • Conselleria de Treball i Formació

   • Resolució de la directora general de Treball, de data 25-02-2005, per la qual es fa pública la Revisió Salarial del conveni col·lectiu de l'empresa 'Kraft Foods España, S.A.', per al centre de treball de Maó (Menorca)

    Número de registre 3962 - Pàgina 13

   • Resolució de la directora general de Treball, de data 24-02-2005, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu de l''Institut Municipal d'Informàtica de Palma' (IMI)

    Número de registre 3996 - Pàgina 13

   • Resolució de la directora general de Treball, de data 23-02-2005, per la qual es fa públic el primer conveni col·lectiu del 'Personal Laboral de l'Ajuntament de Lloseta'

    Número de registre 3997 - Pàgines 13-18

   • Resolució de la directora general de Treball, de data 24-02-2005, per la qual es fa pública la 'Modificació de l'article 44 del conveni col·lectiu del Personal Laboral del Consell de Mallorca'

    Número de registre 3998 - Pàgina 18

   • Resolució de la directora general de Treball, de data 02-03-2005, per la qual es fan públiques la Revisió Salarial i la Modificació de l'art. 17 del conveni col·lectiu de l'empresa ' Gestoria Lleonart, SL '

    Número de registre 4119 - Pàgines 18-19

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Resolució del director general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de dia 3 de març de 2005, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

    Número de registre 4103 - Pàgines 19-23

   • Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 25 de febrer de 2005, per la qual s'autoritza el trasllat d'una aula externa d'educació infantil del centre privat d'educació especial Mater Misericordiae, de Palma, que s'ubicarà en el centre privat d'educació infantil i primària San Francisco de Asís, domiciliat al Passatge Can Faixina, núm. 1, de Palma.

    Número de registre 3936 - Pàgina 19

 • Conselleria d'Interior

   • Acord del Consell de Govern de 11 de març de 2005, pel qual es declara la ocupació urgent dels béns afectats per l'expedient d'expropiació relatiu al projecte d'obres de condicionament i millora de la carretera PMV-812,2, entre Sant Rafel i la C-733, als termes municipals de Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu.

    Número de registre 4389 - Pàgines 8-12

 • 4.- Anuncis

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

   • Notificació de la resolució del director general d'Indústria sobre l'autorització de l'establiment d'una instal·lació elèctrica, expedient UP 07/03, i la declaració, en concret, d'utilitat pública.

    Número de registre 4013 - Pàgina 29

   • Citació d'actes prèvies sobre l'autorització de l'establiment d'una instal·lació elèctrica, expedient 01/2003, i la declaració, en concret, d'utilitat pública

    Número de registre 4009 - Pàgina 29

   • Citació d'actes d'ocupació sobre l'autorització de l'establiment d'una instal·lació elèctrica, expedient UP 06/2003, i la declaració, en concret, d'utilitat pública

    Número de registre 4017 - Pàgina 29

 • Conselleria de Medi Ambient

   • Informació Pública sol.licitud de concessió d'aigües subterrànies per canvi de lloc de presa en el terme municipal de Sant Lluís.

    Número de registre 4142 - Pàgina 28

   • Resolució de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Palma.

    Número de registre 4137 - Pàgina 28

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Informació pública de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca-IB.Salut, per la qual s'anuncia l'adjudicació del concurs obert CA 2/05 per a l'adquisició d'especialitats farmacèutiques i especialitats farmacèutiques genèriques.

    Número de registre 4022 - Pàgines 31-32

   • Informació pública de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca-IB.Salut, per la qual s'anuncia l'adjudicació del concurs obert CA 3/05 per a l'adquisició d'instrumental i aparells odontològics.

    Número de registre 4018 - Pàgina 31

   • Anunci d'adjudicació de contracte de subministrament de talonaris de receptes mèdiques per als facultatius de l'Ib-salut.

    Número de registre 4123 - Pàgina 32

 • Conselleria de Treball i Formació

   • Notificació de resolucions d' adaptació de les cooperatives de les Illes Balears a la Llei 1/2003, de 20 de març, tramitats en la Direcció General de Treball.

    Número de registre 4115 - Pàgines 30-31

 • Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

   • Correcció d'error advertit a la publicació de l'anunci d'adjudicació del contracte de manteniment del software de SAP, BOIB núm. 18 de 3 de febrer de 2005, núm. Edite 1387, en la versió catalana i castellana

    Número de registre 4143 - Pàgina 28

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública l'adjudicació del contracte de subministrament dels cartons del joc del Bingo.

    Número de registre 1389 - Pàgina 28

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Anunci de licitació per a les obres d'execució de reforma i ampliació de l'IES Sa Pobla (20+6).

    Número de registre 4130 - Pàgina 31

 • CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS

   • Informació pública relativa a sol·licitud de concessió administrativa per a la instal·lació d'una oficina turistica de l'Ajuntament de Pollença a la zona de servei del port de Pollença (T.M. de Pollença).

    Número de registre 3999 - Pàgina 26

   • Anunci pel qual es modifica l'anunci de la licitació del contracte de 'Concessió de l'obra pública Nou accés a l'aeroport d'Eivissa'

    Número de registre 4180 - Pàgina 26

   • Notificació de resolució de recurs d'alçada interposat contra resolució sancionadora per infracció a la normativa en matèria de transports terrestres.

    Número de registre 4129 - Pàgines 27-28

   • Notificació de resolució de recurs d'alçada interposat contra resolució sancionadora per infracció a la normativa en matèria de transports terrestres.

    Número de registre 4125 - Pàgina 27


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma