Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

 • 1.- Disposicions generals

 • CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS

   • Correcció d'errades advertides en la versió catalana del Decret 126/2001, de 2 de novembre, pel qual es regula el règim de constitució, d'acreditació i de funcionament de les entitats de control de l'edificació en la comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 136, de 13 de novembre de 2001

    Número de registre 6017 - Pàgines 4949-4950

   • Correcció d' errades advertides en la publicació en el BOIB Núm. 136 de 13 de novembre de 2001 del 'Decret 126/2001, de 2 de novembre, pel qual se regula el règim de constitució, acreditació i funcionament de les entitats de control de l'edificació en la comunitat autònoma de les Illes Balears' en versió castellana.

    Número de registre 5787 - Pàgina 4949

 • Presidència del Govern

   • Llei 1/2002 de 19 de març, de cultura popular i tradicional.

    Número de registre 5694 - Pàgines 4947-4949

 • 3.- D'altres disposicions

 • Conselleria d'Agricultura i Pesca

   • Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 18 de març de 2002, per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 19 de desembre de 2001, per la qual s'obri la convocatòria d'ajudes en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears, 2000-2006, cofinançat per la secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola

    Número de registre 5835 - Pàgina 4954

 • Conselleria de Treball i Formació

   • Ordre del conseller de Treball i Formació de 19 de març de 2002, per la qual es regulen els ajuts per afavorir la inserció laboral de les dones, i la conciliació de la vida laboral i familiar

    Número de registre 5753 - Pàgines 4950-4954

 • 4.- Anuncis

 • Conselleria de Benestar Social

   • Anunci per a la licitació del contracte per dur a terme la Mostra de Cinema dels Països Empobrits del Món

    Número de registre 5680 - Pàgines 4960-4961

 • Conselleria de Presidència

   • Notificació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 43/2002, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala de Contenciosa Administrativa, Secció 1a, de Palma

    Número de registre 5796 - Pàgina 4954

 • Conselleria de Salut i Consum

   • Resolució de la Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears ib-salut, per la qual es convoca concurs d'obres per a la reforma i l'adequació del local situat al carrer de Joan Munar, per a la ubicació de la seu del Servei de Prevenció de Riscs Laborals

    Número de registre 5658 - Pàgines 4959-4960

   • Convocatòria d'un concurs públic per a la contractació d'obres de Reforma de l'edifici situat a la parcel·la 339, polígon 11, d'Inca, per a residència de mitja estada per a malalts mentals dependent de Gestió Sanitària de Mallorca

    Número de registre 5722 - Pàgina 4960

   • Correcció de l'anunci publicat per GESMA en el BOIB num. 35 del dia 21 - 03- 2002, en la secció i - comunitat autónoma Illes Balears, apartat 4 - anuncis de la conselleria de Salut i Consum (num 5220 -pag. 4439) relatiu a la convocatòria d'un concurs públic per a la contractació d'obres de reconversió del pavelló casa gran de l'hospital psiquiàtric en un pavelló psicogeriàtric dependent de Gestió Sanitària de Mallorca

    Número de registre 6072 - Pàgina 4960

 • Conselleria de Turisme

   • Notificació de propostes de resolució d'expedients per presumptes infraccions administratives en matèria de turisme

    Número de registre 5597 - Pàgina 4959

 • Conselleria d'Educació i Cultura

   • Requeriment a l'entitat TETRACO, SL, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la LRJAP i PAC, en el procediment de responsabilitat patrimonial RP-15/2002

    Número de registre 5799 - Pàgina 4959

 • CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS

   • Anunci de citació de la Direcció General de Recaptació i de Coordinació amb les Hisendes Territorials per notificar les liquidacions per ingrés directe de l'Impost sobre activitats econòmiques dels municipis que s'esmenten

    Número de registre 5687 - Pàgines 4954-4956

   • Anunci de citació de la Direcció General de Recaptació i de Coordinació amb les Hisendes Territorials per notificar les liquidacions per ingrés directe de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Marratxí

    Número de registre 5623 - Pàgina 4956

   • Anunci de citació de la Direcció General de Recaptació i de Coordinació amb les Hisendes Territorials per notificar les provisions de constrenyiment del municipi de Llucmajor

    Número de registre 5688 - Pàgines 4956-4958

   • Anunci de citació de la Direcció General de Recaptació i de Coordinació amb les Hisendes Territorials per notificar les liquidacions per ingrés directe de l'Impost sobre activitats econòmiques del municipi de Felanitx

    Número de registre 5689 - Pàgina 4958

   • Anunci de citació de la Direcció General de Recaptació i de Coordinació amb les Hisendes Territorials per notificar les liquidacions per ingrés directe de l'Impost sobre taxes i preus públics (aigua i clavegueram) del municipi de Puigpunyent

    Número de registre 5858 - Pàgines 4958-4959


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma