LÈXIC BÀSIC D'INTERNET

Català-Anglès


SUMARI

redball.gif (327 bytes) Introducció
redball.gif (327 bytes)
Instruccions
redball.gif (327 bytes)
Abreviacions
redball.gif (327 bytes) I. Lèxic català-anglès
         redball.gif (327 bytes)
1. Índex català
         redball.gif (327 bytes)
2. Índex anglès
redball.gif (327 bytes)
II. Noms propis, sigles i acrònims més freqüents
redball.gif (327 bytes)
III. Bibliografia
redball.gif (327 bytes)
Elaboració i Col·laboracions

portada lèxic bàsic a Internet (15501 bytes)

 

INTRODUCCIÓ

Atesa la gran difusió que té Internet com a eina de comunicació internacional, hem cregut necessari fer aquest recull de termes relacionats amb Internet en particular i amb la informàtica en general.

Som ben conscients que hi manquen molts de termes, com ara locucions i noms d’aplicacions, però no hem pretès fer-ne un recull exhaustiu, sinó més aviat recollir els termes més o menys implantats a través del TERMCAT i a través dels serveis lingüístics universitaris, molts dels quals no es troben recollits sistemàticament en cap obra lexicogràfica catalana. És per això que una part dels termes són formes provisionals, però que ara donen resposta a la necessitat de denominació que hi ha en aquest camp.

Volem dir que aquest treball és fruit d’un buidatge de termes de les poques obres terminològiques i especialitzades que hi ha en català en aquest àmbit. També s’han tingut en compte altres obres en altres llengües de cara a adoptar una solució internacional per a alguns dels termes.

D’altra banda, volem fer constar que aquest lèxic ha estat revisat per diversos especialistes de la Universitat de les Illes Balears, els quals han verificat l’ús dels termes en aquest àmbit i la correspondència de determinats termes en anglès, han fet algunes propostes en català, etc.

Esperam que aquest recull serà útil per a l’activitat acadèmica i docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

tornar al sumari

 

INSTRUCCIONS

El lèxic està dividit en tres apartats. El primer és el recull de termes en català, ordenats alfabèticament, amb les equivalències en anglès just a davall, marcades en cursiva. S’hi ha inclòs l’abreviació dels termes que en tenen. També hi trobareu alguns casos de termes que han requerit alguna nota addicional. Cada terme va acompanyat del número d’ordre alfabètic. Al final del lèxic hi ha l’índex de termes en català i l’índex de termes en anglès amb el número de remissió al terme que es consulta, cosa que en permet una consulta ràpida. També hem de dir que hi ha termes que es recomana que s’usin preferentment davant d’altres formes que es consideren secundàries: aquestes formes les hem anomenades «sinònims complementaris», abreujat sin. compl. En relació amb els símbols que representen unitats o mesures (kbit, Mbit, etc.), hem adoptat els criteris provisionals del Consell Supervisor fins que els organismes internacionals d’estandardització es pronunciïn.

El segon apartat és un recull de noms propis i de sigles i acrònims, ordenats també alfabèticament. En el cas de noms formats a partir de sigles o d’acrònims se n’indica l’origen. Recomanam escriure amb majúscula inicial noms com Internet, Gopher, Listserv, entre d’altres, perquè s’entén que s’incorporen a la nostra llengua amb caràcter de nom propi. La intenció és unificar les grafies d’aquests noms vista la diversitat de formes amb què els trobam en els textos informàtics, divulgatius i especialitzats.

El tercer apartat és la bibliografia que hem fet servir per confeccionar aquest lèxic. Hi hem inclòs les adreces electròniques dels documents que hem extret de la mateixa xarxa Internet.

Finalment, hem de dir que agrairem tots els suggeriments que ens vulguin fer els lectors, que de cara al futur podrien contribuir a l’ampliació i millora d’aquest lèxic.

tornar al sumari

 

ABREVIACIONS

 

m         nom masculí

f           nom femení

m i f    nom masculí i femení

m pl    masculí plural

f pl     femení plural

adj      adjectiu

v tr     verb transitiu

v intr  verb intransitiu

loc     locució

sin.    sinònim

sin.    compl. sinònim complementari

abr.   abreviatura

sig.   sigla

sbl.   símbol

veg. vegeu

tornar al sumari

 

I. LÈXIC CATALÀ-ANGLÈS

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X

 

A

1 @

veg. arrova

f
2 actualització

update

f
3 actualitzar

update, to

v tr
4 adjunció

attachment

f
5 adjuntar

attach, to

v tr
6 adreça electrònica

electronic mail address; e-mail address

abr. a/e

f

 

7 a/e

veg. adreça electrònica

f
8 alfanumèric -a

alphanumeric

adj
9 allotjament

housing

m
10 amplada de banda

bandwidth

f
11 aplicació

application

f
12 arrova

at

sin. rova

sin. compl. ensaïmada

sbl. @

 

_Nota: El terme ensaïmada pertany a l’argot tècnic de la UIB. No obstant això, per a usos externs és recomanable fer servir el terme arrova, que és el que difon el TERMCAT i el més usat en publicacions informàtiques.

f
13 arxiu

veg. fitxer

m
14 assumpte

subject

m
15 ATM

veg. mode de transferència asíncrona

m
16 autenticació

authentication

f
17 autenticar

authenticate, to

v tr

tornar al Lèxic català-anglès

B

18 baixar

download, to

v tr
19 base de dades

database

f
20 baud

baud

m
21 biblioteca

library

f
22 bit

binary digit; bit

m

 

23 bit per segon

bit per second

sbl. bitps

m
24 bitps

veg. bit per segon

m
25 brossa

veg. error

f
26 buscar

search, to

sin. cercar

v tr
27 buscausuaris

finger

m
28 bústia

mailbox

f
29 byte

sin. octet

m

tornar al Lèxic català-anglès

C

30 cable coaxial

coaxial cable

f
31 capçalera

heading

f

 

32 cerca

search

sin. recerca

f
33 cercar

sin. buscar

v tr
34 chat

veg. tertúlia

m
35 ciberespai

cyberspace

m
36 cibernauta

cybernaut

sin. internauta

m i f
37 clic

click

m
38 client -a

client

adj m i f
39 codi alfanumèric

alphanumeric code

m
40 commutació de paquets

packet switching

f
41 commutar

switch, to

v tr
42 connexió multipunt

multi-point connection

f
43 connexió punt a punt

point-to-point connection

f
44 consulta

query

f
45 contrasenya

password

f
46 còpia de seguretat

back-up copy

f
47 cos del missatge

message body

m
48 criminal informàtic

cracker

 

_Nota 1: Aquest ha estat el terme que té el consens més ampli dels especialistes davant la necessitat de distingir el pirata informàtic (hacker) del criminal informàtic (cracker).

 

_Nota 2: Terme pendent d’estudi.

m i f
49 criptografia

cryptography

f

tornar al Lèxic català-anglès

D

50 datagrama

datagram

m
51 desar

save, to

sin. compl. guardar

v tr
52 diàleg

talk

m
53 difusió

broadcast

f
54 difusió selectiva

multicast

f
55 directori

directory

m
56 DNS

veg. sistema de noms de domini

m
57 domini

domain

m
58 driver

veg. programa de control

m

tornar al Lèxic català-anglès

E

59 EDI

veg. intercanvi electrònic de dades

m
60 emulació

emulation

f
61 encaminador

router

m
62 encaminament

routing

m
63 encriptació

encryption

f
64 encriptar

encrypt, to

v tr
65 en línia

on line; on-line

loc
66 enllaç

link

m
67 ensaïmada

veg. arrova

f
68 enviament múltiple

cross-postings

m
69 error

bug

sin. compl. brossa

m
70 escac

sin. píxel

m
71 espai Gopher

gopherspace

m
72 estació de treball

work station

f
73 estació mestra

master station

f
74 estació receptora

receiving station

f
75 estació transmissora

transmitting station

f
76 exploració

sin. navegació

f

 

77 explorador

sin. navegador

m
78 explorar

sin. navegar

v tr

tornar al Lèxic català-anglès

F

79 fer clic

click, to

loc
80 fibra òptica

fiber optic

f
81 fitxer

file

sin. compl. arxiu

m
82 fitxer mestre

master file

m
83 fora de línia

off line; off-line

loc
84 FTP

veg. protocol de transferència de fitxers

m
85 FTP anònim

anonymous FTP

m

tornar al Lèxic català-anglès

G

86 GB

veg. gigaoctet

m
87 gigabyte

sin. gigaoctet

m
88 gigaoctet

gigabyte

sin. gigabyte

sbl. GB

m
89 grup de discussió

newsgroup

m
90 guardar

veg. desar

v tr

tornar al Lèxic català-anglès

H

91 hardware

veg. maquinari

m
92 hiperenllaç

hyperlink

m
93 hipermèdia

hypermedia

m
94 hipertext

hypertext

m
95 hostatge

hosting

m

tornar al Lèxic català-anglès

I

96 implementació

implementation

f
97 interactiu -iva

interactive

adj
98 intercanvi electrònic de dades

electronic data interchange

sig. EDI

m
99 internauta

Internaut

sin. cibernauta

m i f

tornar al Lèxic català-anglès

K

100 kB

veg. kilobyte

m
101 kbit

veg. kilobit

m
102 kbitps

veg. kilobit per segon

m
103 kilobit

kilobit

sbl. kbit

m
104 kilobit per segon

kilobit per second

sbl. kbitps

m
105 kilobyte

kilobyte

sin. kilooctet

sbl. kB

m
106 kilooctet

sin. kilobyte

m

tornar al Lèxic català-anglès

L

107 LAN

veg. xarxa d’àrea local

f
108 llista de destinataris

mailing list

 

_Nota: Terme pendent d’estudi.

f
109 lloc web

Website

m
110 localitzador uniforme de recursos

uniform resource locator

sig. URL

m

 

tornar al Lèxic català-anglès

M

111 mapa de bits

bitmap

f
112 maquinari

hardware

sin. compl. hardware

 

_Nota: Maquinari es considera preferent per a un ús divulgatiu adreçat al públic general, mentre que es recomana usar el manlleu hardware per a situacions d’àmbit internacional.

m
113 MB

veg. megaoctet

m
114 Mbit

veg. megabit

m
115 Mbitps

veg. megabit per segon

m
116 megabit

megabit

sbl. Mbit

m
117 megabit per segon

megabit per second

sbl. Mbitps

m
118 megabyte

sin. megaoctet

m
119 megaoctet

megabyte

sin. megabyte

sbl. MB

m
120 memòria cache

veg. memòria cau

f
121 memòria cau

cache; cache memory

sin. compl. memòria cache

f
122 memòria intermèdia

buffer

f
123 missatge

message

m
124 mode de transferència asíncrona

asynchronous transfer mode

sig. MTA; ATM

m
125 mòdem

modem

 

_Nota: El terme s’ha format a partir de l’anglès modulator-demodulator.

m
126 motor de cerca

search engine

m
127 MTA

veg. mode de transferència asíncrona

m
128 multimèdia

multimedia

adj i m

tornar al Lèxic català-anglès

N

129 navegació

browsing; navigating

sin. exploració

f
130 navegador

browser; navigator

sin. explorador

m
131 navegar

browse, to; navigate, to

sin. explorar

v intr
132 node

node

m
133 nom d’usuari

username

m

tornar al Lèxic català-anglès

O

134 octet

byte

sin. byte

m
135 ordinador central

host computer

m

tornar al Lèxic català-anglès

P

136 pàgina inicial

home page

f
137 pàgina web

Web page

f
138 pàgines blanques

white pages

f pl
139 pàgines grogues

yellow pages

f pl
140 passarel_la

gateway

f
141 pirata

hacker

 

_Nota 1: Aquest és el terme que es fa servir habitualment en publicacions informàtiques; a vegades va acompanyat de l’adjectiu "informàtic" si el context ho requereix. No és el mateix que criminal informàtic, que és el que obté accés il_legal als ordinadors amb intencions delictives.

 

_Nota 2: Terme pendent d’estudi.

adj m i f
142 pirateig

hacking

 

_Nota: Terme pendent d’estudi.

m
143 piratejar

hack, to

 

_Nota: Terme pendent d’estudi.

v tr
144 píxel

pixel

sin. escac

 

_Nota: Píxel s’ha format a partir de la forma anglesa picture element.

m
145 pont

bridge

m
146 port

port

m
147 programa client

client software

m
148 programa de control

driver

sin. compl. driver

m
149 programari

software

sin. compl. software

 

_Nota: Programari es considera preferent per a un ús divulgatiu adreçat al públic general, mentre que es recomana usar el manlleu software per a situacions d’àmbit internacional.

m
150 protocol

protocol

m
151 protocol de control de transmissió

transmission control protocol

sig. TCP

m
152 protocol de transferència de fitxers

file transfer protocol

sig. FTP

_Nota: També s’utilitza en minúscula: ftp.

m
153 proveïdor -a

provider

adj m i f
154 proveïdor de serveis d’Internet

Internet service provider

m
155 pujar

upload, to

v tr

tornar al Lèxic català-anglès

R

156 recerca

sin. cerca

f
157 reprendre

restart, to

v tr
158 rova

veg. arrova

f

tornar al Lèxic català-anglès

S

159 servidor

server

m
160 servidor de correu electrònic

e-mail server

m
161 sistema de noms de domini

domain name system

sig. DNS

m
162 sistema operatiu

operating system

m
163 software

veg. programari

m

tornar al Lèxic català-anglès

T

164 tallafoc

firewall

m
165 TCP

veg. protocol de control de transmissió

m
166 temps diferit

batch processing

m
167 tertúlia

chat

sin. compl. chat

_Nota: El programari que en permet l’execució s’anomena IRC (sigla d’Internet Relay Chat).

f

tornar al Lèxic català-anglès

U

168 URL

veg. localitzador uniforme de recursos

m

tornar al Lèxic català-anglès

V

169 videoconferència

videoconferencing

f
170 virus

virus

m

tornar al Lèxic català-anglès

W

171 WAN

veg. xarxa d’àrea estesa

f
172 web

Web; World Wide Web; WWW; W3

sig. WWW; W3

 

_Nota: El web fa referència al sistema i la web a la pàgina.

m
173 WWW

veg. web

m
174 W3

veg. web

m

tornar al Lèxic català-anglès

X

175 xarxa

network; net

f
176 xarxa d’àrea estesa

wide area network

sig. WAN

f
177 xarxa d’àrea local

local area network

sig. LAN

sin. xarxa local

f
178 xarxa digital de serveis integrats

integrated service digital network

sig. XDSI

f
179 xarxa local

sin. xarxa d’àrea local

f
180 xarxa troncal

backbone network

 

_Nota: Terme pendent d’estudi.

f
181 XDSI

veg. xarxa digital de serveis integrats

f

tornar al sumari

 

 

 

1. ÍNDEX CATALÀ

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X

 

A

@, 1

actualització, 2

actualitzar, 3

adjunció, 4

adjuntar, 5

adreça electrònica, 6

a/e, 7

alfanumèric -a, 8

allotjament, 9

amplada de banda, 10

aplicació, 11

arrova, 12

arxiu, 13

assumpte, 14

ATM, 15

autenticació, 16

autenticar, 17

tornar a l'Índex català

B

baixar, 18

base de dades, 19

baud, 20

biblioteca, 21

bit, 22

bit per segon, 23

bitps, 24

brossa, 25

buscar, 26

buscausuaris, 27

bústia, 28

byte, 29

tornar a l'Índex català

C

cable coaxial, 30

capçalera, 31

cerca, 32

cercar, 33

chat, 34

ciberespai, 35

cibernauta, 36

clic, 37

client -a, 38

codi alfanumèric, 39

commutació de paquets, 40

commutar, 41

connexió multipunt, 42

connexió punt a punt, 43

consulta, 44

contrasenya, 45

còpia de seguretat, 46

cos del missatge, 47

criminal informàtic -a, 48

criptografia, 49

tornar a l'Índex català

D

datagrama, 50

desar, 51

diàleg, 52

difusió, 53

difusió selectiva, 54

directori, 55

DNS, 56

domini, 57

driver, 58

tornar a l'Índex català

E

EDI, 59

emulació, 60

encaminador, 61

encaminament, 62

encriptació, 63

encriptar, 64

en línia, 65

enllaç, 66

ensaïmada, 67

enviament múltiple, 68

error, 69

escac, 70

espai Gopher, 71

estació de treball, 72

estació mestra, 73

estació receptora, 74

estació transmissora, 75

exploració, 76

explorador, 77

explorar, 78

tornar a l'Índex català

F

fer clic, 79

fibra òptica, 80

fitxer, 81

fitxer mestre, 82

fora de línia, 83

FTP, 84

FTP anònim, 85

tornar a l'Índex català

G

GB, 86

gigabyte, 87

gigaoctet, 88

grup de discussió, 89

guardar, 90

tornar a l'Índex català

H

hardware, 91

hiperenllaç, 92

hipermèdia, 93

hipertext, 94

hostatge, 95

tornar a l'Índex català

I

implementació, 96

interactiu -iva, 97

intercanvi electrònic de dades, 98

internauta, 99

tornar a l'Índex català

K

kB, 100

kbit, 101

kbitps, 102

kilobit, 103

kilobit per segon, 104

kilobyte, 105

kilooctet, 106

tornar a l'Índex català

L

LAN, 107

llista de destinataris, 108

lloc web, 109

localitzador uniforme de recursos, 110

tornar a l'Índex català

M

mapa de bits, 111

maquinari, 112

MB, 113

Mbit, 114

Mbitps, 115

megabit, 116

megabit per segon, 117

megabyte, 118

megaoctet, 119

memòria cache, 120

memòria cau, 121

memòria intermèdia, 122

missatge, 123

mode de transferència asíncrona, 124

mòdem, 125

motor de cerca, 126

MTA, 127

multimèdia, 128

tornar a l'Índex català

N

navegació, 129

navegador, 130

navegar, 131

node, 132

nom d’usuari, 133

tornar a l'Índex català

O

octet, 134

ordinador central, 135

tornar a l'Índex català

P

pàgina inicial, 136

pàgina web, 137

pàgines blanques, 138

pàgines grogues, 139

passarel_la, 140

pirata, 141

pirateig, 142

piratejar, 143

píxel, 144

pont, 145

port, 146

programa client, 147

programa de control, 148

programari, 149

protocol, 150

protocol de control de transmissió, 151

protocol de transferència de fitxers, 152

proveïdor -a, 153

proveïdor de serveis d’Internet, 154

pujar, 155

tornar a l'Índex català

R

recerca, 156

reprendre, 157

rova, 158

tornar a l'Índex català

S

servidor, 159

servidor de correu electrònic, 160

sistema de noms de domini, 161

sistema operatiu, 162

software, 163

tornar a l'Índex català

T

tallafoc, 164

TCP, 165

temps diferit, 166

tertúlia, 167

tornar a l'Índex català

U

URL, 168

tornar a l'Índex català

V

videoconferència, 169

virus, 170

tornar a l'Índex català

W

WAN, 171

web, 172

WWW, 173

W3, 174

tornar a l'Índex català

X

xarxa, 175

xarxa d’àrea estesa, 176

xarxa d’àrea local, 177

xarxa digital de serveis integrats, 178

xarxa local, 179

xarxa troncal, 180

XDSI, 181

tornar al sumari

 

2. ÍNDEX ANGLÈS

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Y

A

@, 1

alphanumeric, 8

alphanumeric code, 39

anonymous FTP, 85

application, 11

asynchronous transfer mode, 124

at, 12

ATM, 15

attach, to, 5

attachment, 4

authenticate, to, 17

authentication, 16

tornar a l'Índex anglès

B

backbone network, 180

back-up copy, 46

bandwidth, 10

batch processing, 166

baud, 20

binary digit, 22

bit, 22

bitmap, 111

bit per second, 23

bridge, 145

broadcast, 53

browse, to, 131

browser, 130

browsing, 129

buffer, 122

bug, 69

byte, 134

tornar a l'Índex anglès

C

cache, 121

cache memory, 121

chat, 167

click, 37

click, to, 79

client, 38

client software, 147

coaxial cable, 30

cracker, 48

cross-postings, 68

cryptography, 49

cybernaut, 36

cyberspace, 35

tornar a l'Índex anglès

D

database, 19

datagram, 50

directory, 55

DNS, 56

domain, 57

domain name system, 161

download, to, 18

driver, 148

tornar a l'Índex anglès

E

EDI, 59

electronic data interchange, 98

electronic mail address, 6

e-mail address, 6

e-mail server, 160

emulation, 60

encrypt, to, 64

encryption, 63

tornar a l'Índex anglès

F

fiber optic, 80

file, 81

file transfer protocol, 152

finger, 27

firewall, 164

FTP, 84

tornar a l'Índex anglès

G

gateway, 140

gigabyte, 88

gopherspace, 71

tornar a l'Índex anglès

H

hack, to, 143

hacker, 141

hacking, 142

hardware, 112

heading, 31

home page, 136

host computer, 135

hosting, 95

housing, 9

hyperlink, 92

hypermedia, 93

hypertext, 94

tornar a l'Índex anglès

I

implementation, 96

integrated service digital network, 178

interactive, 97

Internaut, 99

Internet service provider, 154

tornar a l'Índex anglès

K

kilobit, 103

kilobit per second, 104

kilobyte, 105

tornar a l'Índex anglès

L

LAN, 107

library, 21

link, 66

local area network, 177

tornar a l'Índex anglès

M

mailbox, 28

mailing list, 108

master file, 82

master station, 73

megabit, 116

megabit per second, 117

megabyte, 119

message, 123

message body, 47

modem, 125

multicast, 54

multimedia, 128

multi-point connection, 42

tornar a l'Índex anglès

N

navigate, to, 131

navigating, 129

navigator, 130

net, 175

network, 175

newsgroup, 89

node, 132

tornar a l'Índex anglès

O

off line, 83

off-line, 83

on line, 65

on-line, 65

operating system, 162

tornar a l'Índex anglès

P

packet switching, 40

password, 45

pixel, 144

point-to-point connection, 43

port, 146

protocol, 150

provider, 153

tornar a l'Índex anglès

Q

query, 44

tornar a l'Índex anglès

R

receiving station, 74

restart, to, 157

router, 61

routing, 62

tornar a l'Índex anglès

S

save, to, 51

search, 32

search, to, 26

search engine, 126

server, 159

software, 149

subject, 14

switch, to, 41

tornar a l'Índex anglès

T

talk, 52

TCP, 165

transmission control protocol, 151

transmitting station, 75

tornar a l'Índex anglès

U

uniform resource locator, 110

update, 2

update, to, 3

upload, to, 155

URL, 168

username, 133

tornar a l'Índex anglès

V

videoconferencing, 169

virus, 170

tornar a l'Índex anglès

W

WAN, 171

Web, 172

Web page, 137

Website, 109

white pages, 138

wide area network, 176

work station, 72

World Wide Web, 172

WWW, 172

W3, 172

tornar a l'Índex anglès

Y

yellow pages, 139

tornar al sumari

 

II. NOMS PROPIS, SIGLES I ACRÒNIMS MÉS FREQÜENTS

 

AltaVista

API (De l’anglès Application Program Interface.)

Archie

ARP (De l’anglès Address Resolution Protocol.)

ARPANET (De l’anglès Advanced Research Projects Agency Network.)

ASCII (De l’anglès American Standard Code for Information Interchange.)

BBS (De l’anglès Bulletin Board System.)

Bitnet (De l’anglès Because It’s Time Network.)

CERN (Del francès Conseil Européen de Recherche Nucléaire.)

CERT (De l’anglès Computer Emergency Response Team.)

DARPA (De l’anglès Defense Advanced Research Projects Agency.)

Ethernet

FAQ (De l’anglès Frequently Asked Questions.)

FYI (De l’anglès For Your Information.)

Gopher

HotJava

HTML (De l’anglès HyperText Markup Language.)

HTTP (De l’anglès HyperText Transport Protocol.)

IAB (De l’anglès Internet Architecture Board.)

IANA (De l’anglès Internet Assigned Numbers Authority.)

ICMP (De l’anglès Internet Control Message Protocol.)

Infoseek

Internet

Internet Explorer

INTERNIC (De l’anglès Internet Network Information Center.)

Intranet

IP (De l’anglès Internet Protocol.)

IRC (De l’anglès Internet Relay Chat.)

ISO (De l’anglès International Organization for Standardization.)

ISOC (De l’anglès Internet Society.)

IETF (De l’anglès Internet Engineering Task Force.)

Java

JPEG (De l’anglès Joint Photographic Expert Group.)

Jughead (De l’anglès Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy Excavation And Display.)

Listserv

Lycos

MIME (De l’anglès Multipurpose Internet Mail Extension.)

Netscape

NFS (De l’anglès Network File System.)

NIC (De l’anglès Network Information Center.)

NNTP (De l’anglès Network News Transfer Protocol.)

NOC (De l’anglès Network Operations Center.)

NSFNET (De l’anglès National Science Foundation Network.)

OSI (De l’anglès Open Systems Interconnection.)

PEM (De l’anglès Privacy Enhanced Mail.)

PGP (De l’anglès Pretty Good Privacy.)

POP (De l’anglès Post Office Protocol.)

PPP (De l’anglès Point-to-Point Protocol.)

QuickTime

RFC (De l’anglès Request for Comments.)

RIPE (Del francès Réseaux IP Européens.)

SLIP (De l’anglès Serial Line Internet Protocol.)

SMTP (De l’anglès Simple Mail Transport Protocol.)

SNMP (De l’anglès Simple Network Management Protocol.)

TCP/IP (De l’anglès Transmission Control Protocol/Internet Protocol.)

Telnet

UNIX

USENET (De l’anglès User’s Network.)

Veronica (De l’anglès Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computer Archives.)

WAIS (De l’anglès Wide Area Information Service.)

WHOIS (De l’anglès Who Is...?)

WYSIWYG (De l’anglès What You See Is What You Get.)

Yahoo!

tornar al sumari

 

BIBLIOGRAFIA

Obres terminològiques

BERGERON, M.; KEMPA, C. Vocabulaire d’Internet. Office de la Langue Française. 12 de juny de 1997. <http://www.olf.gouv.qc.ca>;.

BRAND, G.; KUYPERS, J. P. Lexique des néologismes Internet. 2 de maig de 1997. <http://www.olf.gouv.qc.ca/service/pages/p10ca.html>.

CERVERA, A.; MERENCIANO, J. M. Diccionari de termes informàtics: català, anglès, castellà, francès. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. ISBN 84-7653-391-8.

FERNÁNDEZ, R. Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet. 2a ed. Madrid: Asociación de Técnicos en Informática. 24 d’octubre de 1997. <http://www.ati.es>.

PARRA, E. Diccionario de Internet. Madrid: NOESIS, 1997. ISBN 84-87462-34-0.

Quadern d’assessorament terminològic 4: informàtica d’usuari i ofimàtica. Lleida: Universitat de Lleida. Servei de Llengua i Terminologia. En premsa.

SOLA, A. Introducción a las telecomunicaciones. Palma: Govern Balear. Conselleria de Treball i Formació, 1997.

Tecno2000. Especial Internet juliol-agost 1995. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari de neologismes. Barcelona: Edicions 62, 1997. ISBN 84-297-4253-0.

TERMCAT, Centre de Terminologia. Full de Difusió de Neologismes, núm. 7 i 12.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. SERVEI D’INFORMÀTICA. Diccionari d’Internet. 11 d’abril de 1997. <http://ws.cc.uab.es/sala_usuaris/in_m_z.htm>.

Obres especialitzades

BARÓ, J. Internet. Manual d’ús. Guia exhaustiva per a principiants. Barcelona: Llibres de l’Índex, 1997. ISBN 84-87561-93-4.

CORNELLA, A.; RUCABADO, J. Les autopistes de la informació. Barcelona: Proa-Columna, 1996. ISBN (Columna) 84-8300-186-1.

Obres generals

Diccionari de la llengua catalana. 3a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. ISBN 84-7739-615-9.

Gran enciclopèdia catalana. 25 vol. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1993. ISBN 84-85194-81-0.

Gran Larousse català. 10 vol. Barcelona: Edicions 62, 1990-1993. ISBN 84-297-3088-5.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona; Palma; València: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Moll, Enciclopèdia Catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995. ISBN 84-412-2477-3.

tornar al sumari

 

ELABORACIÓ I COL·LABORACIONS

Elaboració

M. Magdalena Ramon

Gabinet de Terminologia

Suport administratiu

Joana M. Oliver

Gabinet de Terminologia

Agraïments

Gabriel Camps

Vicerectorat d’Extensió Universitària i Relacions Institucionals

Marta Cuyàs

Servei Lingüístic

Gemma Mas

TERMCAT

 

Antoni Sola

Servei de Càlcul i Informatització

 

Cathy Sweeney

Servei Tècnic d’Extensió Universitària

 

Llorenç Valverde

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

tornar al sumari