Normativa


La normativa actual en matèria de reutilització d’informació està articulada per la Llei 37/2007 sobre la Reutilització de la Informació al Sector Públic que, transposa la Directiva Europea, i recull els principis bàsics en matèria de publicació de dades custodiades per les administracions publiques. A continuació es publica un recull de totes les lleis, real decrets i normatives associades a la publicació de dades per part de l’administració pública.


Àmbit estatal

pdf-icon.png

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

pdf-icon.png

Llei 37/2007, de 16 de novembre, envers la Reutilització de la Informació del Sector Públic

pdf-icon.png

Llei 11/2007, de Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics

pdf-icon.png

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació

pdf-icon.png

Llei 27/2006, de 18 de juliol, regulació dels drets d’accés a la informació, participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE y 2003/35/CE)

pdf-icon.png

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

pdf-icon.png

Llei 8/1989, de 13 de abril, de Taxes y Preus públics

pdf-icon.png

Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

pdf-icon.png

Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el texte de la Llei de Propietat Intel•lectual