Definicióopen-gov.png

Podem entendre l’OpenData com una nova forma de publicar les dades, que requereix que les dades siguin de lliure accés per tots els ciutadans, sense limitacions tècniques o legals i publicades en formats oberts i estructurats. Pel que fa a l’administració pública, l’accés a les dades garanteix un marc de transparència i eficiència.

Les llicències amb que es alliberen les dades es basen en les lleis de reutilització de la informació de l'administració pública. Tal i com indica la llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic, al seu preàmbul: "La informació generada des de les instàncies públiques, amb la potencialitat que li dóna el desenvolupament de la societat de la informació, posseeix un gran interès per les empreses alhora d'operar en els seus àmbits d'actuació, contribuir al creixement econòmic i la creació de llocs de feina, i pels ciutadans com element de transparència i guia per a la participació ciutadana".

A nivell europeu, la comissió europea també ha definit un marc legislatiu (Directiva 2003/98/CE) a favor de la reutilització de les dades públiques i que està definit a nivell estatal a la Llei 37/2007, de 16 de novembre. Amb aquesta llei d’una banda, es persegueix harmonitzar l’explotació de la informació en el sector públic, en especial la informació en suport digital recopilada pels seus diferents organismes relativa a nombrosos àmbits d’interès com són la informació social, econòmica, jurídica, geogràfica, meteorològica, turística, sobre empreses, patents i educació, etc., per tal de facilitar la creació de productes i serveis d’informació basats en documents del sector públic, i reforçar l’eficàcia de l’ús transfronterer d’aquests documents per part dels ciutadans i de les empreses privades perquè ofereixin productes i serveis d’informació de valor, afavorint la transparència i la millora de l'accés a les dades. D’altra banda, la publicitat de tots els documents de lliure disposició que estan en poder del sector públic referents no només als procediments polítics, sinó també als judicials, econòmics i administratius, és un instrument essencial per a l’exercici del dret al coneixement, que constitueix un principi bàsic de la democràcia.

Hi ha un conjunt de països i de regions que han iniciat projectes d’OpenData dins les seves zones d'actuació, per exemple, trobem el projecte Aporta del Govern d'Espanya, el projecte Open Data Euskadi del País Basc, el projecte Datos de Astúries del Principat d'Astúries, el projecte data.gov.uk del govern britànic, el projecte data.gov del Govern dels Estats Units o el projecte London Datastore de la regió de Londres entre molts d'altres que són bons exemples de reutilització d'informació del sector públic. Es poden consultar tots ells al catàleg de Datasets públics.

Per més informació es pot consultar la plana Web del Consorci W3C que fa referència tant a e-Govern (Tim Berners Lee, principal impulsor a nivell mundial del moviment e-Goverment), com la que fa referència a Web Semàntica.