Acord de Consell de Govern (11/02/2011)


Consell de Govern Acordada l'obertura de dades públiques de la Comunitat Autonoma a través del portal dadesobertes.caib.es

Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

El Consell de Govern, a proposta de les conselleries de Presidència i d’Innovació, Interior i Justícia, ha acordat posar en marxa l’obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través del portal dadesobertes.caib.es.

Tal i com indica la llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic, la informació generada des de les instàncies públiques posseeix un gran interès per les empreses a l’hora d'operar en els seus àmbits d'actuació, contribuir al creixement econòmic i la creació de llocs de feina, i pels ciutadans com element de transparència i guia per a la participació ciutadana.
Per aquesta raó el Govern de les Illes Balears ha decidit publicar la major quantitat de dades procedents de diferents organismes públics amb l'objectiu de millorar les relacions amb els ciutadans, augmentar la transparència de l'Administració Pública, incrementar la interoperabilitat de les administracions, generar valor afegit i oferir un marc de governança oberta i de servei al ciutadà.

Es tracta de publicar les dades en els formats estàndards fixats pels organismes internacionals, com CSV, XML, RDF, KML, de manera que es poden manipular de la forma que es dessitgi sense estar limitat per les particularitats del software i després es poden vincular amb les de qualsevol altre lloc, ja sigui a la web o localment.

Per què alliberar les dades?
Les principals conseqüències de la publicació de les dades públiques per part del Govern de les Illes Balears són:
- Generació de valor afegit
Facilitant la creació de nous serveis per part dels ciutadans o de les empreses amb les dades proporcionades per l'administració pública.
- Augmentar la transparència a l'Administració Pública
Publicant dades de tipus econòmic i legislatiu afavoreix anàlisis i evaluació de la gestió pública.
L'augment de transparència del Govern de les Illes Balears és una de les seves principals conseqüències de l'implantació d'OpenData.
- Increment de l'interoperabilitat
Permet interconnectar de forma més eficient totes les administracions locals i permetrà que totes utilitzin una font de dades comuna i per tant més consistent.
- Incrementar la participació ciutadana
Permetrà al ciutadà disposar de més informació de caire econòmic, administratiu, estadístic, etc...
- Més governança oberta i de servei
Hi ha la voluntat d’avançar cap a la governança oberta, basada en els valors de transparència, participació, servei i eficiència.

Podem entendre l’OpenData com una nova forma de publicar les dades, que requereix que les dades siguin de lliure accés per tots els ciutadans, sense limitacions tècniques o legals i publicades en formats oberts i estructurats. Pel que fa a l’administració pública, l’accés a les dades garanteix un marc de transparència i eficiència.

Les llicències amb que s’alliberen les dades es basen en les lleis de reutilització de la informació de l'administració pública.
A nivell europeu, la comissió europea també ha definit un marc legislatiu (Directiva 2003/98/CE) a favor de la reutilització de les dades públiques i que està definit a nivell estatal a la Llei 37/2007, de 16 de novembre. Amb aquesta llei d’una banda, es persegueix harmonitzar l’explotació de la informació en el sector públic, en especial la informació en suport digital recopilada pels seus diferents organismes relativa a nombrosos àmbits d’interès com són la informació social, econòmica, jurídica, geogràfica, meteorològica, turística, sobre empreses, patents i educació, etc., per tal de facilitar la creació de productes i serveis d’informació basats en documents del sector públic, i reforçar l’eficàcia de l’ús transfronterer d’aquests documents per part dels ciutadans i de les empreses privades perquè ofereixin productes i serveis d’informació de valor, afavorint la transparència i la millora de l'accés a les dades. D’altra banda, la publicitat de tots els documents de lliure disposició que estan en poder del sector públic referents no només als procediments polítics, sinó també als judicials, econòmics i administratius, és un instrument essencial per a l’exercici del dret al coneixement, que constitueix un principi bàsic de la democràcia.

Hi ha un conjunt de països i de regions que han iniciat projectes d’OpenData dins les seves zones d'actuació, per exemple, trobem el projecte Aporta del Govern d'Espanya, el projecte Open Data Euskadi del País Basc, el projecte Datos de Astúries del Principat d'Astúries, el projecte data.gov.uk del govern britànic, el projecte data.gov del Govern dels Estats Units o el projecte London Datastore de la regió de Londres entre molts d'altres que són bons exemples de reutilització d'informació del sector públic.

  Vídeo de la roda de premsa

  Enllaç Acord de Govern